Forsking og innovasjon 
Haukeland universitetssjukehus står for nær ein femtedel av helseforskinga i Noreg.
I 2012 publiserte forskingsmiljøet på Haukeland 641 vitskaplege artiklar.

Same år vart det gjennomført 59 doktorgrader med vesentlege bidrag frå Haukeland. Berre Oslo universitetssykehus har større forskingsaktivitet innan medisin- og helsefag.

Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande. 

 Forskingsnyheiter

 Nyheiter frå Samarbeidsorganet

Henter data

 Forskingslenker

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram