Forsking og innovasjon 
 Forskingsnyheiter

 Nyheiter frå Samarbeidsorganet

Henter data

Visste du at Haukeland universitetssjukehus står for nær ein femtedel av helseforsking i Noreg?

I 2012 hadde forskingsmiljøet på Haukeland 600 publiserande forskarar som publiserte 641 vitskapelege artiklar.

I 2012 blei det gjennomført 59 doktorgrader med vesentleg bidrag frå Haukeland. Berre Oslo universitetssykehus har større forskingsaktivitet innan medisin- og helsefag.

Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande. 

 Forskingslenker

"Vi satsar på forsking for å bidra til at pasientane våre skal få den aller beste behandlinga som finst."

Forskingsleiar Ernst Omenaas i Helse Bergen

Mohn Kreftforskings-laboratorium
 

Etablert i 2009 i laboratorie-bygget på Haukeland med midlar frå Bergens Medisinske Forskings-stiftelse (BMFS) og Trond Mohn.


25 forskarar og teknikarar som i hovudsak forskar på behandlingsresistens innan brystkreft, føflekkreft og gynekologisk kreft.


Målet er å auke kompetansen innan kreftforsking og -behandling.

 

Skreddarsyr kreftbehandling

Trass i at det finst mange typar cellegift-behandling, er det ikkje alle som blir friske etter slik behandling.

– Vi tek prøvar av kreftsvulstar og testar ut kvifor behandlinga verkar på nokre svulstar, medan andre er motstands-dyktige mot behandlinga, forklarer professor Per Eystein Lønning ved Mohn-laboratoriet.

Saman med kollegaene har han funne ut at personlege genfeil kan gi kreftsvulstar som er immune mot cellegift.

– Det er berre eit tidsspørsmål før vi veit kva for mekanismar som styrer dette, men så kjem det vanskelegaste: Å finne effektiv behandling som motverkar resistensen.Lønning og kollegaene ved Mohns Kreftlaboratorium jobbar for å finne ut korleis ein kan skreddarsy cellegiftbehandling og antihormonbehandling for pasientar med brystkreft.
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram