Kvinnelig ansatt i labmiljø. Foto.
Forsking og utvikling
Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande.

Forskingsmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus publiserer fleire hundre vitskapelege artiklar, og mellom 50 og 100 doktorgradar blir gjennomført årleg. Berre Oslo universitetssykehus har større forskingsaktivitet innan medisin- og helsefag.
 
Informasjon om lungehelsestudien RHINESSA. Barn puster i inhalator. Foto.

Forskar på lungehelse

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt om lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. Studien gjennomførast i 8 land, og har pågått dei siste 20 åra.

Informasjon om fagsenter for medisinske register. Kvinnelig forsker på lab. Foto.

Skal du etablere eit register?

Fagsenter for medisinske register kan tilby oppstartsmøte med nye register, og rådgivande møte med eksisterande register.

Informasjon om Fagsenter for pasientrapporterte data.

Pasienterfaringar i forsking

Skal du ha pasienterfaringar med i forskingsstudien? Ved Fagsenter for pasientrapporterte data kan vi hjelpe deg med mellom anna råd og rettleiing om metode, spørreskjema og datahandtering.

Informasjon om forskingsfasiliteter på Haukeland og ved Universitetet i Bergen. Eksteriør Laboratoriebygget. Foto.

Forskingsfasilitetar

Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen kan tilby ein rekkje ulike kjernefasilitetar for forskarar og prosjekt knytt til sjukehuset og universitetet.

 

 

Regional kvalitetsregisterkonferanse 23. september 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Kvalitetsregisterkonferanse-2015.aspxRegional kvalitetsregisterkonferanse 23. september 2015Den 23. september 2015 arrangerer Helse Vest RHF v/ Regionalt Fagsenter for Medisinske Register årets regionale kvalitetsregisterkonferanse. Konferansen blir halden saman med den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Vest, på Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland. 30.06.2015 08:00:00
ADHD-pasientar etterlyser meir informasjon http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/ADHD-pasientar-etterlyser-meir-informasjon-.aspxADHD-pasientar etterlyser meir informasjon Ein studie frå psykiatriske poliklinikkar i Bergensområdet viser at vaksne pasientar med ADHD primært ønsker meir informasjon om tilstanden sin og om ulike behandlingsalternativ.23.06.2015 11:15:00
Vanndrivende medisin kan være helseskadelighttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vanndrivende-medisin-kan-være-helseskadelig.aspxVanndrivende medisin kan være helseskadeligForskere ved Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus har undersøkt bruken av en vanlig type vanndrivende medikamenter hos over 3000 hjertepasienter. Blant pasienter som ikke hadde noen entydig indikasjon for å bruke vanndrivende, som hjerte- eller nyresvikt, ble det overraskende funnet en 80 prosent økning i dødelighet i løpet av ca. 10 år.17.06.2015 07:00:00
Har kåra vinnarane av fakultetsprisanehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Har-kåra-vinnarane-av-fakultetsprisane.aspxHar kåra vinnarane av fakultetsprisaneVinnarane av Det medisinsk-odontologiske fakultet sine utdannings- og forskingsprisar er no kåra. Prisane blir delte ut på fakultetetsdagen 18. juni. 09.06.2015 22:00:00
Tildeling av midlar- Helse Vest sin forskingssatsing på pasienttryggleikhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Tildeling-av-midlar--Helse-Vest-sin-forskingssatsing-på-pasienttryggleik.aspxTildeling av midlar- Helse Vest sin forskingssatsing på pasienttryggleikAv 14 innkomne søknader til Helse Vest sin forskingssatsing innan pasienttryggleik har seks fått tildelt midlar.08.06.2015 22:00:00
Høg forskingsaktivitet i psykiatrien http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Høg-forskingsaktivitet-i-psykiatrien-.aspxHøg forskingsaktivitet i psykiatrien 2014 var eit produktivt år for forskarane i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Til saman blei det produsert 71 vitskaplege publikasjonar, og seks av desse er doktorgradsavhandlingar. 07.06.2015 22:00:00