Trygg kirurgi 

 
 

Sjekkliste for Trygg kirurgi
Verdas helseorganisasjon (WHO) har utvikla Safe Surgery Saves Lives. Det er ei sjekkliste personalet går gjennom før kirurgiske inngrep. Lista blir no tilpassa og innført i Helse Vest.

Målet er å bedre pasientsikkerheiten på ein standardisert måte som er enkel å gjennomføre i praksis.

Personalet går gjennom sjekklista i tre delar:

 

  • Før pasienten får bedøving
  • Like før inngrepet startar 
  • Før operasjonsteamet går ut av operasjonsstova.

Forskingsprosjekt
Arbeidet med trygg kirurgi er organisert som eit forskingsprosjekt ved Haukeland og er samtidig ein del av det regionale prosjektet i Helse Vest.

Medlemmene i forskingsgruppa

 


Foto: Frode Kristensen. Trygg Kirurgi-sjekklista fokuserer på sikkerheit, kommunikasjon og teambygging for heile operasjonsteamet rundt kvar enkelt pasient.

Kvifor treng vi sjekkliste?
Årleg blir det utført rundt 230 millionar kirurgiske inngrep i verda. Kirurgi kan bidra til å redde liv, men det er alltid ein viss risiko for at pasientar kan få komplikasjonar. Denne er i forskjellige studiar beregna til å være mellom 3 og 16 prosent.

Sjekklister er i vanlig bruk både i olje- og flyindustrien. Det er på tide å stille spørsmål om helsevesenet også har noko å tene på å ta bruke slike virkemiddel for å bedre kvaliteten på tenestene og pasientsikkerheiten.


Foto: Frode Kristensen. Forsking viser nedgang i både alvorlege komplikasjonar og dødelegheit i kirurgi ved bruk av sjekklista.


Publisert 10.05.2010 11:59 | Endret 18.01.2011 15:36 

 Kontakt

Fagutviklingssjukepleiar i anestesi
Arvid Haugen
Telefon: 55 97 68 50
Mobil: 46 92 84 21

Seksjonsoverlege, KSK
Eirik Søfteland
Telefon: 55 97 68 50

 

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram