Tillitsvalde 

I Helse Bergen er det 24 arbeidstakarorganisasjonar under hovudsamanslutningane Akademikerne, Unio, LO, YS og SAN.  I kvar arbeidstakarorganisasjon er det avdelingstillitsvalte. Talet på avdelingstillitsvalte varierer etter kor mange medlemmar organisasjonen har i føretaket og om medlemmane jobbar på same eller mange forskjellige plassar.

Kvar arbeidstakarorganisasjon har og ein eigen føretakstillitsvalt.  Han eller ho er den som representerer organisasjonen i all kontakt, drøfting og samarbeid med administrerande direktør, Personal- og organisasjonsavdelinga og anna sentral administrasjon i føretaket. Dette kan vere faste, regelmessige møte eller ad hoc møte etter behov.

 

Dei organisasjonane som har mange medlemmar har ei ordning kor dei føretakstillitvalte arbeider med desse oppgåvene i heil- eller deltidsstilling, tilsett og lønna av Helse Bergen. Nokre av desse føretakstillitsvalte er også løna av føretaket for å ivareta koordinering og felles sakshandsaming for sin hovudsamanslutning, til dømes for heile Unio i Helse Bergen.

 

Føretakstillitsvalte i Helse Bergen, pr. januar 2013:

 

Akademikerne - Bjarte Bønes Bruntveit
Den norske legeforening - Turid Thune (fung.)
Den norske tannlegeforening - Trond Inge Berge
Norges Juristforbund - Per Otto Svendsby
Norsk Psykologforbund - Bjarte Bønes Bruntveit
Samfunnsviterne - Anund Rannestad
Econa - Arne Skogen Lekve
Tekna - Erling Andersen
 
LO - Bente Pilskog
Fagforbundet - Bente Pilskog
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger - Rolf Unneland
sosionomer og vernepleiere
 
YS - Kirsti Hopland 
Delta - Kirsti Hopland
Det norske maskinistforbund - Arne Claesson
 
Unio - Brita Ommedal Tarberg
Norsk Sykepleierforbund - Brita Ommedal Tarberg
Norsk Ergoterapautforbund - Kjell Arne Fløde (fung.)
Norsk Fysioterapautforbund - Preben Foster Andersen
Utdanningsforbundet - Bente Schouw-Hansen
Den norske kirkes presteforening - Thorbjørn Skjælaaen   
Forskerforbundet -Robert Skar
Universitets- og høyskoleutdannedes Forbund - Kristine Faye
Det Norske Diakonforbund - Kristine Faye
Norsk Radiografforbund - Jarle Nordanger

San - Vigdis Fjeld
Den Norske Jordmorforening - Lene Alfstad Haugen
NITO - Vigdis Fjeld

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram