Forsking og fagutvikling

Forskingsaktiviteten ved Kreftavdelinga er i stor grad driven som samarbeid med andre avdelingar og ofte også med andre institusjonar.

Kreftavdelingen. Foto.

Miljøet for kreftforsking globalt er svært omfattande og aktivt, og dertil også ressurskrevjande. Alle nasjonar med eit universitetsmiljø er med og bidrar i dette arbeidet.

Verksemda er i stor grad retta mot grunnlagsforsking og klinisk bruk. Vanlegvis er forskingsgruppa leia av ein forskar med legeutdanning.

Ved Haukeland universitetssjukehus vil ofte også det medisinske fysikkmiljøet bidra i forskingsgruppene.​

Studie om COVID19-vaksine for pasienter med lymfom 

Her finner du informasjonsskriv om en studie som omhandler blodprøver før og etter COVID-vaksine hos pasienter som behandles med rituximab ved kreftavdelingen.

Dersom du har blitt kontaktet av lege på avdelingen angående deltakelse i denne studien, ber vi om at du leser gjennom dette skrivet før du tar stilling til om du ønsker å delta.

Kompetanse og kontinuitet gir kvalitet i sjukepleie til pasientar og pårørande.  Tverrfagleg samarbeid står sentralt. Vi ønsker å dele kunnskapen  med våre samarbeidspartnare og ønsker å bidra til gode prasisplassar for studentane våre.

PhD-oppgåver

 • "I can’t just sit and feel sorry for myself". Norwegian mens' construction of masculinity after cancer treatment", juni 2023, v/ Mirjam Østervold sjukepleiar og tilsett i Kreftavdelinga sidan 2014.

Avlagt doktorgrad i systemisk teori ved University of Essex, London. Arbeidar for tida 50% familieterapeut på Vardesenteret og 50% Førsteamanuensis ved VID.

"I min PhD ble det gjennomført et prosjekt hvor det sammen med Kreftforeningen ble startet tre grupper for menn i tre ulike byer. Ved hjelp av metodetriangulering ble det funnet at mennene følte seg alene i sin sykdom, dette skyltes forventninger fra familie og helsepersonell. i tillegg til at det var vanskelig å navigere i et slikt ukjent terreng i tråd med idealet om maskulint hegemoni. Samtalene mellom mennene skilte seg ut fra fora der kreftrammede kvinner samles, blant annet med en aktiv bruk av positivitet, selvironi og mye bruk av humor. Det ble også funnet at gruppene gav en opplevelse av mindre ensomhet i situasjonen, at det bidro til en opplevelse av samhold, mestring og bedre psykisk velvære."

Abstract

I can`t just sit and feel sorry for myself- Norwegian men`s construction of masculinity after cancer treatment.pdf

Pågåande doktorgrad

"Exploring resilience in Healthcare - A team-based approach",UiS, Helsefagleg fakultet/avdeling for kvalitet og helseteknologi kreftsjukepleiar/rådgivar Birte Fagerdal, frå 2020

Masteroppgåver

 • "Hvordan opplever kvinner med brystkreft informasjon om seneffekterav behandlingen", Master frå Kreft videreutdanning,VID Bergen 2023.
  v/ kreftsjukepleiar Ragnhild Hjelde
  Masteroppg. inf.behov.pdf

 • "Å leve med cellegiftindusert perifer polynevropati. En kvalitativ studie av kreftoverleveres erfaringer", Master frå Helsefag- og sjukepleievitenskap,UiB 2020 v/kreftssjukepleiar Janita Svindseth

 • "Sykepleiers erfaringer med minoritetspasienter - Språklig mangfold" Master i interkulturelt arbeid, VID, Stavanger,2019 v/kreftssjukepleiar Line Lorentzen Ellila

 • "Egenrapporterte symptomer og endotelfunksjon hos voksne med myalgisk encefalomyelopati/kronisk utmattelsessyndrom", Masterprogram i sykepleievitenskap - klinisk forskning og fagutvikling, Oslo Met,2019 v/kreftssjukepleiar Kari Sørland

 • "Hvordan opplever pårørende oppfølging i forbindelse med dødsfall på sykehus? en systematisk oversikt over kvalitative studier", Masterprogram i Kunnskapsbasert praksis, HVL,2019 v/kreftssjukepleiar Anne Nordtveit Tjønn
  Masteroppg

 • "Hvordan kan sykepleieforskning gjøres kjent og anvendes i sykehuspraksis?", Masterprogram i helsefag -sykepleievitenskap, UiB,2017 Marianne Ødegaard

 • "Hvilke faktorer fremmer eller hemmer samarbeid mellom sykepleiere og leger i en sykehusavdeling", Master i organiosasjon og leiing i helsesektoren, 2017 kreftssjukepleiar/ seksjonsleiar Siv Marian Årdal

​​Kunnskapsbasert praksis

For at pasienter skal få best mogleg sjukepleie og behandling, må dette baserast på den beste tilgjengelege kunnskapen. Forsking og utvikling er ein integrert del av sjukepleietenesta ved Haukeland Universitetssjukehus, og kunnskapsbasert praksis er eit eige satsingsområde innanfor dette feltet.

I Kreftavdelinga har fagsjukepleiarar og praksisvegleiarar vore prioriterte til å ta deltidsstudium i Kunnskapsbasert praksis ved  Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen (15 studiepoeng).

Den kunnskap fagsjukepleiarane og praksisvegleiarane no har fått, har vore svært viktig. De har fått opplæring og øving i å arbeide på denne måten – og dei har fått avsett tid og ressursar til å arbeide målretta med eigen sjukepleiepraksis. Dei skal som ein del av  jobben sin, vere pådrivar for at prosedyrar og sjukepleietenestene er kunnskapsbaserte. Slik vil ein sørgje for at pasient og pårørande er sikra best mogleg sjukepleie, og at studentar blir fulgt opp på ein fagleg god måte.

Kliniske fagringar er en måte å organisere sjukepleiefagleg utviklingsarbeid på, og sikre at denne føregår etter kunnskapsbaserte prinsipp.

Siste kliniske fagring starta i 2012 og  blei avslutta i 2014:  

Kvalitetsforbedringsprosjekt 2017

«Planlagde utreisesamtalar – kvalitetssikring av informasjonsutveksling» er eit prosjekt i sjukepleietenesten i Kreftavdelinga. Målsettinga var å kvalitetssikre informasjon ved utreise slik at pasientar og pårørande var betre førebudd på tida etter behandling. Økt kunnskap om ulike tilbod og ressursar som fins i kommunane og eit godt samarbeid med primærhelsetenesten er viktig for at pasientar og pårørande skal få den hjelp og støtte dei treng når behandlinga på sjukehuset er over.

Alle pasientar skal ved siste behandlingskontakt få tilbod om ein planlagd samtale med sjukepleiar der ein tek utgangspunkt i den enkeltes behov.

Prosjektgruppa har bestått av 4 kreftsjukepleiarar frå begge sengepostane og poliklinikken i tillegg til 2 brukarrepresentantar. Prosjektet har gått over eit og eit halv år, og vart avslutta i desember 2017.

Prosjektleiar: Kreftsjukepleier Janita Svindseth

Epost: janita.svindseth@helse-bergen.no

Om prosjektet: Betre informasjon med planlagde utreisesamtalar

Fokus no er oppfølging av prosjektet, og ei vidareføring i samanheng med "Pakkeforløp heim"

Ressursgruppar

 Avdelinga har valgt å satse på ressurspersonar på sentrale felt innan kreftsjukepleie. Kvar seksjon har sin representant i dei tverrfaglege gruppane i avdelinga. Desse personane skal halde seg oppdaterte og vere ressurspersonar for resten av personalgruppa. Tverrfaglege gruppar bidrar til godt samarbeid og oppfølging av felles satsingsområder. I tillegg har vi ei sjukepleiargruppe med fokus på dokumentasjon. Sjukepleiefagleg ansvarlig deltek i alle gruppane. 

Lindrende behandling  

Beståande av ressurssjukepleiarar i nettverk for lindrande behandling samt stråleterapeut.

Prosjekt:  "Oppfølging av næraste pårørande etter dødsfall"  starta i 2013.

Her har vi utarbeidd ei retningsline for oppfølging av etterlatne til pasientar som dør i avdelinga. Den omhandlar system for telefonisk kontakt etter dødsfallet, samt moglegheit for samtale på post. Det gjer pårørande høve til spørsmål og refleksjon omkring sjukeleiet og dødsfallet, og kan bidra til klargjering og auka forståing.
Sjukepleiar får høve til å fanga opp behov for vidare oppfølging og formidla kontakt.
Erfaringane så langt har synt at dei aller fleste (83% i 2022) hadde ønskje om å bli kontakta i etterkant av dødsfallet. Dei fleste har behov for ein telefonoppfølging. 

Pasientar med minoritetsbakgrunn

Gruppen består av 8 medlemmar der 2 av kreftsjukepleiarane har teke deltidsutdanning i flerkulturelt helsearbeid (15 studiepoeng) i Oslo (2014/15). Ein kreftsjukepleier er i gang med Master i interkulturelt arbeid, UiS.

Me ønskjer å sikre god kommunikasjon og oppfølging av fleirkulturelle pasienter.
Mykje av fokuset i gruppen har vore opplæring av kollega med fokus på bruk av tolk og anna hjelpemidler. Det er og satsa på oversetting av informasjonsbrojyrar til engelsk og polsk.

Barn som pårørande  

Har i mange år vore eit satsingsområde hos oss: Barn som pårørande - kreft

Ernæring

I denne gruppen har me også med oss 2 klinisk ernæringsfysiologer, i tillegg til sjukepleiarar, lege og stråleterapeutar, samt kjøkken- og buffetpersonal.
Ernæringstiltak og undervisning/rettleiing  på bakgrunn av kartlegging er eit naudsynt fokus. Mange kreftpasientar har problem med å få i seg tilstrekkeleg næring, og individuelle hensyn og tilretteleggjing er naudsynt.

Artiklar 

 

Seksjon for medisinsk fysikk er ei tverrfagleg gruppe med ekspertise innan stråleterapi, røntgen, hypertermi, gammakniv, strålevern samt databehandling. 

Vårt hovudfokus er å sørge for optimal bruk av avanserte metodar og utstyr til sikker pasientbehandling og -avbilding. Forsking og utvikling er difor ein naturleg del av arbeidet i implementering av nye behandlingsmetodar og avbildingsteknikkar. I tillegg til kjerneaktiviteten vert det utført eigne forskingsprosjekt både på mastergrad-, doktorgrad- og postdoctorgradsnivå i samarbeid med Universitetet i Bergen og NTNU, samt internasjonalt leiande forskningsgrupper i Danmark, Nederland, Tyskland, Japan og USA.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Forskningsgruppa 2017: Frå venstre Liv Hysing, Camilla Stokkevåg, Sara Thörnqvist, og Helge Pettersen.

Pågåande forskingsprosjekt

Seksjon for medisinsk fysikk er ofte involvert i tverrfaglege prosjekt som føregår på tvers av seksjonar, avdelingar og institusjonar. Pågåande prosjekt som vi er med i enten som deltakar eller rettleiar er lista opp nedanfor. 

Postdoktorprosjekt

2016:

Camilla Hanquist Stokkevåg (HUS): A model-based approach for predicting and reducing morbidity in paediatric cancer patients following radiotherapy with photons and protons

2015:

Kristian Ytre-Hauge (UiB): 3D microdosimetry and studies of the Relative Biological Effectiveness (RBE) in proton- and carbon ion therapy

Doktorgradsprosjekt

2016:

Jarle Rambo Sølie (HVL, Institutt for Elektrofag): Monte Carlo framework for proton CT

Tordis Dahle (UiB, Medisinsk fysikk): Biological Dose Calculations in Particle Therapy using Monte Carlo Simulations

2015:

Eivind Rørvik (UiB, Kjernefysikk): Biological modelling of particle therapy using Monte Carlo simulations and clinical dose planning systems

Helge Pettersen (UiB, Kjernefysikk): Monte Carlo-studier for prototypeutvikling av sporingskalorimeter for proton CT ved doseplanlegging av protonterapi

Mastergradsprosjekt

2016:

Helga Gripsgård (UiB, Helsevitenskap): Fiducial markers and image-guided radiotherapy in esophageal cancer

Bonny Abal (UiB, Kjernefysikk): Construction of a plan library for high risk prostate cancer patients in proton therapy

Johan Søbstad (UiB, Kjernefysikk): Dosimetric comparison of constant vs. variable RBE for proton therapy patients using FLUKA and Raystation.

Linn Karin Stendal (UiB, Medisinsk fysikk): Implementation of a passive scattering beam delivery system in FLUKA for calculation of LET in proton therapy of paediatric cancer

Andre pågåande forsking- og utviklingsprosjekt

2016:

Sara Thörnqvist (HUS/UiB): Population-based statistical motion model for bladder and rectum in prostate cancer & Adaptive radiotherapy. 

Lars Fredrik Fjæra (HUS/UiB): Monte Carlo based proton dose verification and calculation of LET in paediatric brain tumours.

Grete May Engeseth (HUS): Reduksjon av behandlingsrelaterte seneffekter ved modell-basert pasientseleksjon for avansert foton- og protonterapi av kreft i hode-hals området.

Liv Hysing (HUS/UiB): Reduksjon av behandlingstid for eldre pasienter med endetarmskreft ved hjelp av VMAT og integrert-boost teknikk.

Marcin Sikora (HUS): Rekonstruksjon av markørbevegelse ved hjelp av triggered avbilding under strålebehandling av spiserørskreft.

Marcin Sikora (HUS): Pasientspesifikk QA med Monte Carlo-doseberegning. http://www.scientificrt.com/product.html

Johanna Austrheim Hundvin (HUS): Verifisering av lungestereotaksi ved hjelp av filmdosimetri og Monte Carlo-doseberegning.

Avslutta prosjekt

Postdoktorprosjekt

2013-2016

Sara Thörnqvist (HUS): Individualized radiotherapy of locally advanced prostate cancer – adaptation of margin expansion and dose prescription from image-based statistical motion modeling

2012-2015 Liv Bolstad Hysing (HUS): Robust planning of pelvic intensity-modulated radiotherapy to spare the small bowel
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/prosjekt/911718

2002-2006 Ludvig Paul Muren (UiB/ Edinburgh Cancer Centre): MR-based tumour boosts IMRT of urinary bladder cancer.

Doktorgrader:

2016   Camilla Stokkevåg (UiB, Kjernefysikk): Estimation of secondary cancer risk in paediatric cancer patients following radiotherapy
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/100036/mer-sk%C3%A5nsom-str%C3%A5lebehandling-barn

2013    Kristian Ytre-Hauge (UiB, Kjernefysikk): "Measurements and Monte Carlo Simulations of Neutron Doses from Radiation Therapy with Photons, Protons and Carbon Ions".

2011    Marcin Sikora (UiB): "Monte Carlo vs. Pencil Beam based optimization of stereotactic lung IMRT",https://bora.uib.no/handle/1956/5134

2011    Liv Bolstad Hysing (UiB): "Exploring and exploiting the potential of pelvic IMRT to spare the bowel", https://bora.uib.no/handle/1956/5166

2002    Ludvig Paul Muren (UiB): "A contribution to improved radiotherapy for muscle invading urinary bladder cancer".

Masteroppgåver:

2016   Lars Fredrik Fjæra (UiB, Kjernefysikk): Development of a Monte Carlo Based Treatment Planning Verification Tool for Particle Therapy, http://bora.uib.no/handle/1956/12582

2015   Eivind Rørvik (NTNU, Biofysikk og medisinsk teknologi): A Comparison of Biological Dose Estimates in Proton and Carbon Ion Therapy Based on Averaged and Full Linear Energy Transfer Spectra,https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2352129

2015    Johanna Austrheim Hundvin (NTNU, Biofysikk og medisinsk teknologi): Stereotactic Radiation Treatment of Lung Cancer by VMAT, https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2352176

2014    Tordis Johnsen Dahle (UiB, Kjernefysikk): Performance Evaluation of a Small-Aminal PET/CT System, https://bora.uib.no/handle/1956/8546

2014    Daniel Aadnevik (UiB, Kjernefysikk): Extremely high-granularity digital tracking calorimeter for the detection of scattered proretreated from the archivetons on proton computed tomography

2014    Grete May Engeseth (UiB, helsefag stråleterapi): Uncertainties in proton therapy: Analysis of the effects of density changes, calibration curve errors and setup errors in proton dose distributions. A treatment planning study performed on water phantoms and craniospinal treatment plans, https://bora.uib.no/handle/1956/8189

2013    Kine Johnsen (UiB, Kjernefysikk): Simulations of a Therapeutic Proton Beam with FLUKA Monte Carlo Code and Varian Eclipse Proton Planning Software, https://bora.uib.no/handle/1956/7705

2013    Ingvild Dalehaug (NTNU, Biofysikk og medisinsk teknologi): Optimization in CT: Evaluation of dose saving potential in a thorax-abdomen/pelvis protocol using iterative reconstruction techniques, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:649688/FULLTEXT01.pdf

2010    Camilla Stokkevåg (UiB): "Measurements of the Photonuclear Neutron Yield During Radiotherapy Using Bubble Detectors and Thermoluminescence Detectors",https://bora.uib.no/handle/1956/4784

2010    Kari Revheim (NTNU): «Kartlegging av strålefeltet rundt gammakniven».

2010    Silje Mohn (NTNU): "Implementering av datamodell for simulering av pustebevegelseres påvirkning på forventet dosefordeling under behandling med IMRT».

2009    Kristian Ytre-Hauge (UiB): "Measurement of Neutron Doses from Radiotherapy with 12C Ions and Photons", https://bora.uib.no/handle/1956/3422

2005    Liv Bolstad Hysing (NTNU): "Verification of IMRT using normoxic polymer ge (THP-gel)".

2004    Kirsten Nygaard (NTNU): "Dose distributions below bolus edges during electron irradiation from a clinical linear accelerator"

2000    Gjertrud Maurstad (NTNU): "Optimisation and verification of the dose distribution in tangential irradiation after breast-conserving surgery

Andre prosjekter

2016   Lisa F. Jakobsen og Margrethe K. Rasmussen (HiB, radiografi): Sammenhengen mellom kV-verdi, stråledose og diagnostisk bildekvalitet ved utredning av CT lungeemboli; et fantomstudie

2015   Emilie Hansen (HiB, radiografi): Rasterbruk, bildekvalitet og dose.

Fagartiklar, kronikkar, populærvitenskapelig

2016: 
Kirsten Nygaard Bolstad, Helse medisin teknikk: CT hjerte: Hvilke krav stilles til en god CT hjerteundersøkelse?

Ingvild Dalehaug, Helse medisin teknikk: Helse Vest: Standardiseringsprosjekt – fysikernes rolle.

Olav Mella, Olav Dahl, Anfinn Mehus, Dagfinn Brosvik, Odd Harald Odland, Mer skånsom kreftbehandling:http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-skansom-kreftbehandling-326350b.html

Camilla Stokkevåg, Intervju Bergens tidende
http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Ny-kreftbehandling-for-barn-bedrer-livsutsiktene-320961b.html

Camilla Stokkevåg, Meir skånsam strålebehandling med proton, Fotnoten: https://helse-bergen.no/fotnoten/fotnoten-forsking/meir-skansam-stralebehandling-med-proton

Ilker Meric, Satser på partikkelterapi i Bergen:http://www.hib.no/om-hogskolen/avdeling-for-ingenior--og-okonomifag/nytt-fra-avdelingen/protonterapi/

Dieter Rörich, Toppforskmidler til proton CT:http://pahoyden.no/2016/01/oslo-tar-mest-av-toppforsk-midler

Liv Hysing, Treffsikker strålebehandling, Fotnoten: https://helse-bergen.no/fotnoten/fotnoten-avdelinga/treffsikker-stralebehandling

Daniel Ådnevik, Stråling og protonterapi, Fotnoten: https://helse-bergen.no/fotnoten/fotnoten-avdelinga/straling-og-protonterapi

Johanna Austrheim Hundvin, Nyinnkjøp betrar pasienttryggleiken, Fotnoten: https://helse-bergen.no/fotnoten/fotnoten-avdelinga/nyinnkjop-betrar-pasienttryggleiken

2015:

Kirsten Nygaard Bolstad, Ingvild Dalehaug, Daniel Aadnevik og Helge Pettersen, Helse medisin teknikk: Optimaliseringsprosjekter ved Haukeland Universitetssjukehus.

Kirsten Nygaard Bolstad, Helse medisin teknikk: Hvorfor og hvordan optimalisere røntgen- og CT-undersøkelser?

Olav Dahl, Jon Espen Dale, Marianne Brydøy: Strålebehandling med karbonioner bør bli et satsningsområde for Norge:

http://onkonytt.no/stralebehandling-med-karbonioner-bor-bli-et-satsningsomrade-for-norge/

2014:

Odd Harald Odland, Status of particle therapy in Norway (page17): http://entervision.web.cern.ch/ENTERVISION/documents/highlights_january2014.pdf

Temanummer om medisinsk fysikk i Helse Medisin Teknikk: https://www.buyandread.com/next/reader.htm?date=20141028&pub=helsemedisinteknikk 

Njål Brekke kronikk i Bergens Tidende: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Forskere-som-synser-3147589.html

Kristian Smeland Ytre-Hauge : Intervju – Uib.no: http://www.uib.no/aktuelt/84741/jobber-partikkelsenter-i-bergen

Kristian Smeland Ytre-Hauge : reportasje - BA http://www.ba.no/Skal_bygge_nytt_behandlingssenter_for_kreft-5-8-1939.html

2013:

Kristian Smeland Ytre-Hauge.Ny behandling av kreft – også i Noreg? Chronicle at NRK.no (URL: http://www.nrk.no/ytring/ny-behandling-av-kreft-i-noreg_-1.11026711 )

2011:

Liv Bolstad Hyisng: Intervju – UiB.no: http://www.uib.no/aktuelt/37004/utvikler-fremtidens-str%C3%A5lebehandling

2010:

Engeseth GM og Sulen TH. Geometriske usikkerheter og korreksjonsstrategier innen stråleterapi. Hold pusten nr. 9-2010,   

 

Vitenskaplige publikasjonar:

2016:

Stokkevåg CH, Fukahori M, Nomiya T, Matsufuji N, Engeseth GM, Hysing LB, Ytre-Hauge KS, Rørvik E, Szostak A, Muren LP. Modelling of organ-specific radiation-induced secondary cancer risks following particle therapy. Radiother Oncol. 2016 Aug;120(2):300-6.

Thörnqvist S, Hysing LB, Tuomikoski L, Vestergaard A, Tanderup K, Muren LP, Heijmen BJ. Adaptive radiotherapy strategies for pelvic tumors - a systematic review of clinical implementations. Acta Oncol. 2016 Aug;55(8):943-58.

Perna L, Sini C, Cozzarini C, Agnello G, Cattaneo GM, Hysing LB, Muren LP, Fiorino C, Calandrino R. Deformable registration-based segmentation of the bowel on Megavoltage CT during pelvic radiotherapy. Phys Med. 2016 Jul;32(7):898-904

Skeie BS, Eide GE, Flatebø M, Heggdal JI, Larsen E, Bragstad S, Pedersen PH, Enger PØ. Quality of life is maintained using Gamma Knife radiosurgery: a prospective study of a brain metastases patient cohort. J Neurosurg. 2016 Apr 8:1-18.

2015:

Stokkevåg CH, Engeseth GM, Hysing LB, Ytre-Hauge KS, Ekanger C, Muren LP. Risk of radiation-induced secondary rectal and bladder cancer following radiotherapy of prostate cancer. Acta Oncol. 2015;54(9):1317-25.

Andersen AG, Casares-Magaz O, Muren LP, Toftegaard J, Bentzen L, Thörnqvist S, Petersen JB. A method for evaluation of proton plan robustness towards inter-fractional motion applied to pelvic lymph node irradiation. Acta Oncol. 2015;54(9):1643-50.

Sleire L, Skeie BS, Netland IA, Førde HE, Dodoo E, Selheim F, Leiss L, Heggdal JI, Pedersen PH, Wang J, Enger PØ. Drug repurposing: sulfasalazine sensitizes gliomas to gamma knife radiosurgery by blocking cystine uptake through system Xc-, leading to glutathione depletion. Oncogene. 2015 Dec 3;34(49):5951-9.

Arteaga-Marrero N, Rygh CB, Mainou-Gomez JF, Nylund K, Roehrich D, Heggdal J, Matulaniec P, Gilja OH, Reed RK, Svensson L, Lutay N, Olsen DR. Multimodal approach to assess tumour vasculature and potential treatment effect with DCE-US and DCE-MRI quantification in CWR22 prostate tumour xenografts. Contrast Media Mol Imaging. 2015 Nov-Dec;10(6):428-37.

Ytre-Hauge KS, Velure A, Larsen EF, Stokkevåg CH, Röhrich D, Brekke N, Odland OH. Design and Characterization of an SRAM-based Neutron Detector for Particle Therapy. Nucl Instrum Meth A 2015. 804: p. 64-71.

2014:

Stokkevåg CH, Engeseth GM, Ytre-Hauge KS, Röhrich D, Odland OH, Muren LP, Brydøy M, Hysing LB, Szostak A, Palmer MB, Petersen JB. Estimated risk of radiation-induced cancer following paediatric cranio-spinal irradiation with electron, photon and proton therapy. Acta Oncol. 2014 Aug;53(8): 1048-57

Krohn J, Dahl O, Nybø T, Kjersem B. Brachytherapy for malignant uveal melanoma. Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Mar 11;134(5):529

2013:

Biermann M, Schwarzlmüller T, Fasmer KE, Reitan BC, Johnsen B, Rosendahl K. Is there a role for PET-CT and SPECT-CT in pediatric oncology? Acta Radiol. 2013 Nov;54(9):1037-45

Skeie BS, Wang J, Dodoo E, Heggdal JI, Grønli J, Sleire L, Bragstad S, Ganz JC, Chekenya M, Mørk S, Pedersen PH, Enger PØ. Gamma knife surgery as monotherapy with clinically relevant doses prolongs survival in a human GBM xenograft model. Biomed Res Int. 2013;2013:139674

Thörnqvist S, Hysing LB, Zolnay AG, Söhn M, Hoogeman MS, Muren LP, Bentzen L, Heijmen BJ. Treatment simulations with a statistical deformable motion model to evaluate margins for multiple targets in radiotherapy for high-risk prostate cancer. Radiother Oncol. 2013 Dec;109(3)344-9

Thörnqvist S, Hysing LB, Zolnay AG, Söhn M, Hoogeman MS, Muren LP, Heijmen BJ. Adaptive radiotherapy in locally advanced prostate cancer using a statistical deformable motion model. Acta Oncol. 2013 Oct;52(7):1423-9.

Thörnqvist S, Muren LP, Bentzen L, Hysing LB, Høyer M, Grau C, Petersen JB. Degradation of target coverage due to inter-fraction motion during intensity-modulated proton therapy of prostate and elective targets. Acta Oncol. 2013 Apr;52(3):521-7

Thor M, Bentzen L, Hysing LB, Ekanger C, Helle SI, Karlsdóttir Á, Muren LP. Prediction of rectum and bladder morbidity following radiotherapy of prostate cancer based on motion-inclusive dose distributions. Radiother Oncol. 2013 May;107(2):147-52

2012:

Cashmore J, Golubev S, Dumont JL, Sikora M, Alber M, Ramtohul M. Validation of a virtual source model for Monte Carlo dose calculations of a flattening filter free linac. Med Phys. 2012 Jun;39(6):3262-9.

Skeie BS, Enger PO, Brøgger J, Ganz JC, Thorsen F, Heggdal JI, Pedersen PH. Gamma Knife Surgery versus Reoperation for Recurrent Glioblastoma Multiforme. World Neurosurg. 2012 Apr 4.

Skeie BS, Enger PO, Ganz JC, Skeie GO, Parr E, Hatteland S, Ystevik B, Heggdal JI, Pedersen PH. Gamma Knife Surgery versus Reoperation for Recurrent Glioblastoma Multiforme. World Neurosurg. 2012 Apr 16.

 

2011:

Mohn S, Wasbø E. Simulation of repiratory motion during IMRT dose delivery. Acta Oncol 2011 Aug; 50(6):935-43

 

Hysing LB, Söhn M, Muren LP, Alber M. A coverage probability based method to estimate patient-specific small bowel planning volumes for use in radiotherapy. Radiother Oncol. 2011 Sep;100(3):407-11

 

Thörnqvist S, Bentzen L, Petersen JB, Hysing LB, Muren LP. Plan robustness of simultaneous integrated boost radiotherapy of prostate and lymph nodes for different image-guidance and delivery techniques. Acta Oncol. 2011 Aug;50(6):926-34

 

Svendsen A, Verhoeff JJ, Immervoll H, Brøgger JC, Kmiecik J, Poli A, Netland IA, Prestegarden L, Planagumà J, Torsvik A, Kjersem AB, Sakariassen PØ, Heggdal JI, Van Furth WR, Bjerkvig R, Lund-Johansen M, Enger PØ, Felsberg J, Brons NH, Tronstad KJ, Waha A, Chekenya M. Expression of the progenitor marker NG2/CSPG4 predicts poor survival and resistance to ionising radiation in glioblastoma. Acta Neuropathol. 2011 Oct;122(4):495-510. doi: 10.1007/s00401-011-0867-2.

Skeie BS, Skeie GO, Enger PØ, Ganz JC, Heggdal JI, Ystevik B, Hatteland S, Parr E, Pedersen PH. Gamma knife surgery in brain melanomas: absence of extracranial metastases and tumor volume strongest indicators of prolonged survival. World Neurosurg. 2011 May-Jun;75(5-6):684-91; discussion 598-603.

2010:

Hurmuzlu M, Øvrebø K, Wentzel-Larsen T, Muren LP, Viste A, Smaaland R. High-dose preoperative chemoradiotherapy in esophageal cancer patients does not increase postoperative pulmonary complications: correlation with dose-volume histogram parameters. Radiother Oncol. 2010 Oct;97(1):60-4

Losnegård A, Hysing LB, Muren LP, Hodneland E, Lundervold A. Semi-automated segmentation of the sigmoid and descending colon for radiotherapy planning using the fast marching method. Phys Med Biol. 2010 Sep 21;55(18):5569-84

2009:                                                                                                                           

Karlsdottir A, Muren LP, Wentzel-Larsen T, Johannessen DC, Haukaas SA, Halvorsen OJ, Dahl O. Outcome in intermediate or high risk prostate cancer patients receiving radiation dose and hormone therapy. Acta Oncol. 2009;48(6):874-81.

Muren LP, Petersen JB, Hansen J, Hafslund R. Medical physics in the Nordic countries: the past, the present and the future. Acta Oncol. 2009;48(2):165-8.

Krohn J, Frøystein T, Dahl O. Topographical distribution of choroidal naevi in the ocular fundus. Eye (Lond). 2009 Aug;23(8):1685-90.

Krohn J, Frøystein T, Dahl O. Topography of solitary congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium in the ocular fundus. Acta Ophthalmol. 2009 Nov;87(8):921-2.

2008:

Wasbø E. og Valen H. Dosimetric discrepancies caused by differing MLC parameters for dynamic IMRT Phys. Med. Biol. 53 (2008) pp.405-415

 Muren LP, Wasbø E, Helle SI, Hysing LB, Karlsdottir A, Odland OH, Valen H, Ekerold R, Johannessen DC. Intensity-modulated radiotherapy of pelvic lymph nodes in locally advanced prostate cancer: planning procedures and early experiences. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Jul 15;71(4):1034-41

Krohn J, Frøystein T, Dahl O. Posterior uveal melanoma. Distribution of the sites of origin and patterns of tumour extent in the ocular fundus. Br J Ophthalmol. 2008 Jun;92(6):751-6

Karlsdóttir A, Muren LP, Wentzel-Larsen T, Dahl O. Late gastrointestinal morbidity after three-dimensional conformal radiation therapy for prostate cancer fades with time in contrast to genitourinary morbidity. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Apr 1;70(5):1478-86

Hysing LB, Skorpen TN, Alber M, Fjellsbø LB, Helle SI, Muren LP. Influence of organ motion on conformal vs. intensity-modulated pelvic radiotherapy for prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Aug 1;71(5):1496-503

2007:

Patel D, Muren LP, Mehus A, Kvinnsland Y, Ulvang DM, Villanger KP. A virtual reality solution for evaluation of radiotherapy plans. Radiother Oncol. 2007 Feb;82(2):218-21.

2006:

Muren LP, Redpath AT, McLaren D, Rørvik J, Halvorsen OJ, Høstmark J, Bakke A, Thwaites D, Dahl O. A concomitant tumour boost in bladder irradiation: patient suitability and the potential of intensity-modulated radiotherapy. Radiother Oncol. 2006 Jul;80(1):98-105

Nygaard K, Odland OH, Muren LP. Relative electron dosimetry using the Scanditronix-Wellhöfer Beam Imaging System-2G. Med Dosim. 2006 Fall;31(3):201-8.

Kongsli, Jonas; Hjertaker, Bjørn Tore; Frøystein, T. Evaluation of power and phase accuracy of the BSD Dodek amplifier for hyperthermia using an external vector voltmeter measurement system. International Journal of Hyperthermia 2006;22(8):657-671

Hysing LB, Kvinnsland Y, Lord H, Muren LP. Planning organ at risk volume margins for organ motion of the intestine. Radiother Oncol. 2006 Sep;80(3):349-54.

2005:

Muren LP, Karlsdottir A, Kvinnsland Y, Wentzel-Larsen T, Dahl O. Testing the new ICRU 62 'Planning Organ at Risk Volume' concept for the rectum. Radiother Oncol. 2005 Jun;75(3):293-302.

Nygaard K, Odland OH, Kvinnsland Y, Nygaard B, Heggdal J, Muren LP. Measurements and treatment planning calculations of electron dose distributions below bolus edges. Radiother Oncol. 2005 Feb;74(2):217-20

Hjertaker, Bjørn Tore; Frøystein, T; Schem, Baard-Christian. A thermometry system for quality assurance and documentation of whole body hyperthermia procedures. International Journal of Hyperthermia 2005;21(1):45-55 

Redpath AT, Muren LP. An optimisation algorithm for determination of treatment margins around moving and deformable targets. Radiother Oncol. 2005 Nov;77(2):194-201

Kvinnsland Y, Muren LP. The impact of organ motion on intestine doses and complication probabilities in radiotherapy of bladder cancer. Radiother Oncol. 2005 Jul;76(1):43-7

2004:

Muren LP, Ekerold R, Kvinnsland Y, Karlsdottir A, Dahl O. On the use of margins for geometrical uncertainties around the rectum in radiotherapy planning. Radiother Oncol. 2004 Jan;70(1):11-9

Karlsdóttir A, Johannessen DC, Muren LP, Wentzel-Larsen T, Dahl O. Acute morbidity related to treatment volume during 3D-conformal radiation therapy for prostate cancer. Radiother Oncol. 2004 Apr;71(1):43-53

Muren LP, Redpath AT, McLaren DB. Treatment margins and treatment fractionation in conformal radiotherapy of muscle-invading urinary bladder cancer. Radiother Oncol. 2004 Apr;71(1):65-71.

Kvinnsland Y, Muren LP, Dahl O. Evaluation of a new method for calculation of cumulative doses in the rectum wall using repeat CT scans. Acta Oncol. 2004;43(4):388-95.

Kvinnsland Y, Muren LP, Dahl O. A Monte Carlo study of the impact of the choice of rectum volume definition on estimates of equivalent uniform doses and the volume parameter. Phys Med Biol. 2004 Aug 7;49(15):3341-52

Muren LP, Smaaland R, Dahl O. Conformal radiotherapy of urinary bladder cancer. Radiother Oncol. 2004 Dec;73(3):387-98. Review

2003:

Muren LP, Smaaland R, Dahl O. Organ motion, set-up variation and treatment margins in radical radiotherapy of urinary bladder cancer. Radiother Oncol. 2003 Dec;69(3):291-304.

2002:

Muren LP, Maurstad G, Hafslund R, Anker G, Dahl O. Cardiac and pulmonary doses and complication probabilities in standard and conformal tangential irradiation in conservative management of breast cancer. Radiother Oncol. 2002 Feb;62(2):173-83.

Muren LP, Mella O, Hafslund R, Dahl O. Norwegian oncologists' expectations of intensity-modulated radiotherapy. Acta Oncol. 2002;41(6):562-5.

2001:

Muren LP, Hafslund R, Gustafsson A, Smaaland R, Dahl O. Partially wedged beams improve radiotherapy treatment of urinary bladder cancer. Radiother Oncol. 2001 Apr;59(1):21-30.

Muren LP, Jebsen N, Gustafsson A, Dahl O. Can dose-response models predict reliable normal tissue complication probabilities in radical radiotherapy of urinary bladder cancer? The impact of alternative radiation tolerance models and parameters. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001 Jul 1;50(3):627-37

Knutsen S, Hafslund R, Monge OR, Valen H, Muren LP, Rekstad BL, Krohn J, Dahl O. Dosimetric verification of a dedicated 3D treatment planning system for episcleral plaque therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001 Nov 15;51(4):1159-66.

2000:

Muren LP, Hafslund R, Murman A, Valen H, Dahl O. Partially wedged radiation beams. Med Phys. 2000 Mar;27(3):527-34.

Muren LP, Hafslund R, Valen H, Schuster G, Dahl O. Adapting the waterproof BMS-96 diode array for isodose determination of dynamic beams. Med Dosim. 2000 Summer;25(2):87-91.

 

Avdelinga har i mange år hatt eit aktivt forskingsmiljø delvis integrert i den kliniske drifta. Det kan vere behandlingsprotokollar der ny behandling blir prøvd ut.

Avhengig av kva for ein fase i utprøvinga studien er, blir den kalla fase I (heilt tidleg utprøving for å finne ei passande dose), fase II (bedømmer kva for ein del av pasientane som har effekt og eventuelle biverknader som blir observert), og fase III, der behandlinga blir samanlikna med den best etablerte standardbehandlinga for kreftsjukdommen. Avdelinga deltar i fleire slike studium, dels berre i eigen avdeling, dels som fleirinstitusjonsstudium i Noreg eller multisenterstudium over landegrensene.

Dei kliniske studia har ofte tilknytt problemstillingar som krev analyse av vevsprøver eller blod/vevsvæske. Desse undersøkingane tar sikte på å finne endringar på det mikroskopiske, genetiske eller molekylære plan som kan spå sjukdommens løp, respons på behandling og utsikter til helbreding.

Forskingsaktivitet
På avdelinga er det ein forskargruppe under leiing av prof. Per Eystein Lønning som undersøker korleis hormon påverker kreftceller og normalvev, og korleis kreftceller (spesielt brystkreft) utviklar motstand (resistens) mot effekten av cytostatika.

Professor Olav Dahl leier ei gruppe som arbeider med varmeeffekt på kreftsvulstar, strålebehandling ved endetarms- og prostatakreft, og fleire kliniske og molekylære problemstillingar ved kreft i mage-tarmsystemet. I tillegg har fleire av overlegane ulike prosjekt som er knytt til sine kliniske ansvarsområde.

Forskingsaktiviteten blir spegla i avdelinga si publikasjonsliste, der forskingsdata er summert for ein stor del i internasjonale tidsskrifter som du finn i menyen til høgre.

Fjorten av avdelinga sine overlegar har doktorgrad.

 

Seksjon for stråleterapi har i fleire år hatt eit stort fokus på generell kompetanseheving, forsking og fagutvikling. Seksjonen har ein topp moderne utstyrspark og er oppteke av kontinuerleg å auka kompetansen til dei tilsette slik at utstyret kan utnyttast optimalt til det beste for pasienten.

​​Årleg deltek difor stråleterapeutar på nasjonale og internasjonale fagkurs og konferansar av høg kvalitet. I tillegg er det oppretta faggrupper innanfor fleire viktige kjerneområde(CT, Fiksering, IGRT, Brachyterapi). I desse gruppene blir det arbeida spesifikt med å utarbeida evidens baserte prosedyrar, og dessutan gode opplæringsordningar og sertifiseringsprogram. Seksjonen har også ressurspersonar innan kosthald, barn og barn som pårørande, hud reaksjonar og framandspråklege- / minoritetspasientar.

Det er eit mål for seksjonen å oppmuntra og leggja til rette for at stråleterapeutar som ynskjer å fokusera ytterlegare på fagutvikling og forsking kan ta relevante vidareutdanningar og mastergrad. Det vert også gjeve støytte til at forskings- og fagutviklingsarbeid kan presenterast på internasjonale kongressar og i vitskaplege tidsskrift.

 

Kurs og konferanser.jpg
 

 

Faglig fordypning.jpg
 

 

Interundervisning stråleterapeut.jpg
 

 

Publikasjoner.jpg
 


 


Samarbeid

Mohn KreftforskingslaboratoriumForsking på MEME patent (PDF)

Forsking og utvikling i partikkelterapi


Publikasjonar

Aas, Kirsti; Axcrona, Karol; Kvåle, Rune; Møller, Bjørn; Myklebust, Tor Åge; Axcrona, Ulrika; Berge, Viktor; Fosså, Sophie Dorothea.

Ten-year Mortality in Men With Nonmetastatic Prostate Cancer in Norway. Urology 2017 ;Volum 110. s.140-147 AHUS HAUKELAND KREFTREG OUS UiO VV

 

Albertsmeier, Markus; Rauch, Alexandra; Roeder, Falk; Hasenhütl, Sandro; Pratschke, Sebastian; Kirschneck, Michaela; Gronchi, Alessandro; Jebsen, Nina Louise; Cassier, Philippe A.; Sargos, Paul; Belka, Claus; Lindner, Lars H.; Werner, Jens; Angele, Martin K..

External Beam Radiation Therapy for Resectable Soft Tissue Sarcoma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Annals of Surgical Oncology

2017 ;Volum Published ahead of print. s.1-14 HAUKELAND UiB

 

Ali, Abir Salwa; Grönberg, Malin; Federspiel, Birgitte; Scoazec, Jean-Yves; Hjortland, Geir Olav; Grønbæk, Henning; Ladekarl, Morten; Langer, Seppo W.; Welin, Staffan; Vestermark, Lene Weber; Arola, Johanna; Österlund, Pia; Knigge, Ulrich; Sorbye, Halfdan; Grimelius, Lars; Janson, Eva Tiensuu.

Expression of p53 protein in high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinoma. PLoS ONE 2017 ;Volum 12:e0187667.(11) s.1-15 HAUKELAND OUS UiB

 

Angelsen, Jon-Helge; Horn, Arild; Sorbye, Halfdan; Eide, Geir Egil; Løes, Inger Marie; Viste, Asgaut.

Population-based study on resection rates and survival in patients with colorectal liver metastasis in Norway. British Journal of Surgery 2017

;Volum 104.(5) s.580-589 HAUKELAND UiB

 

Balakin, Boris; Adamsen, Tom Christian Holm; Chang, Yu-Fen; Kosinski, Pawel Jan; Hoffmann, Alex Christian.

Non-invasive studies of multiphase flow in process equipment. Positron emission particle tracking technique.. Journal of Physics, Conference Series 2017 ;Volum 781. s.1-7

HAUKELAND HVL UiB

 

Bell, Rae Frances; Eccleston, Christopher; Kalso, Eija A..

Ketamine as an adjuvant to opioids for cancer pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 ;Volum 2017.(6:CD003351) s.1-36 HAUKELAND

 

Busch, Kia; Andersen, Andreas G.; Casares-Magaz, Oscar; Petersen, Jørgen B.B.; Bentzen, Lise; Thørnqvist, Sara; Muren, Ludvig Paul. Evaluating the influence of organ motion during photon vs. proton therapy for locally advanced prostate cancer using biological models. Acta Oncologica 2017 ;Volum 56.(6) s.839-845

HAUKELAND UiB

 

Cheang, Maggie Chon U.; Bliss, Judith M.; Viale, Giuseppe; Speirs, Valerie; Palmieri, Carlo; Shaaban, Abeer M.; Lønning, Per Eystein; Morden, James P.; Porta, Nuria; Jassem, Jacek; van de Velde, Cornelis Johannes Hans; Rasmussen, Birgitte Bruun; Verhoeven, Didier M.; Bartlett, John M.S.; Coombes, Raoul Charles.

Evaluation of applying IHC4 as a prognostic model in the translational study of Intergroup Exemestane Study (IES): PathIES. Breast Cancer Research and Treatment 2017 ;Volum Published ahead of print. s.1-10

HAUKELAND UiB

 

Dahle, Tordis Johnsen; Rykkelid, Anne Marit; Stokkevåg, Camilla Hanquist; Mairani, Andrea; Görgen, Andreas; Edin, Nina Frederike J; Rørvik, Eivind; Fjæra, Lars Fredrik; Malinen, Eirik; Ytre-Hauge, Kristian.

Monte Carlo simulations of a low energy proton beamline for radiobiological experiments. Acta Oncologica 2017 ;Volum 56.(6) s.779-786 HAUKELAND OUS UiB UiO

 

Dale, Jon Espen; Molinelli, Silvia; Ciurlia, Elisa; Ciocca, Mario; Bonora, Maria; Vitolo, Viviana; Mirandola, Alfredo; Russo, Stefania; Orecchia, Roberto; Dahl, Olav; Fossati, Piero.

Risk of carotid blowout after reirradiation with particle therapy. Advances in Radiation Oncology 2017 ;Volum 2.(3) s.465-474 HAUKELAND UiB

 

Derry, Sheena; Wiffen, Philip J.; Häuser, Winfried; Mücke, Martin; Tölle, Thomas Rudolf; Bell, Rae Frances; Moore, R. Andrew.

Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs for fibromyalgia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 ;Volum 2017.(3:CD012332) s.1-47

HAUKELAND

Derry, Sheena; Wiffen, Philip J.; Kalso, Eija A.; Bell, Rae Frances; Aldington, Dominic; Phillips, Tudor; Gaskell, Helen; Moore, R. Andrew.

Topical analgesics for acute and chronic pain in adults - an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017

;Volum 2017.(5:CD008609) s.1-28 HAUKELAND

 

Derry, Sheena; Wiffen, Philip J.; Moore, R. Andrew; Mcnicol, Ewan D.; Bell, Rae Frances; Carr, Daniel B.; Mcintyre, Mairead; Wee, Bee.

Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 ;Volum 2017.(4) HAUKELAND

 

Duehmke, Rudolf Martin; Derry, Sheena; Wiffen, Philip J.; Bell, Rae Frances; Aldington, Dominic; Moore, R. Andrew.

Tramadol for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 ;Volum 2017:CD003726.(6) HAUKELAND

 

Fjæra, Lars Fredrik; Li, Zuofeng; Ytre-Hauge, Kristian; Muren, Ludvig Paul; Indelicato, Daniel J.; Lassen-Ramshad, Yasmin; Engeseth, Grete May; Brydøy, Marianne; Mairani, Andrea; Flampouri, Stella; Dahl, Olav; Stokkevåg, Camilla Hanquist.

Linear energy transfer distributions in the brainstem depending on tumour location in intensity-modulated proton therapy of paediatric cancer.

Acta Oncologica 2017 ;Volum 56.(6) s.763-768 HAUKELAND UiB

 

Fluge, Øystein; Mannsåker, Bård; Torp, Anders; Mjaaland, Ingvil; Helgeland, Lars; Klos, Jan; Mella, Olav; Berentsen, Sigbjørn; Meyer, Peter Albert.

Consolidative Radiotherapy to Residual Masses After Chemotherapy Is Associated With Improved Outcome in Diffuse Large B-Cell Lymphoma. A Retrospective, Population-Based Study. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia 2017 ;Volum 18.(2) s.125-135

HAUKELAND HELSEFONNA NLSH SSHF SUS

 

Galleberg, Renate Berget; Knigge, Ulrich Peter; Tiensuu Janson, Eva M.; Vestermark, Lene Weber; Haugvik, Sven-Petter; Ladekarl, Morten; Langer, Seppo Wang; Grønbæk, Henning; Österlund, Pia; Hjortland, Geir Olav; Assmus, Jörg; Tang, Laura; Perren, Aurel A.; Sorbye, Halfdan.

Results after surgical treatment of liver metastases in patients with high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas. European Journal of Surgical Oncology 2017 ;Volum 43.(9) s.1682-1689

HAUKELAND OUS UiB

 

Gansmo, Liv Beathe; Bjørnslett, Merete Pauline; Halle, Mari Kyllesø; Salvesen, Helga; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Dørum, Anne; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian.

MDM2 promoter polymorphism del1518 (rs3730485) and its impact on endometrial and ovarian cancer risk. BMC Cancer 2017 ;Volum 17:97. s.1- 6

HAUKELAND NTNU OUS UiB UiO

 

Garcia-Carbonero, Rocio; Rinke, Anja; Valle, Juan W; Fazio, Nicola; Caplin, Martyn Evan; Gorbounova, Vera; O'Connor, Juan; Eriksson, Barbro; Sorbye, Halfdan; Kulke, Matthew; Chen, Jie; Falkerby, Jenny; Costa, Frederico; De Herder, Wouter; Lombard-Bohas, Catherine; Pavel, Marianne.

ENETS Consensus Guidelines for the Standards of Care in Neuroendocrine Neoplasms: Systemic Therapy-Chemotherapy. Neuroendocrinology

2017 ;Volum 105.(3) s.281-294 HAUKELAND

 

Groeneveld, E. Iris; Cassel, J. Brian; Bausewein, Claudia; Csikós, Ágnes; Krajnik, Malgorzata; Ryan, Karen; Haugen, Dagny Faksvåg; Eychmüller, Steffen; Keller, Heike Gudat; Allan, Simon; Hasselaar, Jeroen; Merino, Teresa García-Baquero; Swetenham, Kate; Piper, Kym; Fürst, Carl Johan; Murtagh, Fliss E.M..

Funding models in palliative care: Lessons from international experience. Palliative Medicine 2017 ;Volum 31.(4) s.296-305 HAUKELAND UiB

 

Guren, Tormod Kyrre; Thomsen, Maria; Kure, Elin H.; Sorbye, Halfdan; Glimelius, Bengt; Pfeiffer, Per; Sigurdsson, Fridbjörn; Lothe, Inger Marie Bowitz; Larsen, Astrid Marie; Skovlund, Eva; Christoffersen, Thoralf; Tveit, Magne Kjell.

Cetuximab in treatment of metastatic colorectal cancer: Final survival analyses and extended RAS data from the NORDIC-VII study. British Journal of Cancer 2017 ;Volum 116.(10) s.1271-1278

HAUKELAND NTNU OUS UiB UiO

 

Helwa, Reham; Heller, Anette; Knappskog, Stian; Bauer, Andrea S..

Tumor cells interact with red blood cells via galectin-4 - a short report. Cellular Oncology 2017 ;Volum Published ahead of print. s.1-9 HAUKELAND UiB

Huun, Johanna; Gansmo, Liv Beathe; Mannsåker, Bård; Iversen, Gjertrud Titlestad; Sommerfelt-Pettersen, Jan; Øvrebø, Jan Inge; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian.

The Functional roles of the MDM2 splice variants P2-MDM2-10 and MDM2-5 in breast cancer cells. Translational Oncology 2017 ;Volum 10.(5) s.806-817

HAUKELAND UiB

 

Huun, Johanna; Gansmo, Liv Beathe; Mannsåker, Bård; Iversen, Gjertrud Titlestad; Øvrebø, Jan Inge; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian.

Impact of the MDM2 splice-variants MDM2-A, MDM2-B and MDM2-C on cytotoxic stress response in breast cancer cells. BMC Cell Biology 2017

;Volum 18:17. s.1-9 HAUKELAND UiB

 

Jacob, Havjin; Stanisavljevic, Luka; Storli, Kristian Eg; Hestetun, Kjersti Elvestad; Dahl, Olav; Myklebust, Mette Pernille.

Identification of a sixteen-microRNA signature as prognostic biomarker for stage II and III colon cancer. OncoTarget 2017 ;Volum 8.(50) s.87837- 87847

HAUKELAND HVprivate UiB

 

Jansen, Kristian; Haugen, Dagny Faksvåg; Pont, Lisa; Ruths, Sabine.

Safety and Effectiveness of Palliative Drug Treatment in the Last Days of Life - A Systematic Literature Review. Journal of Pain and Symptom Management 2017

HAUKELAND UiB UNI

 

Ju, Young Seok; Martincorena, Inigo; Gerstung, Moritz; Petljak, Mia; Alexandrov, Ludmil B.; Rahbari, Raheleh; Wedge, David C.; Davies, Helen R.; Ramakrishna, Manasa; Fullam, Anthony; Martin, Sancha; Alder, Christopher; Patel, Nikita; Gamble, Steve; O'Meara, Sarah; Giri, DIlip D.; Sauer, Torill; Pinder, Sarah E.; Purdie, Colin A.; Borg, Åke; Stunnenberg, Henk; Van De Vijver, Marc; Tan, Benita K.T.; Caldas, Carlos; Tutt, Andrew; Ueno, Naoto T.; Van 't Veer, Laura J.; Martens, John W.M.; Sotiriou, Christos; Knappskog, Stian; Span, Paul N.; Lakhani, Sunil R.; Eyfjörd, Jórunn Erla; Børresen-Dale, Anne-Lise; Richardson, Andrea; Thompson, Alastair M.; Viari, Alain; Hurles, Matthew E.; Nik-Zainal, Serena; Campbell, Peter J.; Stratton, Michael R..

Somatic mutations reveal asymmetric cellular dynamics in the early human embryo. Nature 2017 ;Volum 543.(7647) s.714-718 HAUKELAND OUS UiB UiO

 

Kvåle, Rune; Myklebust, Tor Åge; Engholm, Gerda; Heinävaara, Sirpa; Wist, Erik; Møller, Bjørn.

Prostate and breast cancer in four Nordic countries: A comparison of incidence and mortality trends across countries and age groups 1975?2013.

International Journal of Cancer 2017 ;Volum 141.(11) s.2228-2242 FHI HAUKELAND KREFTREG UiO

 

Labori, Knut Jørgen; Lassen, Kristoffer; Hoem, Dag; Grønbech, Jon Erik; Søreide, Jon Arne; Mortensen, Kim Erlend; Smaaland, Rune; Sorbye, Halfdan; Verbeke, Caroline Sophie; Dueland, Svein.

Neoadjuvant chemotherapy versus surgery first for resectable pancreatic cancer (Norwegian Pancreatic Cancer Trial - 1 (NorPACT-1)) – study protocol for a national multicentre randomized controlled trial. BMC Surgery 2017 ;Volum 17.(1)

HAUKELAND NTNU OUS STO SUS UiB UiO UNN

 

Mezheyeuski, Artur; Strell, Carina; Hrynchyk, Ina; Guren, Tormod Kyrre; Dragomir, Anca; Doroshenko, Tatyana; Pashkova, Oksana; Gorgun, Julia; Ruksha, Kseniya; Pfeiffer, Per; Kure, Elin Wenche Hegland; Sorbye, Halfdan; Edler, David; Martling, Anna; Glimelius, Bengt; Östman, Arne; Portyanko, Anna.

Treatment-related survival associations of claudin-2 expression in fibroblasts of colorectal cancer. Virchows Archiv 2017 ;Volum Published ahead of print. s.1-11

HAUKELAND OUS

 

Miljeteig, Ingrid; Onarheim, Kristine Husøy; Defaye, Frehiwot Berhane; Nima, Dawit Desalegn; Norheim, Ole Frithjof; Hevrøy, Olav; Johansson, Kjell Arne.

Etikkarbeid i lavinntektsland: Etiopia som eksempel (Ethics capacity building in low income countries: Ethiopia as a case). Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 11.

HAUKELAND HMR UiB

 

Morden, James P.; Alvarez, Isabel; Bertelli, Gianfilippo; Coates, Alan S.; Coleman, Robert; Fallowfield, Lesley; Jassem, Jacek; Jones, Stephen; Kilburn, Lucy; Lønning, Per Eystein; Ortmann, Olaf; Snowdon, Claire; Van De Velde, Cornelis; Andersen, Jørn; Del Mastro, Lucia; Dodwell, David; Holmberg, Stig; Nicholas, Hanna; Paridaens, Robert; Bliss, Judith M.; Coombes, R. Charles.

Long-term follow-up of The Intergroup Exemestane Study. Journal of Clinical Oncology 2017 ;Volum 35.(22) s.2507-2514 HAUKELAND UiB

 

Paulsen, Maria Emhjellen; Nicolaysen, Janne Andrea; Iversen, Grethe Skorpen; Haugen, Dagny Faksvåg.

Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2017

;Volum 34,nr. 2. s.49-54 HAUKELAND SI UiB

Pavel, Marianne; Valle, Juan W; Eriksson, Barbro; Rinke, Anja; Caplin, Martyn Evan; Chen, Jie; Costa, Frederico; Falkerby, Jenny; Fazio, Nicola; Gorbounova, Vera; De Herder, Wouter; Kulke, Matthew; Lombard-Bohas, Catherine; O'Connor, Juan; Sorbye, Halfdan; Garcia-Carbonero, Rocio.

ENETS Consensus Guidelines for the Standards of Care in Neuroendocrine Neoplasms: Systemic Therapy-Biotherapy and Novel Targeted Agents. Neuroendocrinology 2017 ;Volum 105.(3) s.266-280

HAUKELAND

 

Pedersen, Jesper; Petersen, Jørgen Brede Baltzer; Stokkevåg, Camilla Hanquist; Ytre-Hauge, Kristian; Flampouri, Stella; Li, Zuofeng; Mendenhall, Nancy; Muren, Ludvig Paul.

Biological dose and complication probabilities for the rectum and bladder based on linear energy transfer distributions in spot scanning proton therapy of prostate cancer. Acta Oncologica 2017 ;Volum 56.(11) s.1413-1419

HAUKELAND UiB

 

Pedersen, Kjetil Boye; Jebsen, Nina Louise; Zaikova, Olga; Knobel, Heidi; Løndalen, Ayca; Trovik, Clement; Monge, Odd R; Hall, Kirsten Sundby.

Denosumab in patients with giant-cell tumor of bone in Norway: results from a nationwide cohort. Acta Oncologica 2017 ;Volum 56.(3) s.479-483 HAUKELAND OUS STO

 

Pettersen, Helge Egil Seime; Alme, Johan; Biegun, Aleksandra K.; van den Brink, A. Maassen; Chaar, Mamdouh; Fehlker, Dominik; Meric, Ilker; Odland, Odd Harald; Peitzmann, Thomas; Rocco, Elena; Ullaland, Kjetil; Wang, Huanyu; Yang, Shiming; Zhang, Chunhui; Røhrich, Dieter.

Proton tracking in a high-granularity Digital Tracking Calorimeter for proton CT purposes. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 2017 ;Volum 860. s.51-61

HAUKELAND HVL UiB

 

Pilskog, Martin; Beisland, Christian; Akslen, Lars A.; Bostad, Leif; Haug, Åse; Heinrich, Daniel; Hjelle, Karin Margrethe; Straume, Oddbjørn.

Predictive value of C-reactive protein in patients treated with sunitinib for metastatic clear cell renal cell carcinoma. BMC Urology 2017 ;Volum 17:74. s.1-11

AHUS HAUKELAND UiB

 

Rørvik, Eivind; Thørnqvist, Sara; Stokkevag, Camilla H; Dahle, Tordis Johnsen; Fjæra, Lars Fredrik; Ytre-Hauge, Kristian.

A phenomenological biological dose model for proton therapy based on linear energy transfer spectra. Medical physics (Lancaster) 2017 ;Volum 44.(6) s.2586-2594

HAUKELAND UiB

 

Sartor, Oliver; Coleman, Robert Edward; Nilsson, Sten; Heinrich, Daniel; Helle, Svein Inge; O'Sullivan, Joe M.; Vogelzang, Nicholas J.; Bruland, Øyvind; Kobina, Svetlana; Wilhelm, Scott; Xu, Lei; Shan, Minghua; Kattan, Michael W.; Parker, Christopher.

An exploratory analysis of alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase, and prostate-specific antigen dynamics in the phase 3 ALSYMPCA trial with radium-223. Annals of Oncology 2017 ;Volum 28.(5) s.1090-1097

AHUS HAUKELAND OUS UiO

 

Siesing, Christina; Sorbye, Halfdan; Dragomir, Anca; Pfeiffer, Per; Qvortrup, Camilla; Pontén, Fredrik; Jirström, Karin; Glimelius, Bengt; Eberhard, Jakob.

High RBM3 expression is associated with an improved survival and oxaliplatin response in patients with metastatic colorectal cancer. PLoS ONE

2017 ;Volum 12.(8:e0182512) s.1-13 HAUKELAND UiB

 

Skeie, Bente Sandvei; Eide, Geir Egil; Flatebø, Marianne; Heggdal, Jan Ingemann; Larsen, Elisabeth; Bragstad, Sidsel Marit; Pedersen, Paal-Henning; Enger, Per Øyvind.

Quality of life is maintained using Gamma Knife radiosurgery: a prospective study of a brain metastases patient cohort. Journal of Neurosurgery

2017 ;Volum 126.(3) s.708-725 HAUKELAND UiB

 

Stensland, Marius; Klos, Jan; Fluge, Øystein; Helgeland, Lars; Meyer, Peter Albert.

Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type, primarily involving ovary. Human Pathology: Case Reports 2017 ;Volum 9. s.58-60 HAUKELAND SUS

 

Stokkevåg, Camilla Hanquist; Engeseth, Grete May; Hysing, Liv Bolstad; Ytre-Hauge, Kristian; Muren, Ludvig Paul.

The influence of inter-fractional anatomy variation on secondary cancer risk estimates following radiotherapy. Physica medica (Testo stampato)

2017 ;Volum 42. s.271-276 HAUKELAND UiB

Stokkevåg, Camilla Hanquist; Schneider, Uwe; Muren, Ludvig Paul; Newhauser, Wayne.

Radiation-induced cancer risk predictions in proton and heavy ion radiotherapy. Physica medica (Testo stampato) 2017 ;Volum 42. s.259-262 HAUKELAND

 

Thomsen, Maria; Guren, Marianne; Skovlund, Eva; Glimelius, Bengt; Hjermstad, Marianne Jensen; Johansen, Julia S.; Kure, Elin Wenche Hegland; Sorbye, Halfdan; Pfeiffer, Per; Christoffersen, Thoralf; Guren, Tormod Kyrre; Tveit, Magne Kjell.

Health-related quality of life in patients with metastatic colorectal cancer, association with systemic inflammatory response and RAS and BRAF mutation status. European Journal of Cancer 2017 ;Volum 81. s.26-35

FHI HAUKELAND NTNU OUS UiB UiO

 

Trovik, Clement; Bauer, Henrik C.F.; Styring, Emelie; Hall, Kirsten Sundby; Vult Von Steyern, Fredrik; Eriksson, Sigvard; Johansson, Ingela; Sampo, Mika; Laitinen, Minna; Kalén, Anders; Jónsson, Halldór; Jebsen, Nina Louise; Eriksson, Mikael; Tukiainen, Erkki; Wall, Najme; Zaikova, Olga; Sigurðsson, Helgi; Lehtinen, Tuula; Bjerkehagen, Bodil; Skorpil, Mikael; Eide, Geir Egil; Johansson, Elisabeth; Alvegard, Thor A..

The Scandinavian Sarcoma Group Central Register: 6,000 patients after 25 years of monitoring of referral and treatment of extremity and trunk wall soft-tissue sarcoma. Acta Orthopaedica 2017 ;Volum 88.(3) s.341-347

HAUKELAND OUS UiB

 

Wiffen, Philip J.; Derry, Sheena; Bell, Rae Frances; Rice, Andrew S.C.; Tölle, Thomas Rudolf; Phillips, Tudor; Moore, R. Andrew.

Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 ;Volum 2017:CD007938.(6) s.1-131 HAUKELAND

 

Wiffen, Philip J.; Derry, Sheena; Moore, R. Andrew; Mcnicol, Ewan D.; Bell, Rae Frances; Carr, Daniel B.; Mcintyre, Mairead; Wee, Bee.

Oral paracetamol (acetaminophen) for cancer pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 ;Volum 2017.(4) HAUKELAND

 

Wiffen, Philip J.; Wee, Bee; Derry, Sheena; Bell, Rae Frances; Moore, R. Andrew.

Opioids for cancer pain - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 ;Volum 2017.(3:CD012592) s.1-25 HAUKELAND

 

Yassin, Mohammed Ahmed Alamin Yousif; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Xing, Zhe; Sun, Yang; Fasmer, Kristine Eldevik; Waag, Thilo; Krüger, Anke; Steinmüller-Nethl, Doris; Finne-Wistrand, Anna; Leknes, Knut N..

A copolymer scaffold functionalized with nanodiamond particles enhances osteogenic metabolic activity and bone regeneration. Macromolecular Bioscience 2017 ;Volum 17:1600427.(6) s.1-11

HAUKELAND UiB

 

Yates, Lucy R.; Knappskog, Stian; Wedge, David; Farmery, James H.R.; Gonzalez, Santiago; Martincorena, Inigo; Alexandrov, Ludmil B.; Van Loo, Peter; Haugland, Hans Kristian; Lilleng, Peer Kåre; Gundem, Gunes; Gerstung, Moritz; Pappaemmanuil, Elli; Gazinska, Patrycja; Bhosle, Shriram G.; Jones, David; Raine, Keiran; Mudie, Laura; Latimer, Calli; Sawyer, Elinor; Desmedt, Christine; Sotiriou, Christos; Stratton, Michael R.; Sieuwerts, Anieta M.; Lynch, Andy G.; Martens, John W.; Richardson, Andrea L.; Tutt, Andrew; Lønning, Per Eystein; Campbell, Peter J..

Genomic evolution of breast cancer metastasis and relapse. Cancer Cell 2017 ;Volum 32.(2) s.169-184.e7 HAUKELAND UiB

 

Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Knappskog, Stian; Chrisanthar, Ranjan; Lilleng, Peer Kåre; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter.

High PTEN gene expression is a negative prognostic marker in human primary breast cancers with preserved p53 function. Breast Cancer Research and Treatment 2017 ;Volum 163.(1) s.177-190

HAUKELAND UiB

 

Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Svanberg, Ida; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter.

Activation of Akt characterizes estrogen receptor positive human breast cancers which respond to anthracyclines. OncoTarget 2017 ;Volum 8.(25) s.41227-41241

HAUKELAND UiB

Anderson, Peter M.; Bielack, Stefan S.; Gorlick, Richard G.; Skubitz, Keith; Daw, Najat C.; Herzog, Cynthia E.; Monge, Odd R; Lassaletta, Alvaro; Boldrini, Erica; Pápai, Zsuzsanna; Rubino, Joseph; Pathiraja, Kumudu; Hille, Darcy A.; Ayers, Mark; Yao, Siu-Long; Nebozhyn, Michael; Lu, Brian; Mauro, David.

A phase II study of clinical activity of SCH 717454 (robatumumab) in patients with relapsed osteosarcoma and Ewing sarcoma. Pediatric Blood & Cancer 2016 ;Volum 63.(10) s.1761-1770
HAUKELAND

Berge, Trond Inge; Schjødt, Borrik; Bell, Rae Frances; Johansson, Anders; Paulsberg, Anne Grethe; Geitung, Jonn Terje; Rosén, Annika.

Assessment of patients with severe temporomandibular disorder in Norway – A multidisciplinary approach. Tandlægebladet 2016 ;Volum 120.(3) s.232-240
HAUKELAND HVprivate

Berge, Trond Inge; Schjødt, Borrik; Bell, Rae Frances; Johansson, Anders; Paulsberg, Anne Grethe; Geitung, Jonn Terje; Rosén, Annika.

Vakavista purentaelimistön häiriöistä kärsivien potilaiden arviointi Norjassa.. Suomen hammaslaakarilehti 2016 ;Volum 120.(3) s.232-240 HAUKELAND HVprivate UiB

Brinck, Elina C.V.; Tiippana, Elina; Heesen, Michael; Bell, Rae Frances; Straube, Sebastian; Kontinen, Vesa.

Perioperative intravenous ketamine for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 ;Volum 2016:CD012033.

HAUKELAND

 

Dahl, Alv A; Østby-Deglum, Marie; Oldenburg, Jan; Bremnes, Roy M.; Dahl, Olav; Klepp, Olbjørn; Wist, Erik; Fosså, Sophie Dorothea. Aspects of posttraumatic stress disorder in long-term testicular cancer survivors: cross-sectional and longitudinal findings. Journal of cancer survivorship 2016 ;Volum 10.(5) s.842-849

AHUS HAUKELAND NTNU OUS STO UiB UiO UiT UNN

 

Dale, Jon Espen; Sebjørnsen, Sigrunn; Leh, Sabine Maria; Rösler, Cornelia; Aaserud, Stein; Møller, Bjørn; Fluge, Øystein; Erichsen, Christian; Nadirpour, Saied; Kørner, Hartwig; Pfeffer, Frank; Dahl, Olav.

Multimodal therapy is feasible in elderly anal cancer patients. Acta Oncologica 2016 ;Volum 56.(1) s.81-87 HAUKELAND HELSEFONNA KREFTREG SUS UiB

 

Derry, Sheena; Wiffen, Philip J.; Häuser, Winfried; Mucke, Martin; Tölle, Thomas Rudolf; Bell, Rae Frances; Moore, R. Andrew.

Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs for fibromyalgia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 ;Volum 2016.(8) HAUKELAND

 

Dillekås, Hanna; Demicheli, Romano; Ardoino, Ilaria; Jensen, Svein Arthur; Biganzoli, Elia; Straume, Oddbjørn.

The recurrence pattern following delayed breast reconstruction after mastectomy for breast cancer suggests a systemic effect of surgery on occult dormant micrometastases. Breast Cancer Research and Treatment 2016 ;Volum 158.(1) s.169-178

HAUKELAND UiB

 

Dimcevski, Georg Gjorgji; Kotopoulis, Spiros; Bjånes, Tormod Karlsen; Hoem, Dag; Schjøtt, Jan; Gjertsen, Bjørn Tore; Biermann, Martin; Molven, Anders; Sorbye, Halfdan; McCormack, Emmet; Postema, Michiel; Gilja, Odd Helge.

A human clinical trial using ultrasound and microbubbles to enhance gemcitabine treatment of inoperable pancreatic cancer. Journal of Controlled Release 2016 ;Volum 243. s.172-181

HAUKELAND UiB

 

Dimcevski, Georg Gjorgji; Kotopoulis, Spiros; Bjånes, Tormod Karlsen; Hoem, Dag; Schjøtt, Jan; Gjertsen, Bjørn Tore; Biermann, Martin; Molven, Anders; Sorbye, Halfdan; McCormack, Emmet; Postema, Michiel; Gilja, Odd Helge.

Ultrasound and microbubble enhanced treatment of inoperable pancreatic adeonocarcinoma. Journal of Clinical Oncology 2016 ;Volum 34:e15703.(15)

HAUKELAND UiB

 

Dowsett, Mitch; Lønning, Per Eystein; Davidson, Nancy E..

Incomplete estrogen suppression with gonadotropin-releasing hormone agonists may reduce clinical efficacy in premenopausal women with early breast cancer. Journal of Clinical Oncology 2016 ;Volum 34.(14) s.1580-1583

HAUKELAND UiB

Flågeng, Marianne Hauglid; Larionov, Alexey; Geisler, Jürgen; Knappskog, Stian; Prestvik, Wenche S; Bjørkøy, Geir; Lilleng, Peer Kåre; Dixon, JM; Miller, William R.; Lønning, Per Eystein; Mellgren, Gunnar.

Treatment with aromatase inhibitors stimulates the expression of epidermal growth factor receptor-1 and neuregulin 1 in ER positive/HER-2/neu non-amplified primary breast cancers. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2016 ;Volum 165. s.-228

AHUS HAUKELAND NTNU UiB UiO

 

Gansmo, Liv Beathe; Bjørnslett, Merete Pauline; Halle, Mari Kyllesø; Salvesen, Helga; Dørum, Anne; Birkeland, Einar Elvbakken; Hveem, Kristian; Romundstad, Pål Richard; Vatten, Lars Johan; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian.

The MDM4 SNP34091 (rs4245739) C-allele is associated with increased risk of ovarian—but not endometrial cancer. Tumour Biology 2016

;Volum 37.(8) s.10697-10702 HAUKELAND NTNU OUS UiB UiO

 

Gansmo, Liv Beathe; Vatten, Lars Johan; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Ryan, Bríd M.; Harris, Curtis C.; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein.

Associations between the MDM2 promoter P1 polymorphism del1518 (rs3730485) and incidence of cancer of the breast, lung, colon and prostate. OncoTarget 2016 ;Volum 7.(19) s.28637-28646

HAUKELAND NTNU UiB

 

Garcia-Carbonero, Rocio; Sorbye, Halfdan; Baudin, Eric; Raymond, Eric; Wiedenmann, Bertram; Niederle, Bruno; Sedláková, Eva; Toumpanakis, Christos G.; Anlauf, Martin; wika, Jarosaw B.; Caplin, Martyn Evan; O'Toole, Dermot; Perren, Aurel A..

ENETS consensus guidelines for high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors and neuroendocrine carcinomas.

Neuroendocrinology 2016 ;Volum 103.(2) s.186-194 HAUKELAND

 

Helwa, Reham; Gansmo, Liv Beathe; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Ryan, Bríd M.; Harris, Curtis C.; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian.

MDM2 promoter SNP55 (rs2870820) affects risk of colon cancer but not breast-, lung-, or prostate cancer. Scientific Reports 2016 ;Volum 6.(33153)

HAUKELAND NTNU UiB

 

Helwa, Reham; Ramadan, Mohamed; Abdel-Wahab, Abdel-Hady A.; Knappskog, Stian; Bauer, Andrea S..

Promoter SNPs rs116896264 and rs73933062 form a distinct haplotype and are associated with galectin-4 overexpression in colorectal cancer.

Mutagenesis 2016 ;Volum 31.(4) s.401-408 HAUKELAND UiB

 

Hesla, Asle Charles; Tsagozis, Panagiotis; Jebsen, Nina Louise; Zaikova, Olga; Bauer, Henrik; Brosjö, Otte.

Improved prognosis for patients with ewing sarcoma in the sacrum compared with the innominate bones: The scandinavian sarcoma group experience. Journal of Bone and Joint Surgery. American volume 2016 ;Volum 98.(3) s.199-210

HAUKELAND OUS

 

Hjermstad, Marianne Jensen; Aass, Nina Kathrine; Aielli, F; Bennett, Michael I.; Brunelli, Cinzia; Caraceni, Augusto; Cavanna, L; Fassbender, K; Feio, M; Haugen, Dagny Faksvåg; Jakobsen, Gunnhild; Laird, Barry J; Løhre, Erik T; Martinez, M; Nabal, María; Noguera-Tejedor, A; Pardon, Koen; Pigni, Alessandra; Piva, L; Porta-Sales, Josep; Rizzi, F; Rondini, E; Sjøgren, Per; Strasser, Florian; Turriziani, A; Kaasa, Stein.

Characteristics of the case mix, organization and delivery in cancer palliative care: a challenge for good-quality research. BMJ Supportive & Palliative Care 2016

HAUKELAND NTNU OUS STO UiB UiO

 

Hjermstad, Marianne Jensen; Kaasa, Stein; Caraceni, Augusto; Loge, Jon Håvard; Pedersen, Tore; Haugen, Dagny Faksvåg; Aass, Nina Kathrine.

Characteristics of breakthrough cancer pain and its influence on quality of life in an international cohort of patients with cancer. BMJ Supportive & Palliative Care 2016 ;Volum 6.(3) s.344-352

BJORKNES HAUKELAND NTNU OUS STAMI STO UiB UiO

 

Johnsen, Boel; Fasmer, Kristine Eldevik; Pedersen, Kjetil Boye; Rosendahl, Karen; Trovik, Clement; Biermann, Martin; Aukland, Stein Magnus.

Estimated cumulative radiation dose received by diagnostic imaging during staging and treatment of operable Ewing sarcoma 2005–2012.

Pediatric Radiology 2016 ;Volum Published ahead of print. s.1-7 HAUKELAND OUS UiB

Kiserud, Cecilie E.; Fagerli, Unn-Merete; Smeland, Knut Bjøro; Fluge, Øystein; Bersvendsen, Hanne; Kvaløy, Stein Olav; Holte, Harald; Dahl, Alv A.

Pattern of employment and associated factors in long-term lymphoma survivors 10 years after high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation. Acta Oncologica 2016 ;Volum 55.(5) s.547-553

HAUKELAND NTNU OUS STO UiO UNN

 

Klevebro, Fredrik; von Döbeln, Gabriella Alexandersson; Wang, Na; Johnsen, Gjermund; Jacobsen, Anne-Birgitte; Friesland, Signe; Hatlevoll, Ingunn; Glenjen, Nils; Lind, Pehr; Tsai, Jon A.; Lundell, Lars; Nilsson, Magnus.

A randomized clinical trial of neoadjuvant chemotherapy versus neoadjuvant chemoradiotherapy for cancer of the oesophagus or gastro- oesophageal junction. Annals of Oncology 2016 ;Volum 27.(4) s.660-667

HAUKELAND OUS STO

 

Knappskog, Stian; Leirvaag, Beryl; Gansmo, Liv Beathe; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Lønning, Per Eystein.

Prevalence of the CHEK2 R95* germline mutation. Hereditary Cancer in Clinical Practice 2016 ;Volum 14.(19) HAUKELAND NTNU UiB

 

Loebel, Madlen; Grabowski, Patricia; Heidecke, Harald; Bauer, Sandra; Hanitsch, Leif G.; Wittke, Kirsten; Meisel, Christian; Reinke, Petra; Volk, Hans-Dieter; Fluge, Øystein; Mella, Olav; Scheibenbogen, Carmen.

Antibodies to  adrenergic and muscarinic cholinergic receptors in patients with Chronic Fatigue Syndrome. Brain, behavior, and immunity 2016

;Volum 52. s.32-39 HAUKELAND UiB

 

Lund, Amanda W.; Wagner, Marek; Fankhauser, Manuel; Steinskog, Eli Sihn Samdal; Broggi, Maria A.; Spranger, Stefani; Gajewski, Thomas F.; Alitalo, Kari; Eikesdal, Hans Petter; Wiig, Helge; Swartz, Melody A..

Lymphatic vessels regulate immune microenvironments in human and murine melanoma. Journal of Clinical Investigation 2016 ;Volum 126.(9) s.3389-3402

HAUKELAND UiB

 

Lunde, Sigrid; Kristoffersen, Einar Klæboe; Sapkota, Dipak; Risa, Kristin; Dahl, Olav; Bruland, Ove; Mella, Olav; Fluge, Øystein. Serum BAFF and APRIL levels, T-lymphocyte subsets, and immunoglobulins after B-cell depletion using the monoclonal anti-CD20 antibody rituximab in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome. PLoS ONE 2016 ;Volum 11:e0161226.(8)

HAUKELAND UiB

 

Lutz, Manfred P.; Zalcberg, John R.; Glynne-Jones, Rob; Ruers, Theo; Ducreux, Michel; Arnold, Dirk; Aust, Daniela; Brown, Gina; Bujko, Krzysztof; Cunningham, Christopher; Evrard, Serge; Folprecht, Gunnar; Gerard, Jean-Pierre; Habr-Gama, Angelita; Haustermans, Karin; Holm, Torbjörn; Kuhlmann, Koert F; Lordick, Florian; Mentha, Gilles; Moehler, Markus; Nagtegaal, Iris D.; Pigazzi, Alessio; Puciarelli, Salvatore; Roth, Arnaud; Rutten, Harm; Schmoll, Hans-Joachim; Sorbye, Halfdan; Van Cutsem, Eric; Weitz, Jürgen; Otto, Florian.

Second St. Gallen European Organisation for Research and Treatment of Cancer Gastrointestinal Cancer Conference: Consensus recommendations on controversial issues in the primary treatment of rectal cancer. European Journal of Cancer 2016 ;Volum 63. s.11-24

HAUKELAND UiB

 

Lybak, Stein; Ljøkjel, Borghild; Haave, Hilde; Karlsdottir, Åsa; Vintermyr, Olav Karsten; Aarstad, Hans Jørgen.

Primary surgery results in no survival benefit compared to primary radiation for oropharyngeal cancer patients stratified by high-risk human papilloma virus status. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2016 ;Volum Published ahead of print.

HAUKELAND UiB

 

Løes, Inger Marie; Immervoll, Heike; Sorbye, Halfdan; Angelsen, Jon-Helge; Horn, Arild; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. Impact of KRAS, BRAF, PIK3CA, TP53 status and intraindividual mutation heterogeneity on outcome after liver resection for colorectal cancer metastases. International Journal of Cancer 2016 ;Volum 139.(3) s.647-656

HAUKELAND HMR UiB

 

Mezheyeuski, Artur; Lindh, Maja Bradic; Guren, Tormod Kyrre; Dragomir, Anca; Pfeiffer, Per; Kure, Elin H.; Andersen, Tone Ikdahl; Skovlund, Eva; Corvigno, Sara; Strell, Carina; Pietras, Kristian; Pontén, Fredrik; Mulder, Jan; Qvortrup, Camilla; Portyanko, Anna; Tveit, Magne Kjell; Glimelius, Bengt; Sorbye, Halfdan; Ostman, Arne.

Survival-associated heterogeneity of marker-defined perivascular cells in colorectal cancer. OncoTarget 2016 ;Volum 7.(27) s.41948-41958 AHUS FHI HAUKELAND OUS UiO

 

Netland, Inger Anne; Førde-Tislevoll, Hilde Elise; Sleire, Linda; Leiss, Lina Wik; Rahman, Mohummad Aminur; Skeie, Bente Sandvei; Gjerde, Christiane Helgestad; Enger, Per Øyvind; Goplen, Dorota.

Dactolisib (NVP-BEZ235) toxicity in murine brain tumour models. BMC Cancer 2016 ;Volum 16:657. HAUKELAND UiB

Netland, Inger Anne; Førde-Tislevoll, Hilde Elise; Sleire, Linda; Leiss, Lina Wik; Rahman, Mohummad Aminur; Skeie, Bente Sandvei; Miletic, Hrvoje; Enger, Per Øyvind; Goplen, Dorota.

Treatment with the PI3K inhibitor buparlisib (NVP-BKM120) suppresses the growth of established patient-derived GBM xenografts and prolongs survival in nude rats. Journal of Neuro-Oncology 2016

HAUKELAND UiB

 

Nik-Zainal, Serena; Davies, Helen; Staaf, Johan; Ramakrishna, Manasa; Glodzik, Dominik; Zou, Xueqing; Martincorena, Inigo; Alexandrov, Ludmil B.; Martin, Sancha; Wedge, David C.; Van Loo, Peter; Ju, Young Seok; Smid, Marcel; Brinkman, Arie; Morganella, Sandro; Aure, Miriam Ragle; Lingjærde, Ole Christian; Langerød, Anita; Ringnér, Markus; Ahn, Sung-Min; Boyault, Sandrine; Brock, Jane E.; Broeks, Annegien; Butler, Adam; Desmedt, Christine; Dirix, Luc; Dronov, Serge; Fatima, Aquila; Foekens, John A.; Gerstung, Moritz; Hooijer, Gerrit K.J.; Jang, Se Jin; Jones, David R.; Kim, Hyung-Yong; King, Tari A.; Krishnamurthy, Savitri; Lee, Hee Jin; Lee, Jeong-Yeon; Li, Yilong; McLaren, Stuart; Menzies, Andrew; Mustonen, Ville; O'Meara, Sarah; Pauporté, Iris; Pivot, Xavier; Purdie, Colin A.; Raine, Keiran; Ramakrishnan, Kamna; Rodriguez-González, F. Germán; Romieu, Gilles; Sieuwerts, Anieta M.; Simpson, Peter T.; Shepherd, Rebecca; Stebbings, Lucy; Stefansson, Olafur A.; Teague, Jon; Tommasi, Stefania; Treilleux, Isabelle; Eynden, Gert G. Van den; Vermeulen, Peter; Vincent-Salomon, Anne; Yates, Lucy; Caldas, Carlos; Van't Veer, Laura; Tutt, Andrew; Knappskog, Stian; Tan, Benita Kiat Tee; Jonkers, Jos; Borg, Åke; Ueno, Naoto T.; Sotiriou, Christos; Viari, Alain; Futreal, P. Andrew; Campbell, Peter J.; Span, Paul N.; Van Laere, Steven; Lakhani, Sunil R.; Eyfjörd, Jórunn E.; Thompson, Alastair M.; Birney, Ewan; Stunnenberg, Hendrik G.; van de Vijver, Marc J.; Martens, John W. M.; Børresen-Dale, Anne-Lise; Richardson, Andrea L.; Kong, Gu; Thomas, Gilles; Stratton, Michael R..

Landscape of somatic mutations in 560 breast cancer whole-genome sequences. Nature 2016 ;Volum 534.(7605) s.47-54 HAUKELAND OUS UiB UiO

 

Österlund, Pia; Sorbye, Halfdan; Pfeiffer, Per; Johnsson, Anders; Rodrigues, Filipe; Furneri, Gianluca.

Drug costs and benefits of medical treatments in high-unmet need solid tumours in the Nordic countries. Journal of Cancer Policy 2016 ;Volum 7. s.12-22

HAUKELAND

 

Pedersen, Kjetil Boye; Jacob, Havjin; Frikstad, Kari-Anne; Nesland, Jahn M; Mælandsmo, Gunhild; Dahl, Olav; Nesbakken, Arild; Flatmark, Kjersti.

Prognostic significance of S100A4 expression in stage II and III colorectal cancer: results from a population-based series and a randomized phase III study on adjuvant chemotherapy. Cancer Medicine 2016 ;Volum 5.(8) s.1840-1849

HAUKELAND OUS UiB UiO UiT

 

Perna, Lucia; Sini, Carla; Cozzarini, Cesare; Agnello, G.; Cattaneo, Giovanni Mauro; Hysing, Liv Bolstad; Muren, Ludvig Paul; Fiorino, Claudio; Calandrino, Riccardo.

Deformable registration-based segmentation of the bowel on Megavoltage CT during pelvic radiotherapy. Physica medica (Testo stampato) 2016

;Volum 32.(7) s.898-904 HAUKELAND

 

Pont, Lisa; Jansen, Kristian; Schaufel, Margrethe Aase; Haugen, Dagny Faksvåg; Ruths, Sabine.

Drug utilization and medication costs at the end of life. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research 2016 ;Volum 16.(2) s.237-243 HAUKELAND UiB UNI

 

Schuster, Cornelia; Akslen, Lars A.; Straume, Oddbjørn.

Expression of Heat Shock Protein 27 in melanoma metastases is associated with overall response to bevacizumab monotherapy: Analyses of predictive markers in a clinical phase II study. PLoS ONE 2016 ;Volum 11.(5)

HAUKELAND UiB

 

Skeie, Bente Sandvei; Eide, Geir Egil; Flatebø, Marianne; Heggdal, Jan Ingemann; Larsen, Elisabeth; Bragstad, Sidsel; Pedersen, Paal- Henning; Enger, Per Øyvind.

Quality of Life is maintained using Gamma Knife Radiosurgery: a Prospective Study of a Brain Metastases Patient Cohort. Journal of Neurosurgery 2016

HAUKELAND UiB

 

Skorpen, Frank; von Hofacker, Sebastian; Bjørngaard, Mads; Skogholt, Anne Heidi; Dale, Ola; Kaasa, Stein; Klepstad, Pål.

The rare Arg181Cys mutation in the  opioid receptor can abolish opioid responses. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2016 ;Volum 60.(8) s.1084-1091

HAUKELAND HMR HVprivate NTNU STO

 

Smeland, Knut Bjøro; Kiserud, Cecilie E.; Lauritzsen, Grete Fossum; Blystad, Anne Kirsti; Fagerli, Unn-Merete; Falk, Ragnhild Sørum; Fluge, Øystein; Fosså, Alexander; Kolstad, Arne; Loge, Jon Håvard; Maisenhölder, Martin; Østenstad, Bjørn; Kvaløy, Stein Olav; Holte, Harald.

A national study on conditional survival, excess mortality and second cancer after high dose therapy with autologous stem cell transplantation for non-Hodgkin lymphoma. British Journal of Haematology 2016 ;Volum 173.(3) s.432-443

HAUKELAND NTNU OUS STO UiO UNN

Smid, Marcel; Rodríguez-González, F. Germán; Sieuwerts, Anieta M.; Salgado, Roberto; Prager-Van Der Smissen, Wendy J.C.; Vlugt- Daane, Michelle Van Der; Van Galen, Anne; Nik-Zainal, Serena; Staaf, Johan; Brinkman, Arie B.; van de Vijver, Marc J.; Richardson, Andrea L.; Fatima, Aquila; Berentsen, Kim; Butler, Adam; Martin, Sancha; Davies, Helen R.; Debets, Reno; Gelder, Marion E Meijer-Van; van Deurzen, Carolien H.M.; Macgrogan, Gaëtan; Van Den Eynden, Gert G.G.M.; Purdie, Colin; Thompson, Alastair M.; Caldas, Carlos; Span, Paul N.; Simpson, Peter T.; Lakhani, Sunil R.; Van Laere, Steven; Desmedt, Christine; Ringnér, Markus; Tommasi, Stefania; Eyford, Jorunn; Broeks, Annegien; Vincent-Salomon, Anne; Futreal, P. Andrew; Knappskog, Stian; King, Tari; Thomas, Gilles; Viari, Alain; Langerød, Anita; Børresen-Dale, Anne-Lise; Birney, Ewan; Stunnenberg, Hendrik G.; Stratton, Mike; Foekens, John A.; Martens, John W.M..

Breast cancer genome and transcriptome integration implicates specific mutational signatures with immune cell infiltration. Nature Communications 2016 ;Volum 7.

HAUKELAND OUS UiB UiO

 

Sommerbakk, Ragni; Haugen, Dagny Faksvåg; Tjora, Aksel; Kaasa, Stein; Hjermstad, Marianne Jensen.

Barriers to and facilitators for implementing quality improvements in palliative care – results from a qualitative interview study in Norway. BMC Palliative Care 2016 ;Volum 15:61.

HAUKELAND NTNU OUS STO UiO

 

Stanisavljevic, Luka; Myklebust, Mette Pernille; Leh, Sabine Maria; Dahl, Olav.

LGR5 and CD133 as prognostic and predictive markers for fluoropyrimidine-based adjuvant chemotherapy in colorectal cancer. Acta Oncologica

2016 ;Volum 55.(12) s.1425-1433 HAUKELAND UiB

 

Steinskog, Eli Sihn Samdal; Sagstad, Solfrid Johanne; Wagner, Marek; Karlsen, Tine Veronica; Yang, Ning; Markhus, Carl Erik Nordvik; Yndestad, Synnøve; Wiig, Helge; Eikesdal, Hans Petter.

Impaired lymphatic function accelerates cancer growth. OncoTarget 2016 ;Volum 7.(29) s.45789-45802 HAUKELAND UiB

 

Stokkevåg, Camilla Hanquist; Fukahori, Mai; Nomiya, Takuma; Matsufuji, Naruhiro; Engeseth, Grete May; Hysing, Liv Bolstad; Ytre- Hauge, Kristian; Rørvik, Eivind; Szostak, Artur Krzysztof; Muren, Ludvig Paul.

Modelling of organ-specific radiation-induced secondary cancer risks following particle therapy. Radiotherapy and Oncology 2016 ;Volum 120.(2) s.300-306

HAUKELAND UiB

 

Sveen, Anita; Løes, Inger Marie; Alagaratnam, Sharmini; Nilsen, Gro; Høland, Maren; Lingjærde, Ole Christian; Sorbye, Halfdan; Berg, Kaja Christine Graue; Horn, Arild; Angelsen, Jon-Helge; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Lothe, Ragnhild A.

Intra-patient inter-metastatic genetic heterogeneity in colorectal cancer as a key determinant of survival after curative liver resection. PLoS Genetics 2016 ;Volum 12:e1006225.(7)

HAUKELAND OUS UiB UiO

 

Tambe, Mahesh Balasaheb; Pruikkonen, Sofia; Mäki-Jouppila, Jenni Heidi Eveliina; Chen, Ping; Elgaaen, Bente Vilming; Straume, Anne Hege; Huhtinen, Kaisa; Carpén, Olli; Lønning, Per Eystein; Davidson, Ben; Hautaniemi, Sampsa; Kallio, Marko Johannes.

Novel Mad2-targeting miR-493-3p controls mitotic fidelity and cancer cells' sensitivity to paclitaxel. OncoTarget 2016 ;Volum 7.(11) s.12267- 12285

HAUKELAND OUS UiB UiO

 

Tandstad, Torgrim; Ståhl, Olof; Dahl, Olav; Haugnes, Hege Sagstuen; Håkansson, Ulf; Karlsdottir, Åsa; Kjellman, Anders; Langberg, Carl W.; Laurell, Anna; Oldenburg, Jan; Solberg, Arne; Söderström, Karin; Stierner, Ulrika; Cavallin-Ståhl, Eva; Wahlqvist, Rolf; Wall, Najme; Cohn-Cedermark, Gabriella.

Treatment of stage I seminoma, with one course of adjuvant carboplatin or surveillance, risk-adapted recommendations implementing patient autonomy: A report from the Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group (SWENOTECA). Annals of Oncology 2016 ;Volum 27.(7) s.1299- 1304

AHUS HAUKELAND OUS STO UiB UiO UiT UNN

 

Tarpgaard, Line Schmidt; Ørum-Madsen, Maj Sofie; Christensen, Ib Jarle; Nordgaard, Cathrine; Noer, Julie; Guren, Tormod Kyrre; Glimelius, Bengt; Sorbye, Halfdan; Andersen, Tone Ikdahl; Kure, Elin H.; Tveit, Magne Kjell; Nielsen, Hans Jørgen; Pfeiffer, Per; Brünner, Nils; Moreira, José M.A..

TIMP-1 is under regulation of the EGF signaling axis and promotes an aggressive phenotype in KRAS-mutated colorectal cancer cells: A potential novel approach to the treatment of metastatic colorectal cancer. OncoTarget 2016 ;Volum 7.(37) s.59441-59457

HAUKELAND OUS UiB

 

Thomsen, Maria; Kersten, Christian; Sorbye, Halfdan; Skovlund, Eva; Glimelius, Bengt; Pfeiffer, Per; Johansen, Julia S.; Kure, Elin H.; Andersen, Tone Ikdahl; Tveit, Magne Kjell; Christoffersen, Thoralf; Guren, Tormod Kyrre.

Interleukin-6 and C-reactive protein as prognostic biomarkers in metastatic colorectal cancer. OncoTarget 2016 ;Volum 7.(46) s.75013-75022 AHUS HAUKELAND NTNU OUS SSHF UiB UiO

Thørnqvist, Sara; Hysing, Liv Bolstad; Tuomikoski, Laura; Vestergaard, Anne; Tanderup, Kari; Muren, Ludvig Paul; Heijmen, Ben J.M.. Adaptive radiotherapy strategies for pelvic tumors – a systematic review of clinical implementations. Acta Oncologica 2016 ;Volum 55.(8) s.943- 958

HAUKELAND

 

Winther, Stine Brændegaard; Zubcevic, Kanita; Qvortrup, Camilla; Vestermark, Lene Weber; Jensen, Helle Anita; Krogh, Merete; Sorbye, Halfdan; Pfeiffer, Per.

Experience with S-1 in older Caucasian patients with metastatic colorectal cancer (mCRC): Findings from an observational chart review. Acta Oncologica 2016 ;Volum 55.(7) s.881-885

HAUKELAND

 

Yassin, Mohammed Ahmed; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Xing, Zhe; Sun, Yang; Fasmer, Kristine Eldevik; Waag, Thilo; Krueger, Anke; Steinmüller-Nethl, Doris; Finne-Wistrand, Anna; Leknes, Knut N..

A Copolymer Scaffold Functionalized with Nanodiamond Particles Enhances Osteogenic Metabolic Activity and Bone Regeneration.

Macromolecular Bioscience 2016 HAUKELAND UiB

Predictive factors for time to recurrence, treatment and post-recurrence survival in patients with initially resected colorectal liver metastases.
​Angelsen, Jon-Helge; Viste, Asgaut; Løes, Inger Marie; Eide, Geir Egil; Hoem, Dag; Sorbye, Halfdan; Horn, Arild.
World Journal of Surgical Oncology 2015; Volum 13.(328)
 
 
Multimodal approach to assess tumour vasculature and potential treatment effect with DCE-US and DCE-MRI quantification in prostate tumour xenografts.
Arteaga-Marrero, Natalia; Brekke, Cecilie; Mainou-Gomez, Jose Francisco; Nylund, Kim; Heggdal, Jan Ingemann; Matulaniec, Paulina; Gilja, Odd Helge; Reed, Rolf K.; Svensson, Lena; Lutay, Nataliya; Olsen, Dag Rune; Røhrich, Dieter. 
Contrast Media & Molecular Imaging 2015; Volum 10.(6) s. 428-437

 
IGHV gene usage and mutational status in follicular lymphoma: Correlations with prognosis and patient age.
Berget, Ellen; Molven, Anders; Løkeland, Turid; Helgeland, Lars; Vintermyr, Olav Karsten.
Leukemia research : a Forum for Studies on Leukemia and Normal Hemopoiesis 2015; Volum 39.(7) s. 702-708

 
Prognostic factors and treatment results of high-grade osteosarcoma in Norway: A scope beyond the "classical" patient.
Berner, Kjetil; Hall, Kirsten Sundby; Monge, Odd R; Weedon-Fekjær, Harald; ZAIKOVA, OLGA; Bruland, Øyvind.
Sarcoma 2015; Volum 2015.

 
Targeting a novel bone degradation pathway in primary bone cancer by inactivation of the collagen receptor uPARAP/Endo180.
Engelholm, Lars H.; Melander, Maria C; Hald, Andreas; Persson, Morten; Madsen, Daniel; Jürgensen, Henrik; Johansson, Kristina; Nielsen, Christoffer; Nørregaard, Kristine; Ingvarsen, Signe; Kjær, Andreas; Trovik, Clement; Lærum, Ole Didrik; Bugge, Thomas; Eide, Johan; Behrendt, Niels. 
Journal of Pathology 2015; Volum 238.(1) s. 120-133

 
B-lymphocyte depletion in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome. An open-label phase II study with rituximab maintenance treatment.
Fluge, Øystein; Risa, Kristin; Lunde, Sigrid; Alme, Kine; Rekeland, Ingrid Gurvin; Sapkota, Dipak; Kristoffersen, Einar Klæboe; Sørland, Kari; Bruland, Ove; Dahl, Olav; Mella, Olav
PLoS ONE 2015; Volum 10:e0129898.(7)
 
 
Estrogens correlate with PELP1 expression in ER positive breast cancer.
Flågeng, Marianne Hauglid; Knappskog, Stian; Gjerde, Jennifer; Lønning, Per Eystein; Mellgren, Gunnar. 
PLoS ONE 2015; Volum 10:e0134351.(8) s. -
 
 
Nationwide improvement of rectal cancer treatment outcomes in Norway, 1993-2010.
Guren, Marthe Grønlie; Kørner, Hartwig; Pfeffer, Frank; Myklebust, Tor Åge; Eriksen, Morten Tandberg; Edna, Tom-Harald; Larsen, Stein Gunnar; Knudsen, Kristin O; Nesbakken, Arild; Wasmuth, Hans; Vonen, Barthold; Hofsli, Eva; Færden, Arne Engebret; Brandengen, Morten; Dahl, Olav; Steigen, Sonja Eriksson; Johansen, Magnar; Lindsetmo, Rolv-Ole; Drolsum, Anders; Tollåli, Geir; Dørum, Liv Marit; Møller, Bjørn; Wibe, Arne.
Acta Oncologica 2015; Volum 54.(10) s. 1714-1722

 
Surgical Treatment as a Principle for Patients with High-Grade Pancreatic Neuroendocrine Carcinoma: A Nordic Multicenter Comparative Study.
Haugvik, Sven-Petter; Janson, Eva Tiensuu; Osterlund, Pia; Langer, Seppo W; Falk, Ragnhild Sørum; Labori, Knut Jørgen; Vestermark, Lene Weber; Grønbæk, Henning; Gladhaug, Ivar Prydz; Sorbye, Halfdan.
Annals of Surgical Oncology 2015 s. 1-8

 
Nuclear maspin expression as a predictive marker for fluorouracil treatment response in colon cancer.
Hestetun, Kjersti Elvestad; Brydøy, Marianne; Myklebust, Mette Pernille; Dahl, Olav.
Acta Oncologica 2015; Volum 54.(4) s. 470-479
 
 
Long-term platinum retention after platinum-based chemotherapy in testicular cancer survivors: A 20-year follow-up study.
Hjelle, Line Veronika; Gundersen, Per Ole M.; Oldenburg, Jan; Brydøy, Marianne; Tandstad, Torgrim; Wilsgaard, Tom; Fosså, Sophie Dorothea; Bremnes, Roy M.; Haugnes, Hege Sagstuen.
Anticancer Research 2015; Volum 35.(3) s. 1619-1625
 
 
Frequent somatic transfer of mitochondrial DNA into the nuclear genome of human cancer cells.
Ju, Young Seok; Tubio, José M.C.; Mifsud, William; Fu, Beiyuan; Davies, Helen R; Ramakrishna, Manasa; Li, Yilong; Yates, Lucy; Gundem, Gunes; Tarpey, Patrick S.; Behjati, Sam; Papaemmanuil, Elli; Martin, Sancha; Fullam, Anthony; Gerstung, Moritz; Nangalia, Jyoti; Green, Anthony R.; Caldas, Carlos; Borg, Åke; Tutt, Andrew; Michael Lee, Ming Ta; Van't Veer, Laura J.; Tan, Benita K.T.; Aparicio, Samuel; Span, Paul N.; Martens, John W.M.; Knappskog, Stian; Vincent-Salomon, Anne; Børresen-Dale, Anne-Lise; Eyfjörd, Jorunn Erla; Flanagan, Adrienne M.; Foster, Christopher; Neal, David E.; Cooper, Colin; Eeles, Rosalind; Lakhani, Sunil R.; Desmedt, Christine; Thomas, Gilles; Richardson, Andrea L.; Purdie, Colin A.; Thompson, Alastair M.; McDermott, Ultan; Yang, Fengtang; Nik-Zainal, Serena; Campbell, Peter J.; Stratton, Michael R..
Genome Research 2015; Volum 25.(6) s. 814-824
 
 
Concomitant inactivation of the p53- and pRB- functional pathways predicts resistance to DNA damaging drugs in breast cancer in vivo.
Knappskog, Stian; Berge, Elisabet Ognedal; Chrisanthar, Ranjan; Geisler, Stephanie; Staalesen, Vidar; Leirvaag, Beryl; Yndestad, Synnøve; de Faveri, Elise Norheim; Karlsen, Bård Ove; Wedge, David C.; Akslen, Lars A.; Lilleng, Peer Kåre; Løkkevik, Erik; Lundgren, Steinar; Østenstad, Bjørn; Risberg, Terje; Mjaaland, Ingvil; Aas, Turid; Lønning, Per Eystein.
Molecular Oncology 2015; Volum 9.(8) s. 1553-1564
 
 
DNA methylation subgroups in melanoma are associated with proliferative and immunological processes.
Lauss, Martin; Ringnér, Markus; Karlsson, Anna; Harbst, Katja; Busch, Christian; Geisler, Jürgen; Lønning, Per Eystein; Staaf, Johan; Jönsson, Göran.
BMC Medical Genomics 2015; Volum 8.(73) s. -
 
 
Treatment of castration-resistant prostate cancer and bone metastases with radium-223 dichloride.
Lien, Lise-Marie Eide; Tvedt, Birger Andreas; Heinrich, Daniel.
International Journal of Urological Nursing 2015; Volum 9.(1) s. 3-13
 
 
Estradiol measurement in translational studies of breast cancer.
Lønning, Per Eystein.
Steroids 2015; Volum 99. s. 26-31

 
MicroRNAs as important players and biomarkers in oral carcinogenesis.
Min, Anjie; Zhu, Chao; Peng, Shuping; Rajthala, Saroj; Costea, Daniela Elena; Sapkota, Dipak.
BioMed Research International 2015; Volum 2015:186904. s. -
 
 
Default-mode network functional connectivity is closely related to metabolic activity.
Passow, Susanne; Specht, Karsten; Adamsen, Tom Christian; Biermann, Martin; Brekke, Njål; Craig-Craven, Alexander Richard; Ersland, Lars; Grüner, Renate; Kleven-Madsen, Nina; Kvernenes, Ole Heine; Schwarzlmüller, Thomas; Olesen, Rasmus Aamand; Hugdahl, Kenneth.
Human Brain Mapping 2015; Volum 36.(6) Suppl. 00 s. 2027-2038

 
Maintenance therapy with cetuximab every second week in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: the NORDIC-7.5 Study by the Nordic Colorectal Cancer Biomodulation Group.
Pfeiffer, Per; Sorbye, Halfdan; Qvortrup, Camilla; Karlberg, Mia; Kersten, Christian; Vistisen, Kirsten; Lindh, Birgitta; Bjerregaard, Jon Kroll; Glimelius, Bengt.
Clinical colorectal cancer 2015; Volum 14.(3) s. 170-176
 
 
Review on adjuvant chemotherapy for rectal cancer-why do treatment guidelines differ so much?
Poulsen, Laurids Ø.; Qvortrup, Camilla; Pfeiffer, Per; Yilmaz, Mette; Falkmer, Ursula; Sorbye, Halfdan
Acta Oncologica 2015; Volum 54.(4) s. 437-446

 
Successful change of treatment strategy in elderly patients with primary central nervous system lymphoma by de-escalating induction and introducing temozolomide maintenance: results from a phase II study by the Nordic Lymphoma Group.
Pulczynski, Elisa J.; Kuittinen, Outi; Erlanson, Martin; Hagberg, Hans; Fosså, Alexander; Eriksson, Mikael; Nordström, Marie; Østenstad, Bjørn; Fluge, Øystein; Leppä, Sirpa; Fiirgaard, Bente; Bersvendsen, Hanne; Fagerli, Unn-Merete.
Haematologica 2015; Volum 100.(4) s. 534-540
 
 
Validity of Norwegian Rectal Cancer Registry data at a major university hospital 1997-2005.
Sakkestad, Sunniva Todnem; Olsen, Bjørn Christian Elias Grova; Karliczek, Anne; Dahl, Olav; Pfeffer, Frank.
Acta Oncologica 2015; Volum 54.(10) s. 1723-1728

 
Drug repurposing: Sulfasalazine sensitizes gliomas to gamma knife radiosurgery by blocking cystine uptake through system Xc-, leading to glutathione depletion.
Sleire, Linda; Skeie, Bente Sandvei; Netland, Inger Anne; Førde, Hilde Elise Sundøy; Dodoo, Ernest; Selheim, Frode; Leiss, Lina Wik; Heggdal, Jan Ingemann; Pedersen, Paal-Henning; Wang, Jian; Enger, Per Øyvind.
Oncogene 2015; Volum 34.(49) s. 5951-5959
 
 
Conditional survival and excess mortality after high-dose therapy with autologous stem cell transplantation for adult refractory or relapsed Hodgkin lymphoma in Norway.
Smeland, Knut Halvor Bjøro; Kiserud, Cecilie E.; Lauritzsen, Grete Fossum; Fagerli, Unn-Merete; Falk, Ragnhild Sørum; Fluge, Øystein; Fosså, Alexander; Kolstad, Arne; Loge, Jon Håvard; Maisenhölder, Martin; Kvaløy, Stein Olav; Holte, Harald.
Haematologica 2015; Volum 100.(6) s. e240-e243
 
 
High BRAF mutation frequency and marked survival differences in subgroups according to KRAS/BRAF mutation status and tumor tissue availability in a prospective population-based metastatic colorectal cancer cohort.
Sorbye, Halfdan; Dragomir, Anca; Sundström, Magnus; Pfeiffer, Per; Thunberg, Ulf; Bergfors, Monica; Aasebø, Kristine Øvreås; Eide, Geir Egil; Pontén, Fredrik; Qvortrup, Camilla; Glimelius, Bengt.
PLoS ONE 2015; Volum 10:e0131046.(6)
 
 
Chronic fatigue in 812 testicular cancer survivors during long-term follow-up: increasing prevalence and risk factors.
Sprauten, Mette; Haugnes, Hege Sagstuen; Brydøy, Marianne; Kiserud, Cecilie E.; Tandstad, Torgrim; Bjøro, Trine; Bjerner, Johan; Småstuen, Milada C; Fosså, Sophie Dorothea; Oldenburg, Jan.
Annals of Oncology 2015; Volum 26.(10) s. 2133-2140
 
 
CXCR4, CXCL12 and the relative CXCL12-CXCR4 expression as prognostic factors in colon cancer.
Stanisavljevic, Luka; Assmus, Jörg; Storli, Kristian Eg; Leh, Sabine Maria; Dahl, Olav; Myklebust, Mette Pernille
Tumour Biology 2015 s. 1-12
 
 
Risk of radiation-induced secondary rectal and bladder cancer following radiotherapy of prostate cancer.
Stokkevåg, Camilla Hanquist; Engeseth, Grete May; Hysing, Liv Bolstad; Ytre-Hauge, Kristian; Ekanger, Christian; Muren, Ludvig Paul. 
Acta Oncologica 2015; Volum 54.(9) s. 1317-1325
 
 
Melanoma brain metastasis is independent of lactate dehydrogenase A expression.
Sundstrøm, Terje; Espedal, Heidi; Harter, Patrick N.; Fasmer, Kristine Eldevik; Skaftnesmo, Kai Ove; Horn, Sindre August; Hodneland, Erlend; Mittelbronn, Michel; Weide, Benjamin; Beschorner, Rudi; Bender, Benjamin; Rygh, Cecilie Brekke; Lund-Johansen, Morten; Bjerkvig, Rolf; Thorsen, Frits.
Neuro-Oncology 2015; Volum 17.(10) s. 1374-1385
 
 
Intact and cleaved plasma soluble urokinase receptor in patients with metastatic colorectal cancer treated with oxaliplatin with or without cetuximab.
Tarpgaard, Line Schmidt; Christensen, Ib J.; Høyer-Hansen, Gunilla; Lund, Ida K.; Guren, Tormod Kyrre; Glimelius, Bengt; Sorbye, Halfdan; Tveit, Magne Kjell; Nielsen, Hans Jørgen; Moreira, José M.A.; Pfeiffer, Per; Brünner, Nils.
International Journal of Cancer 2015; Volum 137.(10) s. 2470-2477

 
Prognostic factors and follow-up strategy for superficial soft-tissue sarcomas: Analysis of 622 surgically treated patients from the Scandinavian Sarcoma Group Register.
Tsagozis, Panagiotis; Bauer, Henrik C.; Styring, Emelie; Trovik, Clement; Zaikova, Olga; Brosjö, Otte.
Journal of Surgical Oncology 2015; Volum 111.(8) s. 951-956

 
BRCA1/2 testing in newly diagnosed breast and ovarian cancer patients without prior genetic counselling: the DNA-BONus study.
Vetti, Hildegunn Høberg; Bjorvatn, Cathrine; Fiane, Bent; Aas, Turid; Woie, Kathrine; Espelid, Helge; Eikesdal, Hans Petter; Listøl, Wenche; Haavind, Marianne Tveit; Knappskog, Per; Rusken, Tone; Haukanes, Bjørn Ivar; Steen, Vidar Martin; Hoogerbrugge, Nicoline.
European Journal of Human Genetics 2015 s. -

 
Subclonal diversification of primary breast cancer revealed by multiregion sequencing.
Yates, Lucy R.; Gerstung, Moritz; Knappskog, Stian; Desmedt, Christine; Gundem, Gunes; Van Loo, Peter; Aas, Turid; Alexandrov, Ludmil B.; Larsimont, Denis; Davies, Helen; Li, Yilong; Ju, Young Seok; Ramakrishna, Manasa; Haugland, Hans Kristian; Lilleng, Peer Kåre; Nik-Zainal, Serena; McLaren, Stuart; Butler, Adam; Martin, Sancha; Glodzik, Dominic; Menzies, Andrew; Raine, Keiran; Hinton, Jonathan; Jones, David; Mudie, Laura J.; Jiang, Bing; Vincent, Delphine; Greene-Colozzi, April; Adnet, Pierre-Yves; Fatima, Aquila; Maetens, Marion; Ignatiadis, Michail; Stratton, Michael R.; Sotiriou, Christos; Richardson, Andrea L.; Lønning, Per Eystein; Wedge, David C.; Campbell, Peter J..
Nature Medicine 2015; Volum 21.(7) s. 751-759

 
Design and characterization of an SRAM-based neutron detector for particle therapy.
Ytre-Hauge, Kristian; Velure, Arild; Larsen, Eivind Farestveit; Stokkevåg, Camilla Hanquist; Røhrich, Dieter; Brekke, Njål; Odland, Odd Harald.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 2015; Volum 804. s. 64-71


 

​​​Adjuvant radiotherapy in retroperitoneal sarcomas. A Scandinavian Sarcoma Group study of 97 patients. Trovik LH1, Ovrebo K, Almquist M, Haugland HK, Rissler P, Eide J, Engellau J, Monge OR, Nyhus AB, Elde IK, Jebsen NL.Publisert: Acta Oncol. 2014 Sep;53(9):1165-72. doi: 10.3109/0284186X.2014.921723. Epub 2014 Jul 7.

​ 

Anal carcinoma - Survival and recurrence in a large cohort of patienets treated according to Nordic guidelines. O Leon, M Guren, O Hagberg, B Glimelius, O Dahl, H Havsten, G Naucler, C Svenson, KM Tveit, A Jakobsen, P Pfeiffer, E Wanderås, T Ekman, B Lindh, L Baalteskard, G Frykholm, A Johnsson. Radiother Oncol 113:352-8, 2014.

 

Association of a germline copy number polymorphism of APOBEC3A and APOBEC3B with burden of putative APOBEC-dependent mutations in breast cancer. Nik-Zainal, S., Wedge, D.C., Alexandrov, L., Petljak, M., Butler, A., Bolli, N., Davies, H.R., Knappskog, S., Martin, S., Papaemmanuil, E., Ramakrishna, M., Shlien, A., Simonic, I., Xue, Y., Tyler-Smith, C., Campbell, P.J. and Stratton, M.R. Nature Genetics. 46(5): 487-491, 2014.

 

Bilateral testicular germ cell tumors in patients treated for clinical stage I non.seminoma within two risk-adapted SWENOTECA protocols. T Tandstad, A Solberg, U Håkansson, O Stahl, HS Haugnes, J Oldenburg, O Dahl, A Kjellman, A Angelsen, G Crohn-Cedermark, Acta Oncol Online 5 sept. 2014.

 

Brakyterapi av malignt melanom i øyet. J Krohn, O DahlT Nybø, B Kjersem. Tidsskr nor legeforen 134:529, 2014.

 

Brachytherapy for malignant uveal melanoma. Krohn J, Dahl O,Nybø T, Kjersem B.   Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Mar 11;134(5):529.

 

 L Stanisavljevic, J Assmus, O Dahl, MP

Myklebust EACR 23 BiennalCongress, Munchen 5-8 juli 2014.

 

Differences in metastatic patterns in relation to time between primary surgery and first relapse from breast cancer suggest synchronized growth of dormant micrometastasesDillekas H, Transeth M, Pilskog M, Assmus J, & Straume O (2014) Breast Cancer Res Treat 146(3):627-636.

 

DNA methylation status of key cell-cycle regulators such as CDKNA2/p16, CCND2 and CCNA1 correlates with treatment response to doxorubicin and 5-fluorouracil in locally advanced breast tumors.  Klajic J, Busato F, Edvardsen H, Touleimat N, Fleischer T, Bukholm I, Børresen-Dale A-L, Lønning PE, Tost J, Kristensen VN. Clin Cancer Res 20: 6357-66, 2014.

 

Effect of radium-223 dichloride on symptomatic skeletal events in patients with castration-resistant prostate cancer and bone metastases: results from a phase 3, double-blind, randomised trial. Sartor O, Coleman R, Nilsson S, Heinrich D, Helle SI, O'Sullivan JM, Fosså SD, Chodacki A, Wiechno P, Logue J, Widmark A, Johannessen DC, Hoskin P, James ND, Solberg A, Syndikus I, Vogelzang NJ, O'Bryan-Tear CG, Shan M, Bruland ØS, Parker C. Lancet Oncol. 2014 Jun;15(7):738-46. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70183-4. Epub 2014 May 13.

 

Effects of SNP variants in the 17β-HSD2 and 17β-HSD7 genes and 17β-HSD7 copy number on gene transcript and estradiol levels in breast cancer tissueStraume AHKnappskog SLønning PE.  J Steroid Biochem Molec Biol 143C: 192-198, 2014.

 

 

Efficacy and safety of radium-223 dichloride in patients with castration-resistant prostate cancer and symptomatic bone metastases, with or without previous docetaxel use: a prespecified subgroup analysis from the randomised, double-blind, phase 3 ALSYMPCA trial. Hoskin P, Sartor O, O'Sullivan JM, Johannessen DC,Helle SI, Logue J, Bottomley D, Nilsson S, Vogelzang NJ, Fang F, Wahba M, Aksnes AK, Parker C. Lancet Oncol. 2014 Nov;15(12):1397-406. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70474-7. Epub2014 Oct 17.

 

Estimated risk of radiation-induced cancer following paediatric cranio-spinal irradiation with electron, photon and proton therapy.Stokkevåg CHEngeseth GM, Ytre-Hauge KS, Röhrich D, Odland OH, Muren LP, Brydøy MHysing LB, Szostak A, Palmer MB, Petersen JB.  Acta Oncol. 2014 Aug;53(8): 1048-57.

 

Extensive transduction of non-repetitive DNA mediated by L1 retrotransposition in cancer genomes. Tubio, J.M.C., Li, Y., Ju, Y.S., Martincorena, I., Cooke. S., Tojo. M., Gundem, G., Pipinikas, C.P., Zamora, J., Raine, K., Menzies, A., Roman-Garcia, P., Gerstung, M., Shlien, A., Tarpey, P.S., Knappskog, S., Van Loo, P., Ramakrishna, M., Davies, H.R., Marshall, J., Wedge, D.C., Teague, J.W., Butler, A.P., Nik-Zainal, S., Behjati, S., Yates, L.R., Mudie, L., Hardy, C., Martin, S., ICGC Breast Cancer Group, ICGC Bone Cancer Group, ICGC Prostate Cancer Group, Foster, C., Warren, A.Y., Whitaker, H., Brewer, D., Eeles, R., Cooper, C., Neal, D., Lynch, A.G., Visakorpi, T., Isaacs, W.B., van 't Veer, L., Caldas, C., Desmedt, C., Sotiriou, C., Aparicio, S., Foekens, J., Eyfjörd, J.E., Lakhani, S.R.,  Thomas, G., Myklebost, O., Span, P., Børresen-Dale, A-L., Richardson, A.L., Flanagan, A.M., Futreal, A.P., Janes, S.M., Bova, G.S., Stratton, M.R., McDermott, U. and Campbell, P.J. Science. 345 (6196): 1251343-1 – 1251343-12, 2014.

 

Gastroenteropancreatic high-grade neuroendocrine carcinoma.Sorbye H, Strosberg J, Baudin E, Klimstra DS, Yao JC. Cancer. 2014 Sep 15;120(18):2814-23.

 

Impact of long-term serum platinum on neuro- and ototoxicity, cardiovascular disease, and hypogonadism in testicular cancer survivors . LV Hjelle, RM Bremnes, M Sprauten. M Brydøy, T Tandstad, SD Fosså, J Oldenburg. ASCO Annual Meeting, Juni 2014.

 

Management of clinical stage I seminomatous testicular cancer: A report from SWENOTECA.
T Tandstad, ECavallin-Stahl, O Dahl, Hs haugnes, CW Langberg, A Laurell, J Oldenburg, UK Stierner, A Solberg, K Søderström ASCO Annual Meeting juni 2014.

 

Interpreting plasma estrogen levels in breast cancer: caution needed.
Folkerd EJLønning PE, Dowsett M.J Clin Oncol 2014 May: 1396-1400, 2014.

 

Local recurrence rates after radiofrequency ablation or resection of colorectal liver metastases. Analysis of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer #40004 and #40983. Tanis E, Nordlinger B, Mauer M, Sorbye H, van Coevorden F, Gruenberger T, Schlag PM, Punt CJ, Ledermann J, Ruers TJ.  Eur J Cancer. 2014 Mar;50 (5):912-9.

 

 

Longitudinal serum testosterone, luteinizing hormone, and follicle-stimulating hormone levels in a population-based sample of long-term testicular cancer survivors. Sprauten M, Brydøy M, Haugnes HS, Cvancarova M, Bjøro T, Bjerner J, Fosså SD, Oldenburg J. J Clin Oncol. 2014 Feb 20;32(6):571-8. doi: 10.1200/JCO.2013.51.2715. Epub 2014 Jan 13. PMID:24419125.

 

Modeling and validating the cost and clinical pathway of colorectal cancer. Joranger P, Nesbakken A, Hoff G, Sorbye H, Oshaug A, Aas E. Med Decis Making. 2015 Feb;35(2):255-65.

 

MDM2 SNP309 and risk of cervical cancer. (Letter to the Editor).Knappskog, S. and Lønning, P.E..Tumor Biology. 35:6185-6186, 2014.

 

MDM2 SNP309 and risk of endometrial cancer. (Letter to the Editor) .     Knappskog, S. and Lønning, P.E.Tumor Biology. 35:7285-7286, 2014.

 

Nestin expression is associated with aggressive cutaneous melanoma of the nodular type.

Ladstein RG, Bachmann IM, Straume O, & Akslen LA (2014) Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc 27(3):396-401.

 

Nordic guidelines 2014 for diagnosis and treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. Janson ET,Sorbye H, Welin S, Federspiel B, Grønbæk H, Hellman P, Ladekarl M, Langer SW, Mortensen J, Schalin-Jäntti C, Sundin A, Sundlöv A, Thiis-Evensen E, Knigge U. Acta Oncol. 2014 Oct;53(10):1284-97.

 

Nuclear maspin expression as a predictive marker for fluouracil treatment response in colon cance rKE Hestetun, M Brydøy, MP Myklebust, O Dahl. Acta Oncol Online 17 sept. 2014.

 

One course of adjuvant BEP in clinical stage I nonseminoma. Mature and expanded results from the SWENOTECA group. T Tandstad, O Stahl, U Håkansson, O Dahl, HS Haugnes, OH Klepp, C Langberg, A Laurell, J Oldenburg, A Solberg, K Söderström, E Cavallin-Stahl, U Stierner; R Wahlquist, N Wall, G Cohn-Cedermark. Ann Oncol 25:2167-72, 2014.

 

Pelvic irradiation does not increase the risk of hip replacement in patients with gynecological cancer. A cohort study based on 8,507 patients. Dybvik E, Furnes O, Fosså SD, Trovik C, Lie SA. Acta Orthop. 2014 Dec;85(6):652-6. doi: 10.3109/17453674.2014.963784. Epub 2014 Sep 19. PMID:25238432] .

 

Plasma YKL-40 in patients with metastatic colorectal cancer treated with first line oxaliplatin-based regimen with or without cetuximab: RESULTS from the NORDIC VII Study. Tarpgaard LS, Guren TK, Glimelius B, Christensen IJ, Pfeiffer P, Kure EH, Sorbye H, Ikdahl T, Yilmaz M, Johansen JS, Tveit KM. PLoS One. 2014 Feb 3;9(2):e87746.

 

Plasma estrogens are elevated but in vivo aromatisation remains normal in postmenopausal overweight women.  Lønning PE, Haynes B, Dowsett M. Eur J Cancer 50: 1055-64, 2014.

 

Population Distribution and Ancestry of  the Cancer Protective MDM2 SNP285 (rs117039649)Knappskog SGansmo LB, Dibirova K, Metspalu A, Cybulski C, Peterlongo P,  Aaltonen L, Vatten L , Romundstad P, Hveem K, Devilee P,  Evans DG, Lin D, van Camp G, Manolopoulos E, Osorio A, Milani L, Ozcelik T,  Zalloua P, Mouzaya F, Zamora J, Wedge DC, Dörk T, Balanovsky O, Lønning PE. Oncotarget 5: 8223-34, 2014.

     

Prognostic role of en-bloc resection and late onset of bone metastasis in patients with bone-seeking carcinomas of the kidney, breast, lung, and prostate: SSG study on 672 operated skeletal metastases.   Ratasvuori M, Wedin R, Hansen BH, Keller J, Trovik C, Zaikova O, Bergh P, Kalen A, Laitinen M.  J Surg Oncol. 2014 May 29. doi: 10.1002/jso.23654. [Epub ahead of print].

 

Recurrence patterns after resection of liver metastases from colorectal cancerSorbye H. Recent Results Cancer Res. 2014;203:243-52.

 

Spontaneous reversion of the angiogenic phenotype to a nonangiogenic and dormant state in human tumors. Rogers MS, Novak K, Zurakowski D, Cryan LM, Blois A, Lifshits E, Bo TH, Oyan AM, Bender ER, Lampa M, Kang SY, Naxerova K, Kalland KH,Straume O, Akslen LA, Watnick RS, Folkman J, & Naumov GN (2014)Mol Cancer Res 12(5):754-764.

 

Status for protonterapi i NorgeOdd Harald Odland, Einar Waldeland, Anfinn Mehus og Jan Rødal;  Helse Medisin Teknikk, No 5, 2014.

 

Tannhelse ved bruk av bisfosfonater mot brystkreftEikesdal HP, Løes S, Herlofson BB. Tidsskr Nor Laegeforen. 2014;134:1451.

 

The emergence of targeted drugs in breast cancer to prevent resistance to endocrine treatment and chemotherapy. Austreid E,Lønning PEEikesdal HP. Exp Opin Pharmacother 15: 681-700, 2014.

 

The multitude of molecular analyses in cancer: the opening of Pandora's Box? Russnes HO, Lønning PE, Børresen-Dale A-L, Lingjærde OC. Genome Biology 15: art 447; s1-7, 2014.

 

The prognostic value of beta-catenin in anal cancer. H Jacob, O Dahl, MP MyklebustEACR 23 BiennialCongress, Munchen 5-8 juli 2014.

 

The total number of lymph nodes in resected colon cancer specimens is affected by several factors but the lymph node ratio is independent of these L Stanisavljevic, K Søndenaa, KE Storli, S Leh, I Nesvik, E Gudlaugsson, I Bukholm, GE Eide. APMIS 2014;122:490-8.

 

TP53 status predicts long-term survival in locally advanced breast cancer after primary chemotherapy .  Eikesdal HPKnappskog S, Aas T, Lønning PE. Acta Oncol 53: 1347-55, 2014.

 

Treatment of castration-resistant prostate cancer and bone metastases with radium-223 dichloride Lien, L. M. E., Tvedt, B. and Heinrich, D. Int J Urol Nurs, 14 oct. 2014.  9: 3–13. doi:10.1111/ijun.12059

 

Twenty-five years with adjuvant chemotherapy for colon cancer - a continous evolving conceptO Dahl, F Pfeffer. Acta Oncol 54:1-4, 2015.


1.Adaptive radiotherapy in locally advanced prostate cancer using a statistical deformable motion model.

Thörnqvist S, Hysing LB, Zolnay AG, Söhn M, Hoogeman MS, Muren LP, Heijmen BJ.

Acta Oncol. 2013 Oct;52(7):1423-9. doi: 10.3109/0284186X.2013.818249. Epub 2013 Aug 22.

PMID: 23964658

 

2. Age-dependent improvement in median and long-term survival in unselected population-based Nordic registries of patients with synchronous metastatic colorectal cancer.

Sorbye H, Cvancarova M, Qvortrup C, Pfeiffer P, Glimelius B.

Ann Oncol. 2013 Sep;24(9):2354-60. doi: 10.1093/annonc/mdt197. Epub 2013 May 22.

PMID:23704193

 

3.Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer.

Parker C, Nilsson S, Heinrich D, Helle SI, O'Sullivan JM, Fosså SD, Chodacki A, Wiechno P, Logue J, Seke M, Widmark A, Johannessen DC, Hoskin P, Bottomley D, James ND, Solberg A, Syndikus I, Kliment J, Wedel S, Boehmer S, Dall'Oglio M, Franzén L, Coleman R, Vogelzang NJ, O'Bryan-Tear CG, Staudacher K, Garcia-Vargas J, Shan M, Bruland ØS, Sartor O; ALSYMPCA Investigators.

N Engl J Med. 2013 Jul 18;369(3):213-23. doi: 10.1056/NEJMoa1213755.

PMId:23863050

 

4.Aromatase inhibition 2013: clinical state of the art and questions that remain to be solved.

Lønning PE, Eikesdal HP.

Endocr Relat Cancer. 2013 Jun 24;20(4):R183-201. doi: 10.1530/ERC-13-0099. Print 2013 Aug. Review.

PMID:23625614

 

5.Continuation of bevacizumab after first progression in metastatic colorectal cancer (ML18147): a randomised phase 3 trial.

Bennouna J, Sastre J, Arnold D, Österlund P, Greil R, Van Cutsem E, von Moos R, Viéitez JM, Bouché O, Borg C, Steffens CC, Alonso-Orduña V, Schlichting C, Reyes-Rivera I, Bendahmane B, André T, Kubicka S; ML18147 Study Investigators.

Lancet Oncol. 2013 Jan;14(1):29-37. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70477-1. Epub 2012 Nov 16.

PMID:23168366

 

6.CXXC5 (Retinoid-Inducible Nuclear Factor, RINF) is a Potential Therapeutic Target in High-Risk Human Acute Myeloid Leukemia

Astori A, Fredly H, Aloysius TA, Bullinger L, Mansat-De Mas, Grange P, Delhommeau F, Hagen KM, Recher C, Dusanter-Fourt I, Knappskog S, Lillehaug JR, Pendino F, Bruserud Ø.

Oncotarget. 2013 September; 4(9): 1438–1448. Published online 2013 August 15.

PMCID: PMC3824541

 

7.Diagnostic accuracy of dynamic gadoxetic-acid-enhanced MRI and PET/CT compared in patients with liver metastases from neuroendocrine neoplasms.

Armbruster M, Zech CJ, Sourbron S, Ceelen F, Auernhammer CJ, Rist C, Haug A, Singnurkar A, Reiser MF, Sommer WH.

J Magn Reson Imaging. 2013 Dec 18. doi: 10.1002/jmri.24363. [Epub ahead of print]

PMID:24347148

 

8.Diagnostic yield of biopsies of cervical lymph nodes using a large (14-gauge) core biopsy needle.

Pedersen OM, Aarstad HJ, Løkeland T, Bostad L.

APMIS. 2013 Mar 13. doi: 10.1111/apm.12058. [Epub ahead of print]

PMID:23489251

 

9.Degradation of target coverage due to inter-fraction motion during intensity-modulated proton therapy of prostate and elective targets.

Thörnqvist S, Muren LP, Bentzen L, Hysing LB, Høyer M, Grau C, Petersen JB.

Acta Oncol. 2013 Apr;52(3):521-7. doi: 10.3109/0284186X.2012.752860. Epub 2013 Feb 14.

PMID: 23409771

 

10.Differential inhibition of ex-vivo tumor kinase activity by vemurafenib in BRAF(V600E) and BRAF wild-type metastatic malignant melanoma.

Tahiri A, Røe K, Ree AH, deWijn R, Risberg K, Busch C, Lønning PE, Kristensen V, Geisler J.

PLoS One. 2013 Aug 30;8(8):e72692. doi: 10.1371/journal.pone.0072692. eCollection 2013.

PMID:24023633

 

11.Dose-densified chemoimmunotherapy followed by systemic central nervous system prophylaxis for younger high-risk diffuse large B-cell/follicular grade 3 lymphoma patients: results of a phase II Nordic Lymphoma Group study.

Holte H, Leppä S, Björkholm M, Fluge O, Jyrkkiö S, Delabie J, Sundström C, Karjalainen-Lindsberg ML, Erlanson M, Kolstad A, Fosså A, Ostenstad B, Löfvenberg E, Nordström M, Janes R, Pedersen LM, Anderson H, Jerkeman M, Eriksson M.

Ann Oncol. 2013 May;24(5):1385-92. doi: 10.1093/annonc/mds621. Epub 2012 Dec 17.

PMID:23247661

 

12.Dose/volume-response relations for rectal morbidity using planned and simulated motion-inclusive dose distributions.

Thor M, Apte A, Deasy JO, Karlsdóttir À, Moiseenko V, Liu M, Muren LP.

Radiother Oncol. 2013 Dec;109(3):388-93. doi: 10.1016/j.radonc.2013.10.021. Epub 2013 Nov 11.

PMID:24231236

 

13.Early rehabilitation of cancer patients - a randomized controlled intervention study.

Arving C, Thormodsen I, Brekke G, Mella O, Berntsen S, Nordin K.

BMC Cancer. 2013 Jan 7;13:9. doi: 10.1186/1471-2407-13-9.

PMID:23294513

 

14.Faecal incontinence after chemoradiotherapy in anal cancer survivors: long-term results of a national cohort.

Bentzen AG, Guren MG, Vonen B, Wanderås EH, Frykholm G, Wilsgaard T, Dahl O, Balteskard L.

Radiother Oncol. 2013 Jul;108(1):55-60. doi: 10.1016/j.radonc.2013.05.037. Epub 2013 Jul 25.

PMID:23891095

 

15.Functional characterisation of p53 mutants identified in breast cancers with suboptimal responses to anthracyclines or mitomycin.

Berge EO, Huun J, Lillehaug JR, Lønning PE, Knappskog S.

Biochim Biophys Acta. 2013 Mar;1830(3):2790-7.

PMID:23246812

 

16.Gamma knife surgery as monotherapy with clinically relevant doses prolongs survival in a human GBM xenograft model.

Sandvei BS, Wang J, Dodoo E, Heggdal JI, Grønli J, Sleire L, Bragstad S, Ganz JC, Chekenya M, Mørk S, Pedersen PH, Enger PØ.

Biomed Res Int. 2013;2013:139674. doi: 10.1155/2013/139674. Epub 2013 Nov 10.

PMID: 24312904 [PubMed - in process] Free PMC Article

 

17.Gamma knife surgery of colorectal brain metastases: a high prescription dose of 25 Gy mayimprove growth control.

Skeie BS, Enger PØ, Ganz JC, Skeie GO, Parr E, Hatteland S, Ystevik B, Heggdal JI, Pedersen PH.World Neurosurg. 2013 Mar-Apr;79(3-4):525-36. doi: 10.1016/j.wneu.2011.09.019. Epub 2012 Apr 16.

PMID: 22120263 [

 

18.High-dose therapy with autologous stem cell support for lymphoma--from experimental to standard treatment.

Smeland KB, Kiserud CE, Lauritzsen GF, Fosså A, Hammerstrøm J, Jetne V, Kolstad A, Kvalheim G, Loge JH, Løkeland T, Tangen JM, Holte H, Kvaløy S.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Sep 3;133(16):1735-9. doi: 10.4045/tidsskr.13.0319. English, Norwegian.

PMID:24005713

 

19.High-dose therapy with autologous stem cell support for lymphoma in Norway 1987-2008.

Smeland KB, Kiserud CE, Lauritzsen GF, Blystad AK, Fagerli UM, Fluge Ø, Fosså A, Hammerstrøm J, Kolstad A, Loge JH, Maisenhølder M, Østenstad B, Kvaløy S, Holte H.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Sep 3;133(16):1704-9. doi: 10.4045/tidsskr.13.0243. English, Norwegian.

PMID:24005706

 

20.Impaired health-related quality of life after chemoradiotherapy for anal cancer: late effects in a national cohort of 128 survivors.

Bentzen AG, Balteskard L, Wanderås EH, Frykholm G, Wilsgaard T, Dahl O, Guren MG.

Acta Oncol. 2013 May;52(4):736-44. doi: 10.3109/0284186X.2013.770599. Epub 2013 Feb 26.

PMID:23438358

 

21.Inverse regulation of EGFR/HER1 and HER2-4 in normal and malignant human breast tissue.

Flågeng MH, Knappskog S, Haynes BP, Lønning PE, Mellgren G.

PLoS One. 2013 Aug 22;8(8):e74618. doi: 10.1371/journal.pone.0074618. eCollection 2013.

PMID:23991224

 

22.Investigation of six testicular germ cell tumor susceptibility genes suggests a parent-of-origin effect in SPRY4.

Karlsson R, Andreassen KE, Kristiansen W, Aschim EL, Bremnes RM, Dahl O, Fosså SD, Klepp O, Langberg CW, Solberg A, Tretli S, Magnusson PK, Adami HO, Haugen TB, Grotmol T, Wiklund F.

Hum Mol Genet. 2013 Aug 15;22(16):3373-80. doi: 10.1093/hmg/ddt188. Epub 2013 May 2.

PMID:23640991

 

23.Is there a role for PET-CT and SPECT-CT in pediatric oncology?

Biermann M, Schwarzlmüller T, Fasmer KE, Reitan BC, Johnsen B, Rosendahl K.

Acta Radiol. 2013 Nov 1;54(9):1037-45. doi: 10.1258/ar.2012.120616. Epub 2013 Apr 30

PMID:23319723

 

24.Lapatinib in early breast cancer--questions to be resolved.

Lønning PE.

Lancet Oncol. 2013 Jan;14(1):11-2. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70571-5. Epub 2012 Dec 10. No abstract available.

PMID:23234762

 

25.Lethal pneumonitis after docetaxel chemotherapy: case report and review of the literature.

Storaas E, Holmaas G, Gravdal K, Børretzen A, Eikesdal HP.

Acta Oncol. 2013 Jun;52(5):1034-8. doi: 10.3109/0284186X.2012.750734. Epub 2012 Dec 17. Review. No abstract available.

PMID:23244676

 

26.Low BRAF and NRAS expression levels are associated with clinical benefit from DTIC therapy and prognosis in metastatic melanoma.

Birkeland E, Busch C, Berge EO, Geisler J, Jönsson G, Lillehaug JR, Knappskog S, Lønning PE.

Clin Exp Metastasis. 2013 Oct;30(7):867-76. doi: 10.1007/s10585-013-9587-4. Epub 2013 May 15.

PMID:23673558

 

27.Malignant melanoma--diagnosis, treatment and follow-up in Norway.

Geisler J, Bachmann IM, Nyakas M, Helsing P, Fjøsne HE, Mæhle LO, Aamdal S, Eide NA, Svendsen HL, Straume O, Robsahm TE, Jacobsen KD, Akslen LA.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Oct 29;133(20):2154-9. doi: 10.4045/tidsskr.12.1416. Review. English, Norwegian.

PMID:24172628

 

28.Mapping genetic alterations causing chemoresistance in cancer: identifying the roads by tracking the drivers.

Lønning PE, Knappskog S.

Oncogene. 2013 Nov 14;32(46):5315-30. doi: 10.1038/onc.2013.48. Epub 2013 Mar 11. Review.

PMID:23474753

 

29.MDM2 SNP309 and risk of endometrial cancer.

Knappskog S, Lønning PE.

Pol J Pathol. 2013 Apr;64(1):69-70. No abstract available.

PMID:23625604

 

30. Measurements and Monte Carlo Simulations of Neutron Doses from Radiation Therapy with Photons, Protons and Carbon Ions.

Dec. 10, 2013

Kristian S. Ytre-Hauge

Doktorgradsavhandling UiB.

 

31.Nestin expression is associated with aggressive cutaneous melanoma of the nodular type.

Ladstein RG, Bachmann IM, Straume O, Akslen LA.

Mod Pathol. 2014 Mar;27(3):396-401. doi: 10.1038/modpathol.2013.151. Epub 2013 Sep 13.

PMID:24030749

 

32.Patterns of local recurrence and dose fractionation of adjuvant radiation therapy in 462 patients with soft tissue sarcoma of extremity and trunk wall.

Jebsen NL, Engellau J, Engström K, Bauer HC, Monge OR, Muren LP, Eide GE, Trovik CS, Bruland OS.

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013 Aug 1;86(5):949-55. doi: 10.1016/j.ijrobp.2013.04.015. Epub 2013 May 29.

PMID:23725998

 

33.Perioperative FOLFOX4 chemotherapy and surgery versus surgery alone for resectable liver metastases from colorectal cancer (EORTC 40983): long-term results of a randomised, controlled, phase 3 trial.

Nordlinger B, Sorbye H, Glimelius B, Poston GJ, Schlag PM, Rougier P, Bechstein WO, Primrose JN, Walpole ET, Finch-Jones M, Jaeck D, Mirza D, Parks RW, Mauer M, Tanis E, Van Cutsem E, Scheithauer W, Gruenberger T; EORTC Gastro-Intestinal Tract Cancer Group; Cancer Research UK; Arbeitsgruppe Lebermetastasen und–tumoren in der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Onkologie (ALM-CAO); Australasian Gastro-Intestinal Trials Group (AGITG); Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD).

Lancet Oncol. 2013 Nov;14(12):1208-15. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70447-9. Epub 2013 Oct 11.

PMID:24120480

 

34.Prediction of rectum and bladder morbidity following radiotherapy of prostate cancer based on motion-inclusive dose distributions.

Thor M, Bentzen L, Hysing LB, Ekanger C, Helle SI, Karlsdóttir Á, Muren LP.

Radiother Oncol. 2013 May;107(2):147-52. doi: 10.1016/j.radonc.2013.03.029. Epub 2013 May 14.

PMID:23684586

 

35.Predictive and prognostic factors for treatment and survival in 305 patients with advanced gastrointestinal neuroendocrine carcinoma (WHO G3): the NORDIC NEC study.

Sorbye H, Welin S, Langer SW, Vestermark LW, Holt N, Osterlund P, Dueland S, Hofsli E, Guren MG, Ohrling K, Birkemeyer E, Thiis-Evensen E, Biagini M, Gronbaek H, Soveri LM, Olsen IH, Federspiel B, Assmus J, Janson ET, Knigge U.

Ann Oncol. 2013 Jan;24(1):152-60

PMID:22967994

 

36.Pseudoprogression in high-grade glioma.

Knudsen-Baas KM, Moen G, Fluge Ø, Storstein A.

Acta Neurol Scand Suppl. 2013;(196):31-7. doi: 10.1111/ane.12047. Review. Erratum in: Acta Neurol Scand Suppl. 2013 Mar;127(3):e17.

PMID:23190289

 

37.Quantitative DNA methylation analyses reveal stage dependent DNA methylation and association to clinico-pathological factors in breast tumors.

Klajic J, Fleischer T, Dejeux E, Edvardsen H, Warnberg F, Bukholm I, Lønning PE, Solvang H, Børresen-Dale AL, Tost J, Kristensen VN.

BMC Cancer. 2013 Oct 5;13:456. doi: 10.1186/1471-2407-13-456.

PMID:24093668

 

38. Signatures of mutational processes in human cancer

Alexandrov LB, Nik-Zainal S, Wedge DC,….Knappskog S et al:

Nature. 2013 August 22; 500(7463): 415–421. Published online 2013 August 14. doi: 10.1038/nature12477

PMCID: PMC3776390

 

40.Treatment simulations with a statistical deformable motion model to evaluate margins for multiple targets in radiotherapy for high-risk prostate cancer.

Thörnqvist S, Hysing LB, Zolnay AG, Söhn M, Hoogeman MS, Muren LP, Bentzen L, Heijmen BJ.

Radiother Oncol. 2013 Dec;109(3):344-9. doi: 10.1016/j.radonc.2013.09.012. Epub 2013 Oct 31.

PMID: 24183863

 

 

41.Tumor vasculature: the Achilles' heel of cancer?

Johannessen TC, Wagner M, Straume O, Bjerkvig R, Eikesdal HP.

Expert Opin Ther Targets. 2013 Jan;17(1):7-20. doi: 10.1517/14728222.2013.730522. Epub 2012 Nov 2. Review.

PMID:23121690

 

42.Vascular proliferation is associated with survival in pancreatic ductal adenocarcinoma.

Hoem D, Straume O, Immervoll H, Akslen LA, Molven A.

APMIS. 2013 Nov;121(11):1037-46. doi: 10.1111/apm.12057. Epub 2013 Mar 13.

PMID:23489215​


​1.Bentzen, Anne Gry; Guren, Marianne; Wanderås, Eva Hoff; Frykholm, Gunilla; Tveit, Magne Kjell; Wilsgaard, Tom; Dahl, Olav; Balteskard, Lise.

Chemoradiotherapy of Anal Carcinoma: Survival and Recurrence in an Unselected National Cohort. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2012 ;Volum 83.(2) s. E173-E180

HAUKELAND HN OUS STO UiB UiO UiT UNN

  

 

2.  Tveit, Magne Kjell; Guren, Tormod Kyrre; Glimelius, Bengt; Pfeiffer, Per; Sorbye, Halfdan; Pyrhonen, Seppo; Sigurðsson, Friðbjörn; Kure, Elin H.; Andersen, Tone Ikdahl; Skovlund, Eva; Fokstuen, Tone; Hansen, Flemming; Hofsli, Eva; Birkemeyer, Elke; Johnsson, Anders; Starkhammar, Hans; Yilmaz, Mette Karen; Keldsen, Nina; Erdal, Anne Berit Rødal; Dajani, Olav; Dahl, Olav; Christoffersen, Thoralf.

Phase III trial of cetuximab with continuous or intermittent fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (Nordic FLOX) versus FLOX alone in first-line treatment of metastatic colorectal cancer: The NORDIC-VII Study. Journal of Clinical Oncology 2012 ;Volum 30.(15) s. 1755-1762

HAUKELAND OUS STO SUS UiB UiO

  

 

3.  Arnes, Jarle; Stefansson, Ingunn Marie; Straume, Oddbjørn; Baak, Jan P.A.; Lønning, Per Eystein; Foulkes, William D.; Akslen, Lars A..

Vascular proliferation is a prognostic factor in breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment 2012 ;Volum 133.(2) s. 501-510

HAUKELAND SUS UiB

  

 

4.  Bell, Rae Frances; Borzan, Jasenka; Kalso, Eija; Simonnet, Guy.

Food, pain, and drugs: Does it matter what pain patients eat?. Pain 2012 ;Volum 153.(10) s. 1993-1996

HAUKELAND

  

 

5.  Bell, Rae Frances; Eccleston, C hristopher; Kalso, Eija A..

Ketamine as an adjuvant to opioids for cancer pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012 (11:CD003351) s. -

HAUKELAND

  

 

6.  Bergh, Irmelin; Aass, Nina Kathrine; Haugen, Dagny Faksvåg; Kaasa, Stein; Hjermstad, Marianne Jensen.

Symptomkartlegging i palliativ medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132. s. 18-19

HAUKELAND NTNU OUS UiO

  

 

7.  Bjørnslett, Merete Pauline; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Dørum, Anne.

Effect of the MDM2 promoter polymorphisms SNP309T>G and SNP285G>C on the risk of ovarian cancer in BRCA1 mutation carriers. BMC Cancer 2012 ;Volum 12. s. -

HAUKELAND OUS UiB UiO

  

 

8.  Bliss, Judith M.; Kilburn, Lucy S.; Coleman, Robert E.; Forbes, John F.; Coates, Alan S.; Jones, Stephen E.; Jassem, Jacek; Delozier, Thierry; Andersen, Jørn; Paridaens, Robert; Van de Velde, Cornelis J.H.; Lønning, Per Eystein; Morden, James; Reise, Justine; Cisar, Laura; Menschik, Thomas; Coombes, R. Charles.

Disease-related outcomes with long-term follow-up: an updated analysis of the intergroup exemestane study. Journal of Clinical Oncology 2012 ;Volum 30.(7) s. 709-717

HAUKELAND UiB

  

 

9.  Brydøy, Marianne; Fosså, Sophie Dorothea; Klepp, Olbjørn; Bremnes, Roy M.; Wist, Erik; Bjøro, Trine; Wentzel-Larsen, Tore; Dahl, Olav.

Sperm counts and endocrinological markers of spermatogenesis in long-term survivors of testicular cancer. British Journal of Cancer 2012 ;Volum 107.(11) s. 1833-1839

HAUKELAND NKVTS NTNU OUS RBUP-ØS STO UiB UiO UiT UNN

  

 

10.  Cao, Maria Dung; Döpkens, Mailin; Krishnamachary, Balaji; Vesuna, Farhad; Gadiya, Mayur M.; Lønning, Per Eystein; Bhujwalla, Zaver M.; Gribbestad, Ingrid S; Glunde, Kristine.

Glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 5 (GDPD5) expression correlates with malignant choline phospholipid metabolite profiles in human breast cancer. NMR in Biomedicine 2012 ;Volum 25.(9) s. 1033-1042

HAUKELAND NTNU UiB

  

 

11.  Cao, Maria Dung; Giskeødegård, Guro F.; Bathen, Tone Frost; Sitter, Beathe; Bofin, Anna M.; Lønning, Per Eystein; Lundgren, Steinar; Gribbestad, Ingrid S.

Prognostic value of metabolic response in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy. Kongsvold møte; 2012-08-29 - 2012-08-30

HAUKELAND NTNU

  

 

12.  Cao, Maria Dung; Giskeødegård, Guro F.; Bathen, Tone Frost; Sitter, Beathe; Bofin, Anna M.; Lønning, Per Eystein; Lundgren, Steinar; Gribbestad, Ingrid S.

Prognostic value of metabolic response in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy. BMC Cancer 2012 ;Volum 12. s. -

HAUKELAND NTNU STO UiB

  

 

13.  Cao, Maria Dung; Sitter, Beathe; Bathen, Tone Frost; Bofin, Anna M.; Lønning, Per Eystein; Lundgren, Steinar; Gribbestad, Ingrid S.

Predicting long-term survival and treatment response in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy by MR metabolic profiling. NMR in Biomedicine 2012 ;Volum 25.(2) s. 369-378

HAUKELAND NTNU STO UiB

  

 

14.  Caraceni, Augusto; Hanks, Geoffrey; Kaasa, Stein; Bennett, Michael I; Brunelli, C; Cherny, Nathan; Dale, Ola; De Conno, Franco; Fallon, M; Hanna, M; Haugen, Dagny Faksvåg; Juhl, Gitte Irene; King, S.; Klepstad, Pål; Laugsand, Eivor Alette; Maltoni, M; Mercadante, S.; Nabal, M; Pigni, Alessandra; Radbruch, L; Reid, C; Sjogren, Per; Stone, Patrick; Tassinari, D; Zeppetella, G.

Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: evidence-based recommendations from the EAPC. The Lancet Oncology 2012 ;Volum 13.(2) s. E58-E68

HAUKELAND NTNU STO

  

 

  

 

15.  Cavalli-Björkman, Nina; Qvortrup, Camilla; Sebjørnsen, Sigrunn; Pfeiffer, Per; Wentzel-Larsen, Tore; Glimelius, Bengt; Sorbye, Halfdan.

Lower treatment intensity and poorer survival in metastatic colorectal cancer patients who live alone. British Journal of Cancer 2012 ;Volum 107.(1) s. 189-194

HAUKELAND NKVTS RBUP-ØS

  

 

16.  Dahl, Olav; Brydøy, Marianne.

Testicular germ cell tumours - still many challenges. Acta Oncologica 2012 ;Volum 51.(2) s. 147-150

HAUKELAND UiB

  

 

  

 

17.  Fassnacht, Martin; Terzolo, Massimo; Allolio, Bruno; Baudin, Eric; Haak, Harm; Berruti, Alfredo; Welin, Staffan; Schade-Brittinger, Carmen; Lacroix, André; Jarzab, Barbara; Sorbye, Halfdan; Torpy, David J.; Stepan, Vinzenz; Schteingart, David E.; Arlt, Wiebke; Kroiss, Matthias; Leboulleux, Sophie; Sperone, Paola; Sundin, Anders; Hermsen, Ilse; Hahner, Stefanie; Willenberg, Holger S.; Tabarin, Antoine; Quinkler, Marcus; de la Fouchardiere, Christelle; Schlumberger, Martin; Mantero, Franco; Weismann, Dirk; Beuschlein, Felix; Gelderblom, Hans; Wilmink, Hanneke; Sender, Monica; Edgerly, Maureen; Kenn, Werner; Fojo, Tito; Müller, Hans-Helge; Skogseid, Britt.

Combination Chemotherapy in Advanced Adrenocortical Carcinoma. New England Journal of Medicine 2012 ;Volum 366.(23) s. 2189-2197

HAUKELAND

  

 

18.  Flågeng, Marianne Hauglid; Larionov, Alexey; Geisler, Jürgen; Dixon, JM; Lønning, Per Eystein; Mellgren, Gunnar.

Inverse regulation of Neuregulin 1 and HER-3 during treatment with aromatase inhibitors of estrogen receptor-positive breast cancer. San Antonio Breast Cancer Symphosium; 2012-12-04 - 2012-12-08

AHUS HAUKELAND UiB

  

 

19.  Gomes, B; Higginson, IJ; Calanzani, N; Cohen, J; Deliens, L; Daveson, BA; Bechinger-English, D; Bausewein, C; Ferreira, PL; Toscani, F; Menaca, A; Gysels, M; Ceulemans, L; Simon, ST; Pasman, HRW; Albers, G; Hall, S; Murtagh, FEM; Haugen, Dagny Faksvåg; Downing, J; Koffman, J; Pettenati, F; Finetti, S; Antunes, B; Harding, R.

Preferences for place of death if faced with advanced cancer: a population survey in England, Flanders, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal and Spain. Annals of Oncology 2012 ;Volum 23.(8) s. 2006-2015

HAUKELAND NTNU

  

 

20.  Haugen, Dagny Faksvåg; Sigurdardottir, Katrin Rut.

Medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase.. Utposten 2012 ;Volum 41.(1) s. 36-36

HAUKELAND NTNU

  

 

21.  Haugnes, Hege Sagstuen; Bosl, Geroge J; Boer, Hink; Gietema, Jourik A.; Brydøy, Marianne; Oldenburg, Jan; Dahl, Alv A; Bremnes, Roy M.; Fosså, Sophie Dorothea.

Long Term and Late Effects of Germ Cell Testicular Cancer Treatment and Implications for Follow-Up.. Journal of Clinical Oncology 2012 ;Volum 30.(30) s. 3752-3763

HAUKELAND OUS UiB UiO UiT UNN

  

 

22.  Haugnes, Hege Sagstuen; Laurell, Anna; Stierner, Ulrika; Bremnes, Roy M.; Dahl, Olav; Cavallin-Ståhl, Eva; Cohn-Cedermark, Gabriella.

High-dose chemotherapy with autologous stem cell support in patients with metastatic non-seminomatous testicular cancer - a report from the Swedish Norwegian Testicular Cancer Group (SWENOTECA). Acta Oncologica 2012 ;Volum 51.(2) s. 168-176

HAUKELAND UiB UiT UNN

   

 

  

 

23.  Hjermstad, Marianne Jensen; Lie, Hanne Cathrine; Caraceni, Augusto; Currow, David; Fainsinger, Robin; Gundersen, Odd Erik; Haugen, Dagny Faksvåg; Heitzer, Ellen; Radbruch, Lukas; Stone, Patrick; Strasser, Florian; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard.

Computer-Based Symptom Assessment Is Feasible in Patients With Advanced Cancer: Results From an International Multicenter Study, the EPCRC-CSA. Journal of Pain Symptom and Management 2012 ;Volum 44.(5) s. 639-654

HAUKELAND NTNU OUS STO UiO

  

 

24.  Jansson, Ragnhild Wivestad; Frøystein, Torbjørn; Krohn, Jørgen Gitlesen.

Topographical distribution of retinal and optic disc neovascularization in early stages of proliferative diabetic retinopathy. Investigative Ophthalmology and Visual Science 2012 ;Volum 53.(13) s. 8246-8252

HAUKELAND UiB

  

 

  

 

25.  Joensuu, Heikki; Eriksson, Mikael; Hall, Kirsten Sundby; Hartmann, Jörg T.; Pink, Daniel; Schütte, Jochen; Ramadori, Giuliano; Hohenberger, Peter; Duyster, Julius; Al-Batran, Salah-Eddin; Schlemmer, Marcus; Bauer, Sebastian; Wardelmann, Eva; Sarlomo-Rikala, Maarit; Nilsson, Bengt; Sihto, Harri; Monge, Odd R; Bono, Petri; Kallio, Raija; Vehtari, Aki; Leinonen, Mika; Alvegård, Thor; Reichardt, Peter.

One vs three years of adjuvant imatinib for operable gastrointestinal stromal tumor : a randomized trial. Journal of the American Medical Association (JAMA) 2012 ;Volum 307.(12) s. 1265-1272

HAUKELAND OUS

  

 

  

 

26.  Karlsson, Robert; Kristiansen, Wenche; Andreassen, Kristine Engen; Aschim, Elin Leirvoll; Bremnes, Roy M.; Dahl, Olav; Fosså, Sophie Dorothea; Klepp, Olbjørn; Langberg, Carl W.; Solberg, Arne; Tretli, Steinar; Magnusson, Patrik K.E.; Adami, Hans-Olov; Haugen, Trine Berit; Grotmol, Tom; Wiklund, Fredrik.

Validation, fine-mapping, and characterization of six genes related to testicular germ cell tumour in a large Swedish-Norwegian population. 7th European Congress of Andrology; 2012-11-28 - 2012-12-01

HAUKELAND HIOA HSM KREFTREG NTNU OUS UiT

  

 

27.  Knappskog, Stian; Chrisanthar, Ranjan; Løkkevik, Erik; Anker, Gun Birgitta; Østenstad, Bjørn; Lundgren, Steinar; Risberg, Terje; Mjaaland, Ingvil; Leirvaag, Beryl; Miletic, Hrvoje; Lønning, Per Eystein.

Low expression levels of ATM may substitute for CHEK2/TP53 mutations predicting resistance towards anthracycline and mitomycin chemotherapy in breast cancer. Breast Cancer Research 2012 ;Volum 14.(2:R47) s. -

HAUKELAND NTNU OUS STO SUS UiB UiT UNN

  

 

28.  Knappskog, Stian; Gansmo, Liv Beathe; Romundstad, Pål Richard; Bjørnslett, Merete Pauline; Trovik, Jone; Sommerfelt-Pettersen, Jan; Løkkevik, Erik; Tollenaar, Rob A.E.M.; Seynaeve, Caroline; Devilee, Peter; Salvesen, Helga Birgitte; Dørum, Anne; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Lønning, Per Eystein.

MDM2 Promoter SNP344T>A (rs1196333) Status Does Not Affect Cancer Risk. PLoS ONE 2012 ;Volum 7.(4) s. -

HAUKELAND NTNU OUS UiB UiO

  

 

29.  Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein.

P53 and its molecular basis to chemoresistance in breast cancer. Expert opinion on therapeutic targets 2012 ;Volum 16. s. S23-S30

HAUKELAND UiB

  

 

30.  Knappskog, Stian; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Salvesen, Helga Birgitte; Lønning, Per Eystein.

SNP285C modulates oestrogen receptor/Sp1 binding to the MDM2 promoter and reduces the risk of endometrial but not prostatic cancer. European Journal of Cancer 2012 ;Volum 48.(13) s. 1988-1996

HAUKELAND NTNU OUS STO UiB UiO

  

 

31.  Knudsen, Anne Kari; Klepstad, Pål; Brunelli, C; Aas, Nina; Haugen, Dagny Faksvåg; Caraceni, Augusto; Kaasa, Stein.

Detecting key domains for cancer pain classification.. World Congress of the European Association for palliative care (EAPC); 2012-06-07 - 2012-06-09

HAUKELAND NTNU

  

 

32.  Kristiansen, Wenche; Andreassen, Kristine Engen; Karlsson, Robert; Aschim, Elin Leirvoll; Bremnes, Roy M.; Dahl, Olav; Fosså, Sophie Dorothea; Klepp, Olbjørn; Langberg, Carl W.; Solberg, Arne; Tretli, Steinar; Adami, Hans-Olov; Wiklund, Fredrik; Grotmol, Tom; Haugen, Trine Berit.

Gene variations in sex hormone pathways and the risk of testicular germ cell tumour: A case-parent triad study in a Norwegian-Swedish population. 17th European Workshop on Molecular and Cellular Endocrinology of the Testis; 2012-04-20 - 2012-04-24

HAUKELAND HIOA HSM KREFTREG NTNU OUS UiT

  

 

33.  Kristiansen, Wenche; Andreassen, Kristine Engen; Karlsson, Robert; Aschim, Elin Leirvoll; Bremnes, Roy M.; Dahl, Olav; Fosså, Sophie Dorothea; Klepp, Olbjørn; Langberg, Carl W.; Solberg, Arne; Tretli, Steinar; Adami, Hans-Olov; Wiklund, Fredrik; Grotmol, Tom; Haugen, Trine Berit.

Gene variations in sex hormone pathways and the risk of testicular germ cell tumour: a case-parent triad study in a Norwegian-Swedish population. Human Reproduction 2012 ;Volum 27.(5) s. 1525-1535

HAUKELAND HIOA HSM KREFTREG OUS STO UiB UiO UiT UNN

  

 

34.  Ladstein, Rita Grude; Bachmann, Ingeborg M.; Straume, Oddbjørn; Akslen, Lars A..

Prognostic Importance of the Mitotic Marker Phosphohistone H3 in Cutaneous Nodular Melanoma. Journal of Investigative Dermatology 2012 ;Volum 132.(4) s. 1247-1252

HAUKELAND UiB

  

 

35.  Ladstein, Rita Grude; Bachmann, Ingeborg M.; Straume, Oddbjørn; Akslen, Lars A..

Tumor necrosis is a prognostic factor in thick cutaneous melanoma. American Journal of Surgical Pathology 2012 ;Volum 36.(10) s. 1477-1482

HAUKELAND UiB

  

 

  

 

36.  Miller, K.; Sartor, AO; Heinrich, Daniel; Helle, Svein Inge; O'Sullivan, JM; Fossa, S. D.; Chodacki, A.; Demkow, T.; Logue, JP; Seke, M.; Widmark, A; Johannessen, D.C.; Nilsson, S.; Hoskin, P.; Solberg, Arne; James, ND; Syndikus, I.; Vogelzang, Nicholas J; O'Bryan-Tear, CG; Shan, M.; Parker, C.

Radium-223 chloride impact on skeletal-related events in patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) with bone metastases: A phase III randomized trial (ALSYMPCA). Onkologie (Basel) 2012 ;Volum 35. s. 238-239

AHUS HAUKELAND OUS STO

  

 

37.  Moore, Andrew; McQuay, Henry; Wiffen, Phil; Derry, Sheena; Straube, Sebastian; Eccleston, Christopher; Bell, Rae Frances; Aldington, Dominic; Phillips, Ceri.

Estimate at your peril: Imputation methods for patient withdrawal can bias efficacy outcomes in chronic pain trials using responder analyses Response. Pain 2012 ;Volum 153.(7) s. 1541-1542

HAUKELAND

  

 

38.  Moore, R. Andrew; Straube, Sebastian; Eccleston, Christopher; Derry, Sheena; Aldington, Dominic; Wiffen, Philip; Bell, Rae Frances; Hamunen, Katri; Phillips, Ceri; McQuay, Henry.

Estimate at your peril: Imputation methods for patient withdrawal can bias efficacy outcomes in chronic pain trials using responder analyses. Pain 2012 ;Volum 153.(2) s. 265-268

HAUKELAND

  

 

39.  Myklebust, Mette Pernille; Fluge, Øystein; Immervoll, Heike; Skarstein, Arne; Balteskard, Lise; Bruland, Ove; Dahl, Olav.

Expression of DSG1 and DSC1 are prognostic markers in anal carcinoma patients. British Journal of Cancer 2012 ;Volum 106.(4) s. 756-762

HAUKELAND UiB UNN

  

 

40.  Myklebust, Mette Pernille; Li, Zhiping; Tran, Thai H.; Rui, Hallgeir; Knudsen, Erik S.; Elsaleh, Hany; Fluge, Øystein; Vonen, Barthold; Myrvold, Helge Elliot; Leh, Sabine; Tveit, Magne Kjell; Pestell, Richard G.; Dahl, Olav.

Expression of cyclin D1a and D1b as predictive factors for treatment response in colorectal cancer. British Journal of Cancer 2012 ;Volum 107.(10) s. 1684-1691

HAUKELAND OUS STO UiB UiO UNN

  

 

 

41.  Nordlinger, Bernard; Sorbye, Halfdan; Glimelius, Bengt; Poston, Graeme John; Schlag, Peter M.; Rougier, Philippe; Bechstein, Wolf O.; Primrose, John N.; Walpole, Euan Thomas; Finch-Jones, Meg; Jaeck, Daniel; Mirza, Darius; Parks, Rowan W.; Collette, Laurence; Praet, Michel; Van Cutsem, Eric; Scheithauer, Werner; Mauer, Murielle E.; Gruenberger, Thomas.

Long term survival data from EORTC Study 40983: perioperative chemotherapy for resectable liver metastases from colorectal cancer. Annals of Oncology 2012 ;Volum 23. Suppl. 4 s. 18-18

HAUKELAND UiB

  

 

  

42.Parker, C; Heinrich, D.; Helle, Svein Inge; O'Sullivan, JM; Fossa, S.; Chodacki, A.; Demkow, T.; Logue, J.; Seke, M.; Widmark, A; Johannessen, Dag Clement; Nilsson, S.; Hoskin, P.; Bottomley, D.; Solberg, Arne; James, ND; Syndikus, I.; Wedel, S.A.; Kliment, J.; Cross, A; O'Bryan-Tear, CG; Garcia-Vargas, J.; Sartor, O..

Overall survival benefit and impact on skeletal-related events for radium-223 chloride (Alpharadin) in the treatment of castration-resistant prostate cancer (CRPC) patients with bone metastases: A phase III randomized trial (ALSYMPCA). European urology. Supplement 2012 ;Volum 11.(1) s. E130-U523

HAUKELAND OUS STO

  

 

43.  Qvortrup, C; Cvancarova, M; Glimelius, B.; Pfeiffer, P; Sorbye, Halfdan.

AGE DEPENDENT INCREASE IN MEDIAN AND LONG-TERM SURVIVAL IN 29 628 METASTATIC COLORECTAL CANCER (MCRC) SCANDINAVIAN PATIENTS DURING THE PAST TWO DECADES. Annals of Oncology 2012 ;Volum 23. s. 188-188

HAUKELAND KREFTREG UiO

  

 

44.  Rades, Dirk; Setter, Cornelia; Dahl, Olav; Schild, Steven E.; Noack, Frank.

Fibroblast growth factor 2—A predictor of outcome for patients irradiated for stage II-III non–small-cell lung cancer. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2012 ;Volum 82.(1) s. 442-447

HAUKELAND UiB

  

 

45.  Rades, Dirk; Setter, Cornelia; Dahl, Olav; Schild, Steven E.; Noack, Frank.

The prognostic impact of tumor cell expression of estrogen receptor-alpha, progesterone receptor, and androgen receptor in patients irradiated for nonsmall cell lung cancer. Cancer 2012 ;Volum 118.(1) s. 157-163

HAUKELAND UiB

  

 

46.  Ries, Anke; Trottenberg, Peter; Elsner, Frank; Stiel, Stephanie; Haugen, Dagny Faksvåg; Kaasa, Stein; Radbruch, Lukas.

A systematic review on the role of fish oil for the treatment of cachexia in advanced cancer: An EPCRC cachexia guidelines project. Palliative Medicine : A Multiprofessional Journal 2012 ;Volum 26.(4) s. 294-304

HAUKELAND NTNU

  

 

47.  Riihijärvi, Sari; Nurmi, Heidi; Holte, Harald; Björkholm, Magnus; Fluge, Øystein; Pedersen, Lars Møller; Rydström, Karin; Jerkeman, Mats; Eriksson, Mikael; Leppä, Sirpa.

High serum vascular endothelial growth factor level is an adverse prognostic factor for high-risk diffuse large B-cell lymphoma patients treated with dose-dense chemoimmunotherapy. European Journal of Haematology 2012 ;Volum 89.(5) s. 395-402

HAUKELAND OUS

  

 

48.  Roy, Arunabha; Cunningham, David; Hawkins, Robert; Sorbye, Halfdan; Adenis, Antoine; Barcelo, Jose Ramon; Lopez-Vivanco, Guillermo; Adler, Guido; Canon, Jean-Luc; Lofts, Fiona; Castanon, C.; Fonseca, E.; Rixe, Olivier; Aparicio, Jorge; Cassinello, Javier; Nicolson, Marianne; Mousseau, Mireille; Schalhorn, Andreas; D'Hondt, Lionel; Kerger, Joseph; Hossfeld, Dieter K.; García-Girón, Carlios; Rodriguez, R.; Schöffski, Patrick; Misset, Jean-Louis.

Docetaxel combined with irinotecan or 5-fluorouracil in patients with advanced oesophago-gastric cancer: a randomised phase II study. British Journal of Cancer 2012 ;Volum 107.(3) s. 435-441

HAUKELAND

  

 

49.  Schuster, Cornelia; Eikesdal, Hans Petter; Puntervoll, Hanne Eknes; Geisler, Jürgen; Geisler, Stephanie; Heinrich, Daniel; Molven, Anders; Lønning, Per Eystein; Akslen, Lars A.; Straume, Oddbjørn.

Clinical efficacy and safety of bevacizumab monotherapy in patients with metastatic melanoma: predictive importance of induced early hypertension. PLoS ONE 2012 ;Volum 7.(6) s. -

AHUS HAUKELAND UiB UiO

  

 

50.  Sigurdardottir, Katrin Rut; Haugen, Dagny Faksvåg; Bausewein, Claudia; Higgins, Irene J.; Harding, Richard; Rosland, Jan Henrik; Kaasa, Stein.

A pan-European survey of research in end-of-life cancer care. Supportive Care in Cancer 2012 ;Volum 20.(1) s. 39-48

HAUKELAND HVprivate NTNU STO UiB

  

 

51.  Skeie, Bente; Enger, Per Øyvind; Brøgger, Jan C; Ganz, Jeremy Christopher; Thorsen, Frits Alan; Heggdal, Jan Ingemann; Pedersen, Paal-Henning.

Gamma knife surgery versus reoperation for recurrent glioblastoma multiforme. World Neurosurgery 2012 ;Volum 78.(6) s. 658-669

HAUKELAND UiB

  

 

52.  Skotheim, Rolf Inge; Meza-Zepeda, Leonardo Andrés; Hovig, Eivind; Lønning, Per Eystein; Lothe, Ragnhild A; Myklebost, Ola.

Genomsekvensering for persontilpasset kreftbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132. s. 2406-2408

HAUKELAND OUS

  

 

53.  Sorbye, Halfdan.

Palliative chemotherapy in elderly patients with metastatic colorectal cancer: Do we know how it should be used?. Acta Oncologica 2012 ;Volum 51.(7) s. 819-821

HAUKELAND

  

 

54.  Sorbye, Halfdan; Mauer, Murielle; Gruenberger, Thomas; Glimelius, Bengt; Poston, Graeme J.; Schlag, Peter M.; Rougier, Philippe; Bechstein, Wolf O.; Primrose, John N.; Walpole, Euan T.; Finch-Jones, Meg; Jaeck, Daniel; Mirza, Darius; Parks, Rowan W.; Collette, Laurence; Van Cutsem, Eric; Scheithauer, Werner; Lutz, Manfred P.; Nordlinger, Bernard.

Predictive Factors for the Benefit of Perioperative FOLFOX for Resectable Liver Metastasis in Colorectal Cancer Patients (EORTC Intergroup Trial 40983). Annals of Surgery 2012 ;Volum 255.(3) s. 534-539

HAUKELAND

  

 

55.  Storaas, Eivind; Holmaas, Gunhild; Gravdal, Karsten; Børretzen, Astrid; Eikesdal, Hans Petter.

Lethal pneumonitis after docetaxel chemotherapy: Case report and review of the literature. Acta Oncologica 2012

HAUKELAND

  

 

56.  Straume, Anne Hege; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein.

Effect of CYP19 rs6493497 and rs7176005 haplotype status on in vivo aromatase transcription, plasma and tissue estrogen levels in postmenopausal women. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2012 ;Volum 128.(1-2) s. 69-75

HAUKELAND UiB

  

 

57.  Straume, Anne Hege; Løvås, Kristian; Miletic, Hrvoje; Gravdal, Karsten; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian.

Elevated levels of the steroidogenic factor 1 are associated with over-expression of CYP19 in an oestrogen-producing testicular Leydig cell tumour. European Journal of Endocrinology 2012 ;Volum 166.(5) s. 941-949

HAUKELAND UiB

  

 

58.  Tahiri, Andliena; Røe, Kathrine; de Wijn, Rik; Busch, Christian; Lønning, Per Eystein; Ree, Anne Hansen; Kristensen, Vessela N.; Geisler, Jürgen.

Tyrosine kinase activity profiling of metastatic malignant melanoma: Identification of possible therapeutic targets and markers predicting response to therapy. American Association of Cancer Research; 2012-03-31 - 2012-04-04

AHUS HAUKELAND OUS

  

 

59.  Trønnes, Håvard; Haugland, Hans Kristian; Bekassy, Albert N.; Helle, Svein Inge; Sorbye, Halfdan.

Small Cell Lung Cancer in a 14-Year-Old Girl. Journal of pediatric hematology/oncology (Print) 2012 ;Volum 34.(2) s. E86-E88

HAUKELAND

  

 

60.  Westermann, Anneke; Mella, Olav; Van der Zee, Jacoba; Jones, Ellen L.; Van der Steen-Banasik, Elzbieta; Koper, Peter; Uitterhoeve, Appolina L.J.; de Wit, Ronald; van der Velden, 61.Jacobus; Burger, Curt; Schem, Baard-Christian; Van der Wilt, Clasina L.; Dahl, Olav; Prosnitz, Leonard R.; van Tinteren, Harm.

Long-term survival data of triple modality treatment of stage IIB-III-IVA cervical cancer with the combination of radiotherapy, chemotherapy and hyperthermia - an update. International Journal of Hyperthermia 2012 ;Volum 28.(6) s. 549-553

HAUKELAND UiB

   

 

62.  Ånensen, Nina; Hjelle, Sigrun Margrethe; Van, Belle Werner; Haaland, Ingvild; Silden, Elisabeth; Bourdon, Jean-Christophe; Hovland, Randi; Tasken, Kjetil; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Bruserud, Øystein; Gjertsen, Bjørn Tore.

Correlation analysis of p53 protein isoforms with NPM1/FLT3 mutations and therapy response in acute myeloid leukemia. Oncogene 2012 ;Volum 31.(12) s. 1533-1545

HAUKELAND NORUT UiB UiO

 


 

1. Oftedal, Linn Silje Wathne; Skjærven, Kaja Helvik; Coyne, Rosie Theresa; Edvardsen, Bente; Rohrlack, Thomas; Skulberg, Olav; Doskeland, Stein Ove; Herfindal, Lars.
The apoptosis-inducing activity towards leukemia and lymphoma cells in a cyanobacterial culture collection is not associated with mouse bioassay toxicity. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 2011 ;Volum 38.(4) s. 489-501
HAUKELAND NIVA UiB UiO

2. Akslen, Lars A.; Straume, Oddbjørn; Geisler, Stephanie; Sørlie, Therese; Chi, Jen-Tan Ashley; Aas, Turid; Børresen-Dale, Anne-Lise; Lønning, Per Eystein.
Glomeruloid microvascular proliferation is associated with lack of response to chemotherapy in breast cancer. British Journal of Cancer 2011 ;Volum 105.(1) s. 9-12
HAUKELAND UiB UiO

3. Balteskard, Lise; Dahl, Olav; Guren, Marianne; Haraldsen, Mathilde; Strickert, Trond; Wanderås, Eva Hoff; Heikkilä, Ingrid Espe; Hellebust, Taran Paulsen; Frykholm, Gunilla.
Faglige anbefalinger for behandling ved analcancer.. StrålevernRapport 2011 ;Volum 5. s. 1-34
HAUKELAND STO HN OUS

4. Berge, Elisabet Ognedal; Knappskog, Stian; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein.
Alterations of the retinoblastoma gene in metastatic breast cancer. Clinical and Experimental Metastasis 2011 ;Volum 28.(3) s. 319-326
HAUKELAND UiB

5. Cao, Maria Dung; Jiang, Lu; Krishnamachary, Balaji; Doepkens, Mailin; Vesuna, Farhad; Lønning, Per Eystein; Bhjuwalla, Zaver M.; Gribbestad, Ingrid S; Glunde, Kristine.
GDPD5 expression correlates with choline metabolite profiles in human breast cancer. FUGE workshop; 2011-09-07 - 2011-09-09
HAUKELAND NTNU

6. Chrisanthar, Ranjan; Knappskog, Stian; Løkkevik, Erik; Anker, Gun Birgitta; Østenstad, Bjørn; Lundgren, Steinar; Risberg, Terje; Mjaaland, Ingvil; Skjønsberg, Gudbrand; Aas, Turid; Schlichting, Ellen; Fjøsne, Hans Erikssønn; Nysted, Arne; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein.
Predictive and Prognostic Impact of TP53 Mutations and MDM2 Promoter Genotype in Primary Breast Cancer Patients Treated with Epirubicin or Paclitaxel. PLoS ONE 2011 ;Volum 6.(4) s. -
HAUKELAND NTNU OUS STO SUS UiB UiT UNN

7. Dowsett, Mitch; Lønning, Per Eystein.
Special Issue 10th International Aromatase Conference Proceedings, September 2010 Preface. Steroids 2011 ;Volum 76.(8) s. 729-729
HAUKELAND UiB

8. Eide, Marianne Brodtkorb; Lauritzsen, Grete Fossum; Kvalheim, Gunnar; Kolstad, Arne; Fagerli, Unn-Merete; Maisenhölder, Martin; Østenstad, Bjørn; Fluge, Øystein; Delabie, Jan; Aarset, Harald; Liestøl, Knut; Holte, Harald.
High dose chemotherapy with autologous stem cell support for patients with histologically transformed B-cell non-Hodgkin lymphomas. A Norwegian multi centre phase II study. British Journal of Haematology 2011 ;Volum 152.(5) s. 600-610
HAUKELAND OUS STO UiO UNN

9. Eikesdal, Hans Petter; Kalluri, Raghu.
The multifaceted role of cancer associated fibroblasts in tumor progression. I: Tumor-associated fibroblasts and their matrix. Springer 2011 ISBN 9789400706583. s. 361-380
HAUKELAND

10. Fjøsne, Hans Erikssønn; Søreide, Jon Arne; Kåresen, Rolf; Lønning, Per Eystein; Jacobsen, Anne-Birgitte; Lundgren, Steinar.
Hospital volume and prognosis among Norwegian breast cancer patients enrolled in adjuvant trials. Acta Oncologica 2011 ;Volum 50.(7) s. 1068-1074
HAUKELAND NTNU OUS STO SUS UiB UiO

11. Fluge, Øystein; Bruland, Ove; Risa, Kristin; Storstein, Anette; Kristoffersen, Einar Klæboe; Sapkota, Dipak; Næss, Halvor; Dahl, Olav; Nyland, Harald Inge; Mella, Olav.
Benefit from B-lymphocyte depletion using the anti-CD20 antibody rituximab in chronic fatigue syndrome. A double-blind and placebo-controlled study. PLoS ONE 2011 ;Volum 6.(10) s. -
HAUKELAND UiB

12. Flågeng, Marianne Hauglid; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Mellgren, Gunnar.
The nuclear receptor coactivator PELP1/MNAR is positively correlated with estrogen levels in breast cancer patients. Nuclear receptors - from molecular mechanisms to health and disease; 2011-09-16 - 2011-09-20
HAUKELAND UiB

13. Fors, Egil Andreas; Bertheussen, Gro Falkener; Thune, Inger; Juvet, Lene Kristine; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Oldervoll, Line Merethe; Anker, Gun Birgitta; Falkmer, Ursula; Lundgren, Steinar; Leivseth, Gunnar.
Psychosocial interventions as part of breast cancer rehabilitation programs? Results from a systematic review. Psycho-Oncology 2011 ;Volum 20.(9) s. 909-918
HAUKELAND NOKC NTNU OUS STO

14. Glimelius, Bengt; Garmo, Hans; Berglund, Åke; Fredriksson, Lennart A.; Berglund, Mattias; Kohnke, Hugo; Byström, Pär; Sørbye, Halfdan; Wadelius, Mia.
Prediction of irinotecan and 5-fluorouracil toxicity and response in patients with advanced colorectal cancer. The Pharmacogenomics Journal 2011 ;Volum 11.(1) s. 61-71
HAUKELAND

15. Herfindal, Lars; Myhren, Lene Elisabeth; Kleppe, Rune; Krakstad, Camilla; Selheim, Frode; Jokela, Jouni; Sivonen, Kaarina; Doskeland, Stein Ove.
Nostocyclopeptide-M1: A potent, nontoxic inhibitor of the hepatocyte drug transporters OATP1B3 and 1B1. Molecular Pharmaceutics 2011 ;Volum 8.(2) s. 360-367
HAUKELAND UiB

16. Hesstvedt, Liv; Wilhelmsen, Marianne; Mengshoel, Anne T; Dyrhol-Riise, Anne Ma.
Two Norwegian patients with melioidosis presenting with bacteraemia and splenic and prostatic abscesses. Journal of Travel Medicine 2011 ;Volum 18.(6) s. 418-421
HAUKELAND OUS

17. Hjermstad, Marianne Jensen; Fayers, Peter; Haugen, Dagny R Faksvåg; Caraceni, Augusto; Hanks, Geoffrey; Loge, Jon Håvard; Fainsinger, Robin; Aass, Nina; Kaasa, Stein.
Studies Comparing Numerical Rating Scales, Verbal Rating Scales, and Visual Analogue Scales for Assessment of Pain Intensity in Adults: A Systematic Literature Review. Journal of Pain Symptom and Management 2011 ;Volum 41.(6) s. 1073-1093
HAUKELAND NTNU OUS STO UiO

18. Holte, Harald; Bogsrud, Trond; Leppa, S.; Laukka, M.; Bjørkholm, Mikaela; Jacobsson, H.; Jyrkkio, S.; Seppanen, M.; Jerkeman, Mats; Brun, E.; Fluge, Øystein; Pedersen, Lone Møller.
(18)FDG PET/CT AFTER INTENSIFIED CHEMO-IMMUNOTHERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL), AGED 18-65 YEARS WITH AAIPI 2-3. POSITIVE OR INDETERMINATE LESIONS HAVE A LOW POSITIVE PREDICTIVE VALUE. A NORDIC PHASE II SUBSTUDY. Annals of Oncology 2011 ;Volum 22. s. 159-159
HAUKELAND OUS UiO

19. Hysing, Liv Bolstad.
Exploring and exploiting the potential of pelvic IMRT to spare the bowel. : University of Bergen 2011 (ISBN 978-82-308-1864-0)
HAUKELAND UiB

20. Hysing, Liv Bolstad; Söhn, Matthias; Muren, Ludvig Paul; Alber, Markus.
A coverage probability based method to estimate patient-specific small bowel planning volumes for use in radiotherapy. Radiotherapy and Oncology 2011 ;Volum 100.(3) s. 407-411
HAUKELAND

21. Jaatun, Ellen A. Andreassen; Haugen, Dagny Faksvåg; Seland, Gry; Sørby, Inger Dybdahl; Faxvaag, Arild; Hjermstad, Marianne Jensen; Kaasa, Stein.
Formative usability evaluation of a computerized pain body map. The 5th International Symposium on Human Factors Engineering in Health Informatics; 2011-08-26 - 2011-08-27
HAUKELAND NTNU STO

22. Jebsen, Nina; Bruland, Øyvind; Eriksson, Mikael; Engellau, Jacob; Turesson, Ingela; Folin, Annika; Trovik, Clement S; Hall, Kirsten Sundby.
Five-year results from a Scandinavian sarcoma group study (SSG XIII) of adjuvant chemotherapy combined with accelerated radiotherapy in high-risk soft tissue sarcoma of extremities and trunk wall. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2011 ;Volum 81.(5) s. 1359-1366
HAUKELAND OUS UiB UiO

23. Jenum, Anne Karen; Mørkrid, Kjersti; Sletner, Line; Vangen, Siri; Torper, Johan; Nakstad, Britt; Voldner, Nanna; Rognerud-Jensen, Odd H.; Stølevik, Sveinung Berntsen; Mosdøl, Annhild; Skrivarhaug, Torild; Vårdal, Mari H; Holme, Ingar Morten K; Yajnik, Chittaranjan S; Birkeland, Kåre I..
Impact of ethnicity on gestational diabetes identified with the WHO and the modified International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria: a population-based cohort study. European Journal of Endocrinology 2011 s. -
AHUS HAUKELAND HIAK HiO OUS UIA UiO

24. Kaasa, Stein; Haugen, Dagny R Faksvåg.
Cancer pain research: Time to reset the strategy and the agenda. Palliative Medicine : A Multiprofessional Journal 2011 ;Volum 25.(5) s. 392-393
HAUKELAND NTNU STO

25. Knappskog, Stian; Bjørnslett, Merete Pauline; Myklebust, Line Merethe; Huijts, Petra E.A.; Vreeswijk, Maaike P.; Edvardsen, Hege; Guo, Yongli; Zhang, Xuemei; Yang, Ming; Ylisaukko-oja, Sanna K.; Alhopuro, Pia; Arola, Johanna; Tollenaar, Rob A.E.M.; van Asperen, Christi J; Seynaeve, Caroline; Staalesen, Vidar; Chrisanthar, Ranjan; Løkkevik, Erik; Salvesen, Helga Birgitte; Evans, D. Gareth; Newman, William G.; Lin, Dongxin; Aaltonen, Lauri; Børresen-Dale, Anne-Lise; Tell, Grethe S; Stoltenberg, Camilla; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Lillehaug, Johan R.; Vatten, Lars Johan; Devilee, Peter; Dørum, Anne; Lønning, Per Eystein.
The MDM2 Promoter SNP285C/309G Haplotype Diminishes Sp1 Transcription Factor Binding and Reduces Risk for Breast and Ovarian Cancer in Caucasians. Cancer Cell 2011 ;Volum 19.(2) s. 273-282
FHI HAUKELAND NTNU OUS UiB UiO

26. Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein.
MDM2 promoter SNP285 and SNP309; phylogeny and impact on cancer risk. OncoTarget 2011 ;Volum 2.(3) s. 251-258
HAUKELAND UiB

27. Knappskog, Stian; Myklebust, Line Merethe; Busch, Christian; Aloysius, Thomas Aquinas; Varhaug, Jan Erik; Lønning, Per Eystein; Lillehaug, Johan R.; Pendino, Frederic.
RINF (CXXC5) is overexpressed in solid tumors and is an unfavorable prognostic factor in breast cancer(dagger). Annals of Oncology 2011 ;Volum 22.(10) s. 2208-2215
HAUKELAND UiB

28. Larssen, Lene; Medhus, Asle Wilhelm; Hjermstad, Marianne Jensen; Kørner, Hartwig; Glomsaker, Tom; Søberg, Taran; Gleditsch, Dagfinn; Hovde, Øistein; Nesbakken, Arild; Tholfsen, Jan Karl; Skreden, Knut; Hauge, Truls.
Patient-reported outcomes in palliative gastrointestinal stenting: a Norwegian multicenter study. Surgical Endoscopy 2011 ;Volum 25.(10) s. 3162-3169
HAUKELAND HNT NTNU OSTFSYK OUS SI SUS UiB UiO VV

29. Lehne, Gustav; Angelsen, Anders; Langberg, Carl W.; Dahl, Olav; Bremnes, Roy M.; Tandstad, Torgrim; Wahlqvist, Rolf; Haugnes, Hege Sagstuen.
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft.. : Helsedirektoratet 2011 (ISBN 978-82-8081-227-8) 109 s.
HAUKELAND STO UiT OUS NTNU

30. Lybak, Stein; Liavaag, Per Gunnar; Monge, Odd R; Olofsson, Jan.
Surgery and postoperative radiotherapy a valid treatment for advanced oropharyngeal carcinoma. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2011 ;Volum 268.(3) s. 449-456
HAUKELAND

31. Lønning, Per Eystein.
The potency and clinical efficacy of aromatase inhibitors across the breast cancer continuum. Annals of Oncology 2011 ;Volum 22.(3) s. 503-514
HAUKELAND UiB

32. Lønning, Per Eystein; Haynes, Ben P.; Straume, Anne Hege; Dunbier, Anita; Helle, Hildegunn; Knappskog, Stian; Dowsett, Mitch.
Exploring breast cancer estrogen disposition: The basis for endocrine manipulation. Clinical Cancer Research 2011 ;Volum 17.(15) s. 4948-4958
HAUKELAND UiB

33. Lønning, Per Eystein; Haynes, Ben P.; Straume, Anne Hege; Dunbier, Anita; Helle, Hildegunn; Knappskog, Stian; Dowsett, Mitch.
Recent data on intratumor estrogens in breast cancer. Steroids 2011 ;Volum 76.(8) s. 786-791
HAUKELAND UiB

34. Mohn, Silje; Wasbø, Ellen.
Simulation of respiratory motion during IMRT dose delivery. Acta Oncologica 2011 ;Volum 50.(6) s. 935-943
HAUKELAND NTNU

35. Myklebust, Mette Pernille; Bruland, Ove; Fluge, Øystein; Skarstein, Arne; Balteskard, Lise; Dahl, Olav.
MicroRNA-15b is induced with E2F-controlled genes in HPV-related cancer. British Journal of Cancer 2011 ;Volum 105.(11) s. 1719-1725
HAUKELAND UiB UNN

36. Oldervoll, Line Merethe; Loge, Jon Håvard; Lydersen, Stian; Paltiel, Hanne; Asp, May-Britt; Nygaard, Unni Vidvei; Oredalen, Elisabeth; Frantzen, Tone-Lise; Lesteberg, Ingvild; Amundsen, Lise; Hjermstad, Marianne Jensen; Haugen, Dagny Faksvåg; Paulsen, Ørnulf; Kaasa, Stein.
Physical Exercise for Cancer Patients with Advanced Disease: A Randomized Controlled Trial. The Oncologist 2011 ;Volum 16.(11) s. 1649-1657
HAUKELAND HVprivate LDS NTNU OUS STHF STO

37. Olofsson, Sven-Erik; Tandstad, Torgrim; Jerkeman, Mats; Dahl, Olav; Ståhl, Olof; Klepp, Olbjørn; Bremnes, Roy M.; Cohn-Cedermark, Gabriella; Langberg, Carl W.; Laurell, Anna; Solberg, Arne; Stierner, Ulrika; Wahlqvist, Rolf; Wijkström, Hans; Anderson, Harald; Cavallin-Ståhl, Eva.
Population-based study of treatment guided by tumor marker decline in patients with metastatic nonseminomatous germ cell tumor: a report from the Swedish-Norwegian testicular cancer group. Journal of Clinical Oncology 2011 ;Volum 29.(15) s. 2032-2039
HAUKELAND OUS STO UiB UiT UNN

38. Rades, Dirk; Setter, Cornelia; Dahl, Olav; Schild, Steven E.; Noack, Frank.
Prognostic impact of erythropoietin expression and erythropoietin receptor expression on locoregional control and survival of patients irradiated for stage II/III non-small-cell lung cancer. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2011 ;Volum 80.(2) s. 499-505
HAUKELAND UiB

39. Ries, Anke; Trottenberg, Peter; Elsner, Frank; Stiel, Stephanie; Haugen, Dagny Faksvåg; Kaasa, Stein; Radbruch, Lukas.
A systematic review on the role of fish oil for the treatment of cachexia in advanced cancer: An EPCRC cachexia guidelines project. Palliative Medicine : A Multiprofessional Journal 2011 s. -
HAUKELAND NTNU

40. Skeie, Bente; Skeie, Geir Olve; Enger, Per Øyvind; Ganz, Jeremy Christopher; Heggdal, Jan Ingemann; Ystevik, Birgit; Hatteland, Signe; Parr, Elisabeth; Pedersen, Paal-Henning.
Gamma Knife Surgery in Brain Melanomas: Absence of Extracranial Metastases and Tumor Volume Strongest Indicators of Prolonged Survival. World Neurosurgery 2011 ;Volum 75.(5-6) s. 684-691
HAUKELAND UiB

41. Smeland, Sigbjørn; Bruland, Øyvind; Hjorth, Lars; Brosjö, Otte; Bjerkehagen, Bodil; Österlundh, Gustaf; Jakobson, Åke; Hall, Kirsten Sundby; Monge, Odd R; Björk, Olle; Alvegaard, Thor A..
Results of the Scandinavian Sarcoma Group XIV protocol for classical osteosarcoma 63 patients with a minimum follow-up of 4 years. Acta Orthopaedica 2011 ;Volum 82.(2) s. 211-216
HAUKELAND OUS UiO

42. Strand, Trond-Eirik; Brunsvig, Paal Fr.; Johannessen, Dag Clement; Sundstrøm, Stein Harald; Wang, Mari; Hornslien, Kjersti; Bremnes, Roy M.; Stensvold, Andreas; Garpestad, Oddveig Karin; Norstein, Jarle.
Potentially curative radiotherapy for non–small-cell lung cancer in Norway: A population-based study of survival. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2011 ;Volum 80.(1) s. 133-141
HAUKELAND KREFTREG OUS STO SUS UiT

43. Tandstad, Torgrim; Smaaland, Rune; Solberg, Arne; Bremnes, Roy M.; Langberg, Carl W.; Laurell, Anna; Stierner, Ulrika; Ståhl, Olof; Cavallin-Ståhl, Eva; Klepp, Olbjørn; Dahl, Olav; Cohn-Cedermark, Gabriella.
Management of Seminomatous Testicular Cancer: A Binational Prospective Population-Based Study From the Swedish Norwegian Testicular Cancer Study Group. Journal of Clinical Oncology 2011 ;Volum 29.(6) s. 719-725
HAUKELAND HSM OUS STO SUS UiB UiT UNN

44. Thornqvist, Sara; Bentzen, Lise; Petersen, Jorgen BB; Hysing, Liv Bolstad; Muren, Ludvig Paul.
Plan robustness of simultaneous integrated boost radiotherapy of prostate and lymph nodes for different image-guidance and delivery techniques. Acta Oncologica 2011 ;Volum 50.(6) s. 926-934
HAUKELAND UiB

45. Welin, Staffan; Sørbye, Halfdan; Sebjørnsen, Sigrunn; Knappskog, Stian; Busch, Christian; Öberg, Kjell.
Clinical effect of Temozolomide-based chemotherapy in poorly differentiated endocrine carcinoma after progression on first-line chemotherapy. Cancer 2011 ;Volum 117.(20) s. 4617-4622
HAUKELAND UiB

46. Yri, Olav Erich; Torfoss, Dag; Hungnes, Olav; Tierens, Anne; Waalen, Kristian; Nordøy, Tone; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Kilander, Anette; Wader, Karin Fahl; Østenstad, Bjørn; Ekanger, Roald; Meyer, Peter Albert; Kolstad, Arne.
Rituximab blocks protective serologic response to influenza A (H1N1) 2009 vaccination in lymphoma patients during or within 6 months after treatment. Blood 2011 ;Volum 118.(26) s. 6769-6771
FHI HAUKELAND OUS STO SUS UNN

47. Ånensen, Nina; Hjelle, Sigrun Margrethe; Van Belle, Werner; Haaland, Ingvild; Silden, Elisabeth; Bourdon, Jean-Christophe; Hovland, Randi; Tasken, Kjetil; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Bruserud, Øystein; Gjertsen, Bjørn Tore.
Correlation analysis of p53 protein isoforms with NPM1/FLT3 mutations and therapy response in acute myeloid leukemia. Oncogene 2011
HAUKELAND NORUT UiB UiO

​Berge, Elisabet Ognedal; Knappskog, Stian; Geisler, Stephanie; Staalesen, Vidar; Pacal, Marec; Børresen-Dale, Anne-Lise; Puntervoll, Pål; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein.
Identification and characterization of retinoblastoma gene mutations disturbing apoptosis in human breast cancers. Molecular Cancer 2010; Volum 9. s. -
UiB UiO UNI

Berge, Elisabet Ognedal; Staalesen, Vidar; Straume, Anne Hege; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein.
Chk2 splice variants express a dominant-negative effect on the wild-type Chk2 kinase activity. Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Cell Research 2010; Volum 1803.(3) s. 386-395
UiB  

Bruheim, K; Guren, MG; Skovlund, E; Hjermstad, Marianne Jensen; Dahl, O; Frykholm, Gunilla; Carlsen, Erik; Tveit, KM.
Late side effects and quality of life after radiotherapy for rectal cancer. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2010; Volum 76.(4) s. 1005-1011
NTNU UiO UiB  

Brydøy, Marianne; Fosså, Sophie D; Klepp, Olbjørn; Bremnes, Roy M.; Wist, Erik; Wentzel-Larsen, Tore; Dahl, Olav.
Paternity and Testicular Function Among Testicular Cancer Survivors Treated With Two to Four Cycles of Cisplatin-Based Chemotherapy. European Urology 2010; Volum 58.(1) s. 134-140
UiB UiO UiT

Busch, Christian; Geisler, Jürgen; Knappskog, Stian; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein.
Alterations in the p53 Pathway and p16INK4a Expression Predict Overall Survival in Metastatic Melanoma Patients Treated with Dacarbazine. Journal of Investigative Dermatology 2010; Volum 130.(10) s. 2514-2516
UiB

 
Busch, Christian; Geisler, Jürgen; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein.
MGMT expression levels predict disease stabilisation, progression-free and overall survival in patients with advanced melanomas treated with DTIC. European Journal of Cancer 2010; Volum 46.(11) s. 2127-2133
UiB  

Cao, Maria Dung; Sitter, Beathe; Bathen, Tone Frost; Bofin, Anna M.; Lønning, Per Eystein; Lundgren, Steinar; Gribbestad, Ingrid S.
Predicting long-term breast cancer survival in patients receiving neoadjuvant chemotherapy by MR metabolic profiling. MI Lab day; 2010-04-29
UiB NTNU  

Cao, Maria Dung; Sitter, Beathe; Bathen, Tone Frost; Bofin, Anna M.; Lønning, Per Eystein; Lundgren, Steinar; Gribbestad, Ingrid S.
Predicting long-term survival for breast cancer patients by HR MAS metabolic profiling during neoadjuvant chemotherapy. ISMRM 2010; 2010-05-01 - 2010-05-07
UiB NTNU  

Dahl, Christian Falk; Haugnes, Hege Sagstuen; Bremnes, Roy M.; Dahl, Olav; Fosså, Sophie Dorothea; Klepp, Olbjørn; Wist, Erik; Dahl, Alv A.
A controlled study of risk factors for disease and current problems in long-term testicular cancer survivors.. Journal of cancer survivorship 2010; Volum 4.(3) s. 256-265
NTNU UiB UiO UiT

Dejeux, Emelyne; Rønneberg, Jo Anders; Solvang, Hiroko Kato; Bukholm, Ida R. K.; Geisler, Stephanie; Aas, Turid; Gut, Ivo G.; Børresen-Dale, Anne-Lise; Lønning, Per Eystein; Kristensen, Vessela Nedelcheva; Tost, Jörg.
DNA methylation profiling in doxorubicin treated primary locally advanced breast tumours identifies novel genes associated with survival and treatment response. Molecular Cancer 2010; Volum 9. s. -
UiB UiO

Flågeng, Marianne Hauglid; Knappskog, Stian; Larionov, Alexey; Geisler, Jurgen; Dixon, Mike; Miller, William R.; Lønning, Per Eystein; Mellgren, Gunnar.
Epidermal growth factor receptors (ErbB/HER) and the ligand Neuregulin 1 (NRG1) increase in breast tumors during short time treatment with aromatase inhibitors. 33RD annual San Antonio breast cancer symposium; 2010-12-08 - 2010-12-12
UiB UiO

Geisler, Jurgen; Lønning, Per Eystein.
Impact of aromatase inhibitors on bone health in breast cancer patients.. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2010; Volum 118.(4-5) s. 294-299
UiB UiO  

Geisler, Jurgen; Suzuki, Takashi; Helle, Hildegunn; Miki, Yasuhiro; Nagasaki, Shuji; Duong, Nhat Kim; Ekse, Dagfinn; Aas, Turid; Evans, Dean B.; Lønning, Per Eystein; Sasano, Hironobu.
Breast cancer aromatase expression evaluated by the novel antibody 677: Correlations to intra-tumor estrogen levels and hormone receptor status.. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2010; Volum 118.(4-5) s. 237-241
UiB UiO  

Haugnes, Hege Sagstuen; Wethal, Torgeir; Aass, Nina Kathrine; Dahl, Olav; Klepp, Olbjørn; Langberg, Carl W.; Wilsgaard, Tom; Bremnes, Roy M.; Fosså, Sophie Dorothea.
Cardiovascular risk factors and morbidity in long-term survivors of testicular cancer: a 20-year follow-up study. Journal of Clinical Oncology 2010; Volum 28.(30) s. 4649-4657
NTNU UiB UiO UiT

Haynes, Ben P.; Straume, Anne Hege; Geisler, Jurgen; A'Hern, Roger; Helle, Hildegunn; Smith, Ian E; Lønning, Per Eystein; Dowsett, Mitch.
Intratumoral estrogen disposition in breast cancer. Clinical Cancer Research 2010; Volum 16.(6) s. 1790-1801
UiB UiO  

Janson, ET; Sørbye, Halfdan; Welin, S; Federspiel, B; Grønbæk, H; Hellman, P; Mathisen, Ø; Mortensen, J; Sundin, S; Thiis-Evensen, E; Välimäki, M; Öberg, Kjell; Knigge, U.
Nordic Guidelines 2010 for Diagnosis and Treatment of Gastroenteropancreatic Neuroendicrine Tumours.. Acta Oncologica 2010; Volum 49.(6) s. 740-756
UiB  

Jebsen, Nina; Bruland, Øyvind; Eriksson, Mikael; Engellau, Jacob; Turesson, I; Folin, Annika; Trovik, Clement S; Hall, Kirsten Sundby.
Five-Year Results From a Scandinavian Sarcoma Group Study (SSG XIII) of Adjuvant Chemotherapy Combined With Accelerated Radiotherapy in High-Risk Soft Tissue Sarcoma of Extremities and Trunk Wall. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2010 s. -
UiB UiO

Jönsson, Göran; Busch, Christian; Knappskog, Stian; Miletic, Hrvoje; Ringnér, Markus; Lillehaug, Johan R.; Borg, Åke; Lønning, Per Eystein.
Gene Expression Profiling-Based Identification of Molecular Subtypes in Stage IV Melanomas with Different Clinical Outcome. Clinical Cancer Research 2010; Volum 16.(13) s. 3356-3367
UiB

Kvåle, Rune; Møller, Bjørn; Angelsen, Anders; Dahl, Olav; Fosså, Sophie Dorothea; Halvorsen, Ole Johan; Hoem, L; Solberg, Anette; Wahlqvist, Rolf; Bray, Freddie Ian.
Regional trends in prostate cancer incidence, treatment with curative intent and mortality in Norway 1980-2007. Cancer Detection and Prevention 2010; Volum 34.(4) s. 359-367
UiB UiO  

Ladstein RG, Bachmann IM, Straume Oddbjørn, Akslen LA. KI-67 expression is superior to mitotic count and novel proliferation markers PHH3, MCM4 and mitosin as a prognostic factor in thick cutaneous melanoma. BMC Cancer 2010, Volum 10, s 140.

Lønning, Per Eystein.
Are current development programs realising the full potential of new agents?. Breast Cancer Research 2010; Volum 12. Suppl. 4 s. s23-s26
HBE UiB  

Lønning, Per Eystein.
Evolution of endocrine adjuvant therapy for early breast cancer. Expert Opinion on Investigational Drugs 2010; Volum 19. Suppl. S1 s. S19-S30
UiB  

Lønning, Per Eystein.
Molecular basis for therapy resistance. Molecular Oncology 2010; Volum 4.(3) s. 284-300
UiB  

Lønning, Per Eystein.
The potency and clinical efficacy of aromatase inhibitors across the breast cancer continuum.. Annals of Oncology 2010
HBE UiB  

Lønning, Per Eystein; Geisler, Jürgen.
Evaluation of plasma and tissue estrogen suppression with third-generation aromatase inhibitors: Of relevance to clinical understanding?. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2010; Volum 118.(4-5) s. 288-293UiB UiO  

Marienhagen K, Helland A, Nordberg Terje, Guren MG, Hofsli E. [How do Norwegian oncologists perceive their working conditions? [Article in Norwegian]. Tidsskr Nor Laegeforen.2010; Volum 130 (5). s 487-9.

Mouridsen, Henning T; Lønning, Per Eystein; Beckmann, Matthias W; Blackwell, Karen; Doughty, Julie; Gligorov, Joseph; Llombart-Cussac, Antonio; Robidoux, Andre; Thurlimann, Beat; Gnant, Michael.
Use of aromatase inhibitors and bisphosphonates as an anticancer therapy in postmenopausal breast cancer. Expert Review of Anticancer Therapy 2010; Volum 10.(11) s. 1825-1836
UiB

Rades, Dirk; Setter, Cornelia; Dunst, Jürgen; Dahl, Olav; Schild, Steven E.; Noack, Frank.
Prognostic Impact of VEGF and VEGF Receptor 1 (FLT1) Expression in Patients Irradiated for Stage II/III Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). Strahlentherapie und Onkologie (Print) 2010; Volum 186.(6) s. 307-314
UiB  

Sund M, Nyberg P, Eikesdal HP. Endogenous matrix-derived inhibitors of angiogenesis. Pharmaceuticals 2010; 3(10): 3021-3039.  

Sæther HK, Lagesen B, Trægde Martinsen AC, Holsen EP, Øvrebø Kirsti Mari. Dose levels from thoracic and pelvic examinations in two pediatric radiological departments in Norway – a comparison study of dose-area product and radiographic technique. Acta Radiol. 2010 Dec;51(10):1137-42.

Tandstad, Torgrim; Cohn-Cedermark, Gabriella; Dahl, Olav; Stierner, Ulrika; Cavallin-Ståhl, Eva; Bremnes, Roy M.; Klepp, Olbjørn.
Long-term follow-up after risk-adapted treatment in clinical stage 1 (CS1) nonseminomatous germ-cell testicular cancer (NSGCT) implementing adjuvant CVB chemotherapy. A SWENOTECA study. Annals of Oncology 2010; Volum 21. s. 1858-1863
UiB UiT

Thoresen, G. Hege; Dahl, Olav; Christoffersen, Thoralf.
L2 Legemidler i behandlingen av kreftsykdommer. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010. Oslo: Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok 2010 ISBN 9788290732108. s. 775-820
UiB UiO

Torsvik, Anja; Røsland, Gro Vatne; Svendsen, Agnete; Molven, Anders; Immervoll, Heike; McCormack, Emmet Martin; Lønning, Per Eystein; Primon, Monica; Sobala, Ewa; Tonn, Jörg Christian; Goldbrunner, Roland; Schichor, Christian; Mysliwietz, Josef; Lah, Tamara; Motaln, Helena; Knappskog, Stian; Bjerkvig, Rolf.
Spontaneous Malignant Transformation of Human Mesenchymal Stem Cells Reflects Cross-Contamination: Putting the Research Field on Track - Letter. Cancer Research 2010; Volum 70.(15) s. 6393-6396
UiB

 

Sist oppdatert 20.12.2023