Terminkontroll på KK

Før blei det som no heiter terminkontroll kalla overtidskontroll, men vi understrekar at ein ikkje er på overtid i svangerskapet før tolv dagar etter ultralydtermindato.

En bygning med glassvinduer

Om du går fire dagar over termindato, så vil du bli tilvist av din fastlege/jordmor til første terminkontroll. Det vil seie den termindatoen du får ved ordinær ultralyd hos oss i uke 17-19. Svangerskapet er altså framleis ikkje på overtid.

Dei aller fleste drar heim etter den første terminkontrollen med avtale om ny time til andre terminkontroll. Hos dei fleste vil fødselen starte av seg sjølv før andre terminkontroll.

Denne kontrollen skjer i hovudsak ved 11 dagar etter ultralydtermindato, det vil seie i svangerskapsveke 42. Då er du i eit overtidig svangerskap og det blir lagt ein plan for igangsetting.

Les meir om igangsetting av fødsel

Du møter til avtalt tid på Svangerskap og barselpoliklinikk Poliklinikk for gravide i 1. etasje i Glasblokkene, blokk 5. Når du kjem til Glasblokkene, kan du melde deg i resepsjonen eller gjere selv-innsjekk. Det er viktig at vi har korrekte opplysningar om adresse, telefonnummer, næraste pårørande og fastlege / jordmor.

Elles må du må rekne med at det er ventetid. Normalt vil det ta om lag to til tre timar før du kan reise heim. På travle dagar kan dessverre ventetida bli lengre enn dette. 

Terminkontrollen er ein utvida svangerskapskontroll og du kan velje sjølv om du vil ha med deg partnaren din.

Undersøkingar

  • Ta med deg «Helsekort for gravide», slik at vi kan få ei oversikt over korleis svangerskapet har vore. Dei undersøkingane vi gjer på terminkontrollen, førar vi på helsekortet.
  • Legen eller jordmor vil ta ultralyd for å vurdere mengde av fostervatn, fosterbevegelsar og fosterstørrelse. Det vert også vurdert av lege om du treng å ta ein sparketest (CTG) som er ei registrering av hjartelyd og aktivitet hos barnet ditt. Sparketesten tek om lag ein halv time.
  • Blodtrykk og urin blir nokre gonger kontrollert. 

Overvaking av barn i mors mage

Kva skjer før, under og etter fødselen

Overtid i svangerskap er definert som at svangerskapet varer meir enn 42 veker, eller 11 dagar over den termindato som er fastsett ved ultralyd. Dei aller fleste føder innan utgangen av veke 41, men om lag fem prosent av dei gravide går over denne tida.

Det er ikkje alltid klart kva som er årsaka til at fødselen ikkje startar innan dei 42 vekene hos nokon kvinner.

Hos nokre kvinner er funksjonen til morkaka litt redusert etter 42 vekers svangerskap, og dette kan gi barnet mindre gunstige forhold i form av at barnet ikkje legg på seg, eller ikkje produserer normalt med fostervatn. Derfor skal overtidige svangerskap bli kontrollert nøye.

Fødeavdelinga på Kvinneklinikken har faste rutinar i tråd med nasjonale anbefalingar for korleis vi følgjer opp overtidige svangerskap.

Før vi avgjer kva metode vi skal bruke for igangsetting av fødselen (også kalla induksjon/indusering av fødselen), vil du bli undersøkt vaginalt.

I enkelte tilfelle blir fødselen sett i gang etter første terminkontroll. Dersom legen finn at det er mindre fostervatn enn normalt, eller at barnet er lite, blir det vurdert å sette i gang fødselen.

Eit stort foster er som hovudregel ikkje grunn nok for igangsetting av fødselen. Om det er helg kan kontroller og igangsettingar bli utsett ein til to dagar.

Les meir om igangsetting av fødsel

Sist oppdatert 29.09.2022