Om registeret

Hovedhensikten med kolsregisteret er å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

Hender. Foto.

​Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) forekommer hos ca. 8 % av den voksne befolkningen, og sykdommen øker kraftig ved høyere alder.

Å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

Målene er:

  • Kartlegge sykdoms- og behandlingsforløpet og sammenlikne helseeffekt og ressursinnsats ved alternative opplegg
  • Epidemiologisk overvåking og registering av tidstrender i forekomst av alvorlig kols
  • Kvalitetskontroll av medisinske og samfunnsøkonomiske forhold ved kols
  • Forskning knyttet til kols
  • Gi pasientdata som er kvalitetssikret, dokumenterte, standardiserte og tilgjengelige

Alle pasienter med kols med akutt infeksjon i nedre luftveier og / eller pasienter med KOLS med akutt uspesifisert forverring som hoved- eller bidiagnose kan inkluderes i kolsregisteret. (ICD10- kode J44.0 og J44.1)

Kolsregisteret ble startet som et lokalt papirregister ved Haukeland universitetssjukehus i 2004. Registeret fikk nasjonal status i 2006 gjennom godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Grunnet lav dekningsgrad nasjonalt er kolsregisteret avviklet som register med nasjonal status fra 2019, og videreføres som et regionalt register i Helse Vest.

Sist oppdatert 12.04.2022