Aktivitetar og tilbod ved Bjørgvin DPS

Psykiske problem har ofte samanheng med, og kan påvirka forholdet til våre medmenneske. Vi vektlegg difor aktivitet og samhandling.

Bildet viser en rekke ulike mennesker som gjør ulike aktiviteter. Illustrasjon

Kreativ gruppe

Er eit tilbod to gonger i veka. Tilbodet blir leia av kunstterapeut. Kreativ gruppe er tenkt å vere ein plass der det er lov til å uttrykke seg utan at det blir stilt krav.

Kreativ gruppe er ikkje meint å vere eit teikne- og malekurs, men eit prestasjonsfritt område der vi håpar du kan få både inspirasjon og muligheit til å finne ditt eige uttrykk.

Samtalegruppe

Er ei personalleia samtalegruppe der pasientane styrer temaval. Det skal vere ei løysingsorientert samtalegruppe der vi diskuterer forskjellige problemstillingar med bakgrunn i eigne erfaringar og løysingsmodellar.

Pasientundervisning

Ein dag i veka arrangerer vi undervisning for pasientar. Tema varierer frå gong til gong, og tilpassast gruppa som er på eininga.

Musikktilbod

Bli med på musikkcafé eller spel ditt favorittinstrument saman med musikkterapeuten hos oss. Du kan få individuell musikkundervisning eller samspel med andre.

Symjing

Kvar måndag er det tilbod om symjing i Åstveithallen frå klokka 15 -16. Tilsette frå Bjørgvin DPS deltar saman med pasientane i denne aktiviteten.

Trening i gymsalen

Vi har flott gymsal med gode høve for trening som alle kan benytte etter avtale med eininga. Fysioterapeut har faste treningstilbod, men kan og vere med å legge til rette treningsprogram etter den enkelte sitt nivå.

Turgruppe

Kvar veke arrangerer vi turar. Turane blir lagde opp etter den enkelte sitt meistringsnivå. Tidspunkta varierer.

 
 
 

 

Tilbod hos Bergen kommune - Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH)

Sist oppdatert 27.04.2022