Nasjonalt kompetansesenteransvar for autisme fases ut fra NevSom

Fra 1. mai i år har NevSom ikke lenger nasjonalt kompetansesenteransvar for autisme. De regionale enhetene skal ivareta kompetanseansvaret for autisme og  vil samarbeide om oppgaver som har nasjonal interesse.

Publisert 05.07.2022
Sist oppdatert 10.04.2024
Nasjonalt kompetansesenter for autisme ble opprettet i 1993. Regionale enheter som skal bidra til kompetansebygging og kunnskapsformidling om autisme ble etablert i 2006. Siden den gang har både de regionale enhetene og det nasjonale kompetansesenteret NevSom jobbet for å spre kunnskap og kompetanse om autisme. Kompetansetjenestefunksjoner for autisme generelt har vært ivaretatt av regionale enheter. NevSom har fokusert på sammensatte og kompliserte tilstander knyttet til autisme, herunder komorbide tilstander som psykiske lidelser, rus og kriminalitet og autisme ved sjeldne genetiske syndromer.
 
Fra 1. mai i år har NevSom ikke lenger nasjonalt kompetansesenteransvar for autisme. De regionale enhetene skal ivareta kompetanseansvaret for autisme og  vil samarbeide om oppgaver som har nasjonal interesse. NevSom vil fortsatt ha ansvar for AUP forskningsnettverk, BupGen studien og være involvert i studien om autisme og psykisk helse i Helse Nord. NevSom skal fremdeles jobbe med autisme og andre nevroutviklingsforstyrrelser, men med et tydeligere mandat til å fokusere på nevroutviklingsforstyrrelser i forbindelse med sjeldne tilstander.
 
Bakgrunnen for endringen er en evaluering av NevSoms arbeid som nasjonalt kompetansesenter for autisme, som ble gjennomført i 2020. Evalueringen ble utført av NevSom i samarbeid med representanter for brukere og eksterne fagmiljøer. 
Gjennomgangen konkluderte blant annet med at ansvaret for autisme ikke har en opplagt tilhørighet i sjeldentjenesten fordi autisme ikke er en sjelden tilstand. Evalueringen viste videre at mange kompetanseoppgaver knyttet til autisme ble ivaretatt av de regionale enhetene og av andre fagmiljøer utenfor NevSom. Samtidig ble det påpekt at Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har kompetanseansvar for flere titalls sjeldne tilstander som har svært høy forekomst av autisme. For at NKSD skal ivareta sitt kompetanseansvar for disse sjeldne tilstandene er tjenesten avhengig av å opprettholde spesialisert kompetanse om autisme. Etter evalueringen besluttet de regionale helseforetakene at det nasjonale ansvaret for autisme skal fases ut fra NevSom.