Hvem kan få opplæringspenger?

Opplæringspenger til foreldre

Du kan få opplæringspenger dersom du er yrkesaktiv og har omsorg for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn. Det er ikke bare foreldre som kan få opplæringspenger, men også andre som har omsorg for barnet, for eksempel søsken. Ved behov kan flere omsorgspersoner få opplæringspenger samtidig.

Når kan du få opplæringspenger?

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste fire ukene før kurset eller opplæringen, og ha tapt arbeidsinntekt.

Det er et vilkår for rett til opplæringspenger at opplæringen er nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Du kan få opplæringspenger dersom du får opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller deltar på et foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.

Opplæring må vare en hel arbeidsdag i løpet av en uke. Reisetiden kan regnes med.

Du har ikke rett til opplæringspenger når du deltar i opplæring som blir arrangert utenfor helseinstitusjon, for eksempel av humanitære organisasjoner, brukerorganisasjoner eller tilsvarende.

Du kan få opplæringspenger også etter at barnet har fylt 18 år.

Hva kan du få?

Opplæringspenger blir regnet på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved opplæringspenger. Du får opplæringspenger fra NAV fra første dag. Arbeidsgiver kan forskuttere opplæringspengene og kreve refusjon fra NAV.

Hvordan søker du om opplæringspenger?

Du søker om opplæringspenger ved å fylle ut legeerklæring (NAV 09-11.08). Del 1-2 skal være fylt ut av lege og du får denne av legen eller andre ved den ansvarlige helseinstitusjonen. Blanketten skal være underskrevet av den som søker om opplæringspenger.

Dersom du er arbeidstaker må arbeidsgiveren din sende inn skjema for inntektsopplysninger (NAV 08-30.01) til NAV. Du kan få opplæringspenger for opptil tre måneder før den måneden NAV mottar søknaden, dersom vilkårene var oppfylt i denne perioden. Du er selv ansvarlig for at søknaden blir sendt inn. Den blir foreldet etter tre måneder.

Utdrag henta frå NAV – sjå meir informasjon om opplæringspengar og korleis du søkjer på www.nav.no  

Sist oppdatert 19.07.2022