Arbeid

Retur til arbeid vil for mange være et viktig mål for rehabiliteringen.

Betydning av arbeid

For de aller fleste er det helse i å være i arbeid.  Det å være i arbeid kan være helsefremmende i seg selv: Gjennom arbeidsdeltakelse inngår man i et sosialt fellesskap og arbeidsoppgavene kan være kilde til mening, mestring og personlig utvikling.

Men en arbeidsplass preget av mistrivsel og konflikter kan forårsake betydelig stress og belastning. Mange med helseplager har opplevd press og vanskeligheter med å få til endring og opplever at sykemelding er eneste løsning. I mange tilfeller er dette er riktig tanke- og handlingsvalg. Det kan være viktig å ha tid og mulighet til å kunne fokusere på faktorer og tiltak som kan føre til bedring. Samtidig vet vi at dersom sykefraværet blir langvarig kan det bli vanskeligere å komme tilbake til jobb, og bidra til å forverre problemene.

Å være sykemeldt

Å være sykemeldt eller stå i fare for å bli det oppleves ulikt fra person til person og avhenger av hvordan vi er som mennesker, hvordan arbeidssituasjonen er og hvordan vi ellers føler oss. Noen ser på sitt sykefravær som en mulighet til å bli frisk igjen, mens andre kan føle det som et onde man håper å komme seg ut av så raskt som mulig.

Noen kjenner på dårlig samvittighet for at de svikter kollegene sine ved å være borte fra jobben, og at de burde klare å jobbe på tross av plagene. Andre føler at arbeidsgiver har dårlig forståelse av deres behov for å hente seg inn og bli frisk. Noen føler seg ikke ønsket tilbake, og at det ikke er en plass for dem på jobben.

I vårt arbeid ved poliklinikken ønsker vi å bidra til at du skal kunne komme tilbake i arbeid, arbeidssituasjonen din og fokus på muligheter og løsninger vil derfor være viktig tema.

Hvordan er din arbeidssituasjon?

 1. Hvordan har du hatt det på jobben i det siste? Hvilke arbeidsoppgaver er vanskelig å utføre, og hvilke går greit?
 2. Hvordan opplever du totalbelastningen i livet ditt? Er det kanskje mye som skjer på flere arenaer samtidig – med tanke på familie, helse, utdanning og/eller jobb?
 3. Har du noen gode støttespillere på jobben? Hva eller hvem bidrar til at du trives på jobb?
 4. Hvordan er forholdet ditt til din leder?
 5. På hvilken måte har det hjulpet å være sykemeldt? Har du eventuelt også tapt noe på å være sykemeldt?

Hvordan kan det å komme tilbake til arbeid bidra positivt og være helsefremmende?

Arbeid kan gi mulighet til å bruke vår kompetanse, til å mestre arbeidsoppgaver og krav. Å føle at vi mestrer jobben vår og får bruke ressursene våre oppleves positivt.

Å delta i arbeidslivet gir mulighet for sosial støtte fra kolleger og ledere, dette kan bidra til trivsel og en opplevelse av tilhørighet.

Dersom en opplever å kunne påvirke egen arbeidssituasjon ved at en har fleksibilitet, riktig dose jobb, klare roller og forventninger vil dette kunne bidra til å styrke trivsel og motivasjon.

Idèbankens film om Helsefremmende arbeidsplasser

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fastsetter noen plikter, møtearenaer og tidsfrister i oppfølgingsarbeidet. Målet er å unngå unødig langvarige sykemeldinger.

På NAV.no ligger det mye god informasjon om sykemelding og oppfølging:

Sykemeldt- hva nå? NAV.no

Film om oppfølgingsplan, NAV

Plan for retur til arbeid 

Etter en lengre sykemelding eller i en rehabiliteringsprosess anbefaler vi som oftest en gradvis opptrapping på arbeid.

I forberedelsene til denne prosessen er det hensiktsmessig å vurdere om det er forhold som bør og kan endres for å muliggjøre at du kan komme tilbake i arbeid.

Er det forhold som kan tilrettelegges på arbeidsplassen?  Og hva kan evt du som arbeidstaker endre/ eller bidra med?

Her er noen viktige ting å ta stilling til for å komme i gang/ lage en plan:

Jobbstatus:

 • Sykemeldingsgrad:
 • Hvilke arbeidsoppgaver fungerer?
 • Hvilke arbeidsoppgaver er vanskelig å utføre?

Målsetting

 • Begynne gradert tilbake i arbeid / være tilbake i 100% jobb innen (dato):/ Evt søke annet arbeid?

Behov for tilrettelegging?

 • Andre arbeids- oppgaver en periode? Avklaring med leder om arbeidstid, arbeidsmengde og arbeidsoppgaver?)

Hva kan jeg selv gjøre for å styrke min arbeidskapasitet?

Prioritere trening/ avspenning, balanse mellom aktivitet og hvile, ta pauser, avklare forventninger og oppgaver med leder)

Mulige hinder og hvordan de kan håndteres

Identifiser hva som kan bli vanskelig/utfordrerne, og lag en plan på hvordan du kan møte disse utfordringene

Jobb kan styrke helsen

 • Arbeidsdeltagelse kan gi en rekke helsefremmende effekter (van der Noordt et al, 2014; Waddel & Burton, 2006)
 • Arbeid er for de fleste den viktigste kilden til økonomiske og materielle ressurser, som igjen er forbundet med helse (Elstad, 2005) 
Sist oppdatert 27.05.2022