Nasjonalt nettverk regionale koordinerande einingar for habilitering og rehabilitering

Sidan hausten 2007 har representantar for de regionale koordinerande einingane og Helsedirektoratet møtt kvarandre 1-2 gonger i året for å drøfte saker av felles interesse. Møta har sirkulert mellom landsdelane.

Frå 1.1.2009 har alle dei fire helseregionane hatt regionale koordinerande einingar/funksjonar for habilitering og rehabilitering. Dei fire einingane har ulik organisatorisk tilknyting og organisering. Dei har også noko ulike mandat og/eller tilleggsoppgåver. 

Mandat for det nasjonale nettverket ble vedteke av dei Regionale koordinerande einingane 23.4.2009.

Formål og innhald

Deltaking i nettverket er basert på grunnlaget om at samarbeid og utveksling av erfaringar og tenester mellom dei fire einingane vil tene utviklinga av habiliterings- og rehabiliteringsfelta, og komme brukarar av dei regionale koordinerande einingane til
gode. Tema og problemstillingar som blir tatt opp på nettverket sine faste møte er difor av felles interesse.


Nasjonalt nettverksmøte i Regionale koordinerende enheter (RKE) Sist oppdatert 05.05.2022