En by med en elv og fjell i bakgrunnen

Rusmedisin Poliklinikk Murhjørnet

AFR poliklinikk tilbyr utgreiing, vurdering og behandling av avhengigheits- og/ eller rusrelaterte problem utan innlegging i institusjon.

Rusmedisin (AFR) Poliklinikk
Poliklinisk behandling er den vanlegaste behandlingsforma innan rus- og avhengigheitsbehandling. Dersom innlegging er rett og nødvendig, vil dette alltid bli vurdert som ein del av pasientforløpet.
Pasientar i poliklinikken vil følge forløp i tråd med  pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Det polikliniske behandlingstilbodet består av samtalar med behandlarar på poliklinikken, både individuelle samtalar og samtalar saman med nære andre, til dømes familiemedlemmer eller partner. Behandlinga inneheld ofte samarbeid med andre instansar i hjelpeapparatet, som til dømes NAV og fastlege.
Vi har også tilbod om behandling i gruppe, musikkterapi og individuell jobbstøtte.

I tillegg har vi tilbod om «Jobb først» for pasientar i rusbehandling som ønskjer seg ut i ordinært, lønna arbeid. Tilbodet integrerer arbeidsretta oppfølging i rusbehandlinga, etter modell av Individuell jobbstøtte (IPS).

Avdeling for rusmedisin sin faglege praksis er at alle behandlingsløp skal forankrast poliklinisk. Dette betyr at poliklinikken samarbeider tett med døgnbaserte tenester, og vi arbeider for kontinuitet i behandlinga mellom poliklinikk og innlegging.
AFR poliklinikk har tilbod for pasientar yngre og eldre enn 18 år. 

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Pakkeforløpskoordinator: Veronica Skogvold

91302030
 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Avdeling for rusmedisin Postboks 1400 5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Østre Murallmenningen 7

Østre Murallmenningen 7

5012 Bergen

Videokonsultasjon via join

Det er mogleg å møte behandlararen din via video i staden for fysisk oppmøte.
Les meir
.

Våre tilbod

 • Behandlingstilbod ved poliklinikken

  Vi har ulike behandlingstilbod på poliklinikken. Her finn du oversikt over nokre av dei.

 • Jobb først

  Jobb Først gir arbeidsretta oppfølging som ein del av rusbehandlinga i Avdeling for rusmedisin. Det vert jobba strukturert og ut frå ein metode kalla individuell jobbstøtte (IPS).

 • Behandlingsteam

  Poliklinikken er organisert i tverrfaglige behandlingsteam. Alle team har legespesialist, psykologspesialist og klinisk sosionom.

Rettar, val og moglegheiter

Vi vil at du som pasient og dine næraste skal få god informasjon, hjelp og rettleiing til å leve best mogleg med sjukdommen, skaden eller tilstanden din. Her finn du ei oversikt over dine rettar og moglegheiter på sjukehuset.
Les meir om dine rettar
Voss_sjukehus_fysioterapi_gangtrening_krykker_pasient_3.jpg

Behandlingstilbodet på poliklinikken

Vi har ulike behandlingstibod på poliklinikken. Her får du ein oversikt over nokre av dei.
Sjå meir om behandlinga vår
.

Informasjon til pårørande

Mange pårørande er ein viktig ressurs i behandlinga og omsorgen for sine nære, men også dei kan ha behov for støtte og hjelp til å meistre eigen livssituasjon. Her finn du gode råd og informasjon til deg som er pårørande.
Les meir
Fire personer sitter rundt et bord. Foto

Barn og unge som pårørande

Når ein familiemedlem blir alvorleg sjuk inneber det ofte endring i livssituasjonen til heile familien. I slike situasjonar er det viktig at vaksne er merksame på korleis barna og dei unge har det. Her har vi samla råd og tips som vi håpar kan vere til hjelp.
Les meir om barn som pårørande
barnehand-vaksen-860.jpg