Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet er eit tverrfagleg team samansett av fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar og sosionom.

​Målsetjinga for teamet

Pasientarbeid

 • Ivaretek og kvalitetssikrar det individretta rehabiliteringsarbeidet ved Voss sjukehus, somatisk del. Dette innbefattar både inneliggande og polikliniske pasientar. Pasientarbeidet er hovudoppgåva i rehabiliteringsteamet.

Kompetanse

 • Ha oppdatert kunnskap og kompetanse innan rehabiliteringsfeltet
 • Bidra til kompetanseauke innan rehabiliteringsfeltet, blant fagpersonar i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta.

Nettverk

 • vera pådrivar til vedlikehald og utvikling av rehabiliteringsnettverket i lokalsjukehusområdet.

Kven kan ha trong for rehabilitering?

Personar med sjukdom eller skade av slikt omfang at sentrale livsoppgåver og funskjonar vert ramma, og som har trong for hjelp frå fleire faggrupper.

Teamet kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørande om vanlege bekymringar
 • Vurdering og trening av ADL funksjon, motorisk funksjon, kognitiv funksjon og språkfunksjon.
 • Trening til å klara daglege aktivitetar
 • Vurdering og tilrettelegging av husværet – heimebesøk
 • Informasjon om rettigheiter og ved behov hjelp til å søkje om bistand
 • Informere om koordinator og  individuell plan
 • Etablere kontakt med rehabiliteringskoordinator og ved behov andre hjelpepersonar i kommunen din
 •  Ha dialog med og evtentuelt arrangera møte med kommunen for å planlegge utreise frå sjukehuset
 • Søkje om vidare rehabilitering i spesialisthelsetenesta eller i kommunen
Me har eit nært samarbeid med sengepostane og personalet som er aktuelt for den enkelte pasient.

Kontaktinformasjon

​Arbeidstid
Måndag – fredag 
Kl. 08.00 – 15.30

Her finn du oss​

Voss sjukehus i 2. etg i bakre bygg ( mot nord )

Telefon

Sentralbord 56 53 35 00
Avd.leiar  56 53 38 45​

Sist oppdatert 20.03.2023