Fagkurs

Utdanning i behandling av spiseforstyrringar med CBT

Regional avdeling spiseforstyrringar ved Haukeland universitetssjukehus tilbyr kvart år utdanning i utgreiing og behandling av pasientar med spiseforstyrringar til spesialisthelsetenesta i Helse Vest.

Tid og stad

Når

Utdanninga består av to samlingar over tre dagar i Bergen. Oppstart hausten 2023

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Om utdanninga

BUPar og DPSar i Helse Vest har ansvar for å utgreie og behandle eit vidt spekter av pasientar med spiseforstyrringar. Mange av pasientane med spiseforstyrringar, som mottar behandling i spesialisthelsetenesta, har også andre lidingar. Auka kunnskap om utgreiing og behandling av spiseforstyrringar vil auke nytta pasientane får av behandling, og effektivisere behandlingane slik at den enkelte behandlinga kan bli kortare og vi kan hjelpe fleire pasientar. 

Utdanninga består av to samlingar over tre dagar i Bergen. Deltakarane blir delt opp i rettleiingsgrupper som får 14 rettleiingar à to timar per gruppe fordelt over eitt år. For deltakarar som jobbar i og rundt Bergen vil rettleiingaen vere på Haukeland. For deltakarar frå andre delar i Helse-Vest vil rettleiingane skje over Skype, som samtlege tilsette i Helse-Vest har tilgang til gjennom jobb-PC. 

Første kull i denne utdanninga starta i 2011 og vi har sidan starta nye kull årleg. Tilbakemeldingane frå tidlegare deltakarar er gode. Fokus i utdanninga er korleis ein møter pasientar med potensielle spiseforstyrringar og utgreier og motiverer pasientane til å jobbe med endring for å bli friske. Behandlarane vil lære seg metoden CBT-E, som er ein evidensbasert poliklinisk behandling spesifikt retta mot å hjelpe pasientar med alle typar spiseforstyrrinagar i aldersgrupper frå 12 år og oppover, med ein eigen modul for dei yngste pasientane der foreldra også blir involverte. CBT-E har også vist seg nyttig for komplekse pasientar. Behandlinga er generelt godt likt av pasientane. Normalt vil 70 % av pasientane som fullfører CBT-E bli friske av spiseforstyrrIng.  

Alle behandlarar som treffer, utgreier og behandlar pasientar med spiseforstyrringar i spesialisthelsetenesta i Helse-Vest er aktuelle som deltakarar. For best mogleg utbytte av utdanninga er det ein fordel at deltakarne treffer ein eller fleire pasientar med spiseproblematikk i tida utdanninga pågår. 

Gratis utdanning

Utdanninga går over eitt år og er gratis, men arbeidsgivar må dekke eventuell overnatting og reise i samband med samlingane i Bergen.

Korleis delta?

Leiarar og kontaktpersonar i lokale helseføretak får tilsend invitasjon i god tid før oppstart. Plassar blir fordelte ut frå befolkningsgrunnlaget i dei lokale helseføretaka.

Førelesar og rettleiar 

Førelesar og rettleiar er Asle Halvorsen. Han er utdanna psykolog og har jobba ved Avdeling spiseforstyrringar sidan 2005. Han har tidlegare erfaring frå Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Halvorsen er blant landets framste ekspertar på kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrringar (CBT-E) og har mottatt personleg rettleiing frå professor Christopher Fairburn ved University of Oxford i ei årrekkje, i samband med etableringa av behandlingstilbodet ved Avdeling spiseforstyrringar. Halvorsen har rettleiia psykologar, psykologspesialistar, legar, psykiatarar, sosionomar, sjukepleiarar og andre faggrupper i CBT-E på Kropp og selvfølelse-programma i Helse Vest og Helse Nord, og har også rettleiia andre behandlingsmiljø i andre helseregionar i Noreg og behandlingsmiljø i USA.

Kontakt