Disputas - Camilla Martens 23. april 2021

Camilla Martens disputerer 23. april 2021 fra kl. 12.15-15. Du kan lese mer om avhandlingen under og følge link til digitalt møterom hvor disputasen forgegår.

Publisert 16.04.2021
Sist oppdatert 06.10.2023

Link til digitalt møterom: Digitalt møterom

Mekanisk stol, et nyttig hjelpemiddel i behandling av BPPV

Camilla Martens disputerer 23.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Benign paroxysmal positional vertigo and treatment in biaxial rotational chair".

Benign Paroxysmal Posisjons Vertigo (BPPV), eller krystallsyke, er den vanligste årsaken til svimmelhet utgående fra balanseorganet. Dette doktorgradsarbeidet har bidratt til å forbedre og øke kunnskapen rundt behandling av BPPV. Doktorgraden er basert på studier utført med TRV behandlingsstol som er et standardisert verktøy for behandling av krystallsyke. BPPV pasienter opplever svimmelhet og nystagmus (ufrivillige, rytmiske øyenbevegelser) ved stillingsendring. BPPV kan vanligvis behandles med spesifikke manøvre med bestemte stillingsendringer av hodet.

Vanlig diagnostikk og behandling kan tidvis by på utfordringer både med hensyn til pasientens bevegelighet og med hensyn til krystallenes posisjon. TRV stolen løser mange av disse problemene. Vurdering av posisjonsutløst nystagmus er en viktig faktor ved diagnostisering av BPPV. Men en utfordring er å skjelne nystagmus i normalbefolkningen fra nystagmus hos BPPV pasienter. Studien viste at posisjonsutøst nystagmus er vanlig også hos friske, men at frekvens og karakteristika skiller seg fra nystagmus hos BPPV-pasienter på flere områder.

Balanseorganet består av tre bueganger som står vinkelrett på hverandre. TRV stolen manøvreres manuelt og gir mulighet for å rotere pasienten i 360 grader i plan med hver enkelt buegang. Studiet viser at BPPV-pasientgruppene er forskjellig med hensyn til symptomer. Pasienter med for eksempel BPPV i horisontale buegang opplever bl.a. et større handikap.

Ved å rotere stolen hurtigere, tilførtes energi til behandlingen som gav god effekt for disse pasientene. Studiene har bidratt til en bedre diagnostisering med tanke å skille mellom normalfunn innen nystagmus og hva som bør behandles som krystallsyke.
Studiene har også bidratt til bedre behandling av BPPV i TRV stol, og gitt økt kunnskap rundt undergrupper av BPPV.

Personalia

Camilla Martens (f.1978) studerte ved Syddansk Universitet og avla embetseksamen i 2006. Siden 2013 har hun arbeidet som lege ved Øre Nese Hals avdelingen på Haukeland universitetssjukehus hvor hun har vært tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1 med professor Stein Helge Glad Nordahl som hovedveileder og førsteamanuensis Frederik Kragerud Goplen som biveileder. Begge ledende eksperter innen vestibulære sykdommer.