Ny studie har undersøkt risiko for kreft og tidlig død hos personer med PCT

En ny studie fra NAPOS støtter tidligere funn om at PCT gir økt risiko for leverkreft, men risikoen er svært lav, og en PCT diagnose alene gir ikke grunn til årlig leverundersøkelse.

Publisert 20.06.2019
Sist oppdatert 17.04.2023


Mageregion og lever
Risikofaktorer for PCT kan også være risikofaktorer for leverkreft

Tidligere studier har indikert at personer med PCT har noe økt risiko for leverkreft, men mange risikofaktorer for PCT, som for eksempel ubehandlet hemokromatose, hepatitt og høyt alkoholinntak, er også kjente utløsende faktorer for leverkreft. 

Illustrasjon av sammenhengen mellom utløsende faktorer, PCT og leverkreftDet har derfor vært uavklart om økt forekomst av leverkreft skyldes PCT i seg selv, eller andre risikofaktorer som kan gi både PCT og leverkreft. 
I denne nye studien har forskere ved NAPOS undersøkt risikoen for kreft og tidlig død hos personer med PCT. 

Oppsummerte funn

  • Risiko for leverkreft hos personer med PCT er lav.
  • Det er likevel en lett økt risiko for leverkreft hos personer med PCT sammenlignet med befolkningen generelt.
  • PCT diagnose alene gir ikke grunn til årlig leverundersøkelse.

Bakgrunn og metode

Vi gjennomførte en register-basert kohortstudie som koblet data fra Norsk porfyriregister med Folkeregisteret, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og sosial-demografisk/økonomiske databaser fra Statistisk sentralbyrå. 

Studien bestod av 612 personer med PCT og 5,4 millioner norske innbyggere. Av de 612 personer med PCT, ble 23 personer tatt ut av studien fordi de hadde hatt kreft før de fikk PCT diagnosen. 

Vi sammenlignet risiko for leverkreft og andre krefttyper samt tidlig død mellom personer med PCT og den generelle befolkning. Analysene ble justert for alder, kjønn og utdanningsnivå.

Hovedfunn

Leverkreft forekommer hyppigere hos personer med PCT, men risikoen er likevel svært lav.

Resultatene viste at risikoen for kreft med opphav i leveren var svært lav med en årlig forekomst på 0.07%, noe som tilsvarer et tilfelle av leverkreft hvert 14 år hos 100 personer med PCT. 

Fordi forekomsten av lever- og galleblære/gallegangskreft generelt er så lav, har personer med PCT likevel noe høyere risiko for disse tilstandene enn den generelle befolkning. 

Ingen endring i anbefalinger

PCT diagnose alene gir ikke grunn til å anbefale årlig leverundersøkelse.

Leverkreft forekommer hyppigere hos personer med PCT, men fordi risikoen er så lav, er det ikke grunn til aktiv overvåking av lever basert på en PCT-diagnose alene. 

Personer med PCT kan likevel ha andre risikofaktorer (leversykdom, alkoholforbruk) som gjør at de skal følges videre. 

Den økte risikoen for galleblære/gallegangskreft har ikke blitt rapportert tidligere, og det er derfor nødvendig med ytterligere studier for å støtte funnet.      

Andre funn

Vi fant at personer med sporadisk PCT hadde noe økt risiko for tidlig død sammenlignet med den generelle befolkningen, men ingen slik risiko hos de som har arvelig (familiær) PCT. 

Årsakene til tidligere død hos de med sporadisk PCT er sannsynligvis knyttet til livsstil, og det ble observert at disse har en økt relativ risiko for kreft generelt, leversykdommer og overdosering av medikamenter og alkohol.      

Du kan få tilgang på artikkelen her:

Porphyria cutanea tarda increases risk of hepatocellular carcinoma and premature death: a nationwide cohort study