Genetiske faktorar ved tvangsliding

Samstundes som OCD er ei liding som lèt seg behandle, er det mykje som tyder på at vi er fødd med ulik sårbarheit for å utvikle ei tvangsliding.

Interiør Laboratoriebygget. Foto

Biobank

«Biobank for angstlidelser og OCD» er ein biobank med biologisk materiale frå pasientar med desse diagnosane. Målet med biobanken er å forske på angstlidingar og OCD. For eksempel vil vi kunne undersøke arvelege faktorar som fører til utvikling av angstlidingar/ OCD eller som påverkar sjukdomsforløpet. Denne informasjonen vil kunne brukast til å auke kunnskapen om angstlidingar og OCD og kanskje også til å utvikle nye metodar for behandling, eller forbetra diagnostikk.

I forskingsprosjekt vil informasjonen frå biobanken bli kopla med opplysningar frå sjukejournal og helseundersøkingar, helseregister og andre offentlege administrative registre, for eksempel:

  • ​CONOR med biobanker
  • Dødsårsaksregisteret
  • Fødselsregisteret FD Trygd
  • Kvalitetsregister for konsentrerte behandlingsformat
  • Regional forskningsbiobank Midt-Norge Norsk pasientregister
  • Registre i Statistisk sentralbyrå HUNT med biobank Tromsøundersøkelsen med biobank HUSK med biobank
  • Reseptregisteret

Om du ønsker meir informasjon kan du lese informasjonsskrivet vårt her.

Aktuelle forskingsprosjektet frå biobanken

DNA-metylering og behandlingsmekanismar ved tvangsliding (OCD).

Prosjektet startar i 2020

Bakgrunn

Tvangsliding (OCD) er ei alvorleg, invalidiserande psykisk liding som oftast rammar i ung alder og som utan behandling typisk blir kronisk. Det er kjent at det er både arvelege- og miljøkomponentar involvert, men vi veit lite om forholdet mellom genetisk sårbarheit, miljøfaktorar, sjukdomsutvikling og behandlingsrespons. Ved bruk av eit konsentrert behandlingsformat av den evidensbaserte behandlingsmetoden Eksponering og Responsprevensjon (ERP) blir mange av pasientane kvitt symptoma.

DNA metylering og behandlingsmekanismar

Vi vil no undersøke DNA metylering hos pasientar med OCD før dei startar med ERP og etter. Målet er:

1. Å avdekke modifisering av miljø på DNA som er involvert i risiko for tidleg og sein sjukdomsutvikling

2. Å kartlegge samanheng mellom genetiske faktorar og miljøfaktorar

3. Å identifisere modifisering på DNA etter behandling  

Prosjektet baserer seg på innsamla biologisk materiale frå biobanken.

Komparative genomiske tilnærmingar for å forstå sjukdoms- og behandlingsmekanismar ved tvangsliding (OCD)

Samstundes som OCD er ei liding som lèt seg behandla, er det mykje som tyder på at vi er fødd med ulik sårbarheit for å utvikle ei tvangsliding. Vi har lite kunnskap om forholdet mellom genetisk sårbarheit, sjukdomsutvikling og behandlingsrespons. Dette er kunnskap som vil vere av stor verdi for utvikling av nye behandlingsmetodar. Dette forskingsprosjektet ønskjer å belyse kva for genetiske faktorar som er forbunde med å ha ei tvang- eller angstliding.

Delmål:

  • Avdekke genetiske sårbarheitsfaktorer
  • Kartlegge samanheng mellom genetiske faktorar og behandlingsrespons, inklusiv langtidseffektar.
  • Undersøke samanheng mellom genetiske variantar og ulike undergrupper av OCD.
Prosjektet tar i bruk allereie innsamla biologisk materiale frå biobanken og kombinerer dette med informasjon knytt til utgreiing og behandling av lidinga (journaldata) hos barn og vaksne. Studien krev store datamengder og parallelle studiar går føre seg i dei andre nordiske landa.
Du kan når som helst og utan å oppgi grunn, trekke samtykket ditt utan at det får konsekvensar for din vidare behandling.

Leiar av desse prosjekta er professor Gerd Kvale ved Haukeland universitetssjukehus, epost: gerd.kvale@helse-bergen.no
Personvernombud ved Helse Bergen kan kontaktast via e-post: ​personvernombudet@helse-bergen.no

Sist oppdatert 13.10.2022