For helsepersonell

Pasienten skal først vurderes på et regionalt studiesenter for å få kartlagt om vedkommende kan være med i studien basert på faste inklusjons- og eksklusjonskriterier (screening). Hvis kriteriene er tilfredsstilt, utvelges pasienten tilfeldig (randomiseres) i et dataprogram til behandling med enten autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT, behandlingsarm A) eller beste alternative medikamentelle behandling med alemtuzumab, kladribin eller ocrelizumab i behandlingsarm B.

Flytdiagram fra henvisning til Arm A (HSCT) og Arm B (Alemtuzumab) (bildefil)

Algoritme Arm A Autolog HSCT (bildefil)

Algoritme Arm B Alemtuzumab (bildefil)

Pasienter som kan være aktuelle for studien skal henvises fra sin behandlende nevrolog til regionalt studiesenter for gjennomgang av inklusjons- og eksklusjonskriterier og randomisering til studien.  

Inklusjonskriterier:    

  1. Alder 18-50 år
  2. Attakkvis MS
  3. EDSS 0 til 5,5
  4. Attakk under pågående immunmodulerende MS-behandling siste år, ​og bekreftet på MR (minst en kontrastladende lesjon eller minst tre nye eller forstørrede T2-lesjoner)
  5. Attakket/attakkene må ha oppstått minst 3 måneder etter oppstart med MS-behandling

Pasientene som så langt har blitt henvist til HUS er tatt inn for screening-besøk eller baseline-besøk i studien innen 1-2 uker. Etter randomisering startes studiebehandlingen vanligvis innen 2-4 uker.

Ved spørsmål om pasient kan være aktuell for inklusjon, kan du ta kontakt med studiesykepleier på telefon 480 06 957, faks 55 97 47 46 eller nevrolog Øivind Torkildsen på epost oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no eller telefon 55 97 60 32.


02.15.2.1.4.2.1.2 /D52507 RAM-MS Primært henvisningsskriv til regionalt studiesenter02.15.2.1.4.2.1.2-15 / D52390 RAM-MS Regional screening og henvisning til HUS02.15.2.1.4.2.1.8-01 / D50609 Vaksinasjon for voksne etter autolog eller allogen HSCT - fastlegeinformasjon

Sist oppdatert 23.08.2021