Om RAM-MS studien

Dette prosjektet har som formål å undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom autolog stamcelletransplantasjon og beste godkjente MS medikament (alemtuzumab, kladribin eller ocrelizumab).

I Norge har rundt 6000 personer attakkpreget MS. Frem til nå har vel 60 MS-pasienter blitt behandlet med autolog stamcelletransplantasjon i Norge, og hvert år behandles et større antall norske MS-pasienter med legemidlene alemtuzumab (Lemtrada®), kladribin (Mavenclad®) og Ocrevus (ocrelizumab®).

Autolog stamcelletransplantasjon er ikke godkjent som standard MS-behandling i Norge, og det er tidligere ikke gjort noen studie for å sammenligne effekten av disse to MS-behandlingene. Det er planlagt at ca. 100 pasienter skal delta i studien. Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Statens legemiddelverk.

Pasienter som kan være aktuelle for studien skal henvises fra sin behandlende nevrolog til regionalt studiesenter for gjennomgang av inklusjons- og eksklusjonskriterier og randomisering til studien.

Detaljert informasjon om henvisningen finner du under fanene "For pasienter og pårørende" og "For helsepersonell" på vår nettside RAM-MS​.

Inklusjonskriterier:

  1. Alder 18-50 år
  2. Attakkvis MS
  3. EDSS 0 til 5,5
  4. Attakk under pågående immunmodulerende MS-behandling siste år, ​og bekreftet på MR (minst en kontrastladende lesjon eller minst tre nye eller forstørrede T2-lesjoner)
  5. Attakket/attakkene må ha oppstått minst 3 måneder etter oppstart med MS-behandling
Sist oppdatert 23.08.2021