En person med munnbind

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i Helse Vest RHF sine helseinstitusjoner.

​Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS) Helse Vest er organisert under Seksjon for pasienttryggleik Helse Bergen. Kompetansesenteret skal i tråd med smittevernlov og forskrift om smittevern i helse- og omsorgstenesta, samordne smittevernarbeidet i helseregionen og yte sakkyndig hjelp til helseinstitusjonar i regionen. Senteret skal stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling gjennom til dømes smittevernrådgjeving, kompetansehevande tiltak for personell og forsking, og skal leiast fagleg av ein heiltidstilsett smittevernoverlege. 

RKS søkjer å sikre god samhandling og erfaringsutveksling innan smittevern i regionen gjennom relevante samlingar og møteseriar. I tillegg har kompetansesenteret ei rådgjevande rolle overfor Helse Vest RHF. Kompetansesenteret samarbeider med dei andre regionale kompetansesentra for smittevern og med Folkehelseinstituttet. 

Det regionale kompetansesenteret skal ifylgje Handlingsplan mot antibiotikaresistens bistå med implementering av antibiotikastyringsprogram i sjukehusa i Helse Vest samt bistå den kommunale helse- og omsorgstenesta sitt arbeid med å redusere antibiotikabruken i sjukeheimane i regionen.

Dersom kommunane ynskjer det, skal det regionale helseføretaket sørge for at det utarbeidas tilbod om nødvendig smittevernbistand til kommunale institusjonar som omfattast av forskrift om smittevern i helsetenesta innan helseregionen. Dette gjelder både offentlige og private institusjonar.

Andre regionale kompetansesentre

Kvart regionale helseføretak skal ha eit senter for smittevern som skal fungere som kompetansesenter for helseregionen. Her er dei andre regionale kompetansesentra:

Det regionale helseforetaket skal ifølge smittevernloven utarbeide en plan for det regionale helseforetakets tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest har ansvar for å samordne arbeidet med planlegging og gjennomføring av den regionale smittevernplanen sammen med regionalt nettverk for smittevern

Regional smittevernplan (PDF)

Tuberkulosekontrollprogrammet for Helse Vest er ein del av smittevernplanen for det regionale helseføretaket, og er regulert av tuberkuloseforskrifta § 2.

Tuberkulosekontrollprogrammet (PDF)

E-post: smittevern@helse-bergen.no


Faglig leder

  • Kristin Kilhus

Helt eller delvis tilknytt kompetansesenteret:

  • Jorunn Kleiva
  • Unni Fosse
  • Marita Wallevik
  • Brita Skodvin
  • Merete Gjerde​

Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 BERGEN

Smittevern og antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta

«Ingen pasientar eller medarbeidarar skadast av infeksjonar som kan førebyggast i våre sjukehus»
Smittevern og antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta
En person vasker hendene i en vask

Smittevern og antibiotikabruk i kommunehelsetenesta

Det regionale helseforetaket skal, med bakgrunn i Forskrift om smittevern i helsetenesta §3-1, 2. ledd bistå med råd og rettleiing i smittevern til kommunale helseinstitusjonar, dersom kommunane ønskjer dette.

Smittevern og antibiotikabruk i kommunehelsetenesta
Hendene til eldre person holder på gåstolhåndtak med person i bakgrunnen.
Sist oppdatert 18.01.2024