Eksterne aktørar innen synsrehabilitering

  • NAV hjelpemiddelsentral - Synshjelpemiddel

    Har du ei varig synsnedsetting kan du ha rett til hjelpemiddel som kan betre funksjonsevna di.

  • Rehabiliteringsavdelingen Norges Blindeforbund

    Norges Blindeforbund arrangerar rehabiliteringskurs tilpassa personer med synsvanskar i ulike aldersgrupper.

  • Statped - statleg spesialpedagogisk teneste

    Barn, unge og vaksne med synshemming treng tilrettelegging for å kunne utnytte ressursane sine. Statped er ein viktig samarbeidspartnar i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring og eit inkluderande læringsmiljø.

Sist oppdatert 20.10.2016