Statped - statleg spesialpedagogisk teneste

Barn, unge og vaksne med synshemming treng tilrettelegging for å kunne utnytte ressursane sine. Statped er ein viktig samarbeidspartnar i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring og eit inkluderande læringsmiljø. Me tilbyr læringsressursar, rettleiing, utgreiing og kurs.

Elev ser på skjermen hva lærer skriver på tavlen.foto.

​Born med synsvanskar

​Elevar med synsvanskar skal ha same muligheit som andre til å utvikle seg og lære, og til å nå kompetansemåla i Kunnskapsløftet. Tidleg støtte og hjelp er viktig for å sikre ei god utvikling hos born med synstap.
 

Synstap hos vaksne

​Opplæring i kompenserande ferdigheiter eller bruk av teknologi og hjelpemiddel er viktig for å meistre dagleglivets aktivitet med eit synstap.
 

Kombinert syns- og hørseltap og døvblindhet

Statped utgreiar kombinerte sansetap, og gjer råd, rettleiingg og informasjon til kommunar og fylkeskommunar, brukarar og deira pårørande​ 
 
  • Augeavdelinga kan tilvise direkte til Statped, men kun ved behov for strakstiltak - til dømes ved nyoppdaga alvorleg sansetap eller erverva hjerneskade.
  • Øvrige tilvisingar til Statped skal gå gjennom kommunens PP-teneste (Pedagogisk-psykologisk teneste), melding sendast til kommunen si Koordinerande eining.
      
Sist oppdatert 16.01.2024