Habiliteringstenesta for barn og unge (HABU)

Foreldre på vakt

Å styrkja føresette i omsorgsrolla deira ved å ha fokus på vanlege foreldrereaksjonar og eigenomsorg

Målgruppe er føresette til barn og unge (0 – 18 år) som får oppfølging av HABU og som har ein diagnose/sjukdom som krev kontinuerleg merksemd, til dømes diagnosar som inneber:

 • komplekse medisinske utfordringar, med akutt sjukdom og/eller anfall
 • raskt progressivt forløp, med gradvis forverring av symptom
 • åtferdsutfordringar, der barnet lett hamnar i farlege situasjonar eller kan skada seg sjølv og andre

Målet med kurset er å styrke foresatte i deres omsorgsrolle ved å ha fokus på vanlige foreldrereaksjoner og egenomsorg. Det vil bli lagt til rette for å stille spørsmål og dele erfaringer i mindre grupper.

Kurset er et samarbeid mellom HABU og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Se Foreldre på vakt (frambu.no) for mer informasjon om kurset. 

Kurset er kostnadsfritt for foreldre til barn og unge under 16 år. Det kan vere en eigenandel for ungdom frå 16 år.

Eigenandelen inngår i oppteninga til frikort for helsetenestar og kurset vil vera kostnadsfritt med frikort. Sjå meir på Frikort (helsenorge.no).

Dette kurset er ein del av habiliteringsoppfølginga ved HABU. Pasientar med oppfølging ved HABU eller deira føresette kan ta kontakt på telefon eller e-post:

Telefon 55 97 83 35

E-post barnehab@helse-bergen.no (ikkje sensitive opplysningar)

Neste kurs er 31.mai og 2.oktober i 2024.


Tilbake til Kurs og grupper

Kurskalender for HABU

 • Foreldregruppe - søsken som pårørande
  Tilbod til foreldre med temaet å ta vare på søsken til barn med funksjonsnedsetjing.
  Foreldregruppe - søsken som pårørande
  30.
  mai
  2024
 • Foreldre på vakt
  Å styrkja føresette i omsorgsrolla deira ved å ha fokus på vanlege foreldrereaksjonar og eigenomsorg.
  Foreldre på vakt
  31.
  mai
  2024
 • Plutseleg vaksen
  Eit gruppebasert kurs for føresette om overgangen frå barn/ungdom til vaksenliv og ei foreldrerolle i endring.
  Plutseleg vaksen
  3.
  september
  2024
  2 dagar
 • Foreldrekurs (CFS/ME)
  Informasjon og oppdatert kunnskap frå dei ulike faggruppene som jobbar med CFS/ME på HABU.
  Foreldrekurs (CFS/ME)
  1.
  oktober
  2024
 • Seksuell helse og utviklingshemming
  Kurset tek opp fleire tema knytt til seksuell helse og å ha diagnosen utviklingshemming
  Seksuell helse og utviklingshemming
  1.
  oktober
  2024
 • Foreldre på vakt
  Å styrkja føresette i omsorgsrolla deira ved å ha fokus på vanlege foreldrereaksjonar og eigenomsorg.
  Foreldre på vakt
  2.
  oktober
  2024
Sist oppdatert 08.05.2024