Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking KKF

Kompetansesenteret for klinisk forsking (KKF) har ei sentral rolle i videreutviklinga av rammene for den kliniske forskinga i Helse Vest. Senterets hovudoppgåve er å styrke forskinga både i omfang og kvalitet ved å bidra med profesjonell forskingsstøtte. Blant anna forskingsmetode og statistikk. KKF skil seg noko frå andre regionale kompetansesenter i Helse Vest, ved at verksemda ikkje er avgrensa til ei bestemt sjukdomsgruppe eller fagområde som ein spesielt ønsker å styrke.

Kompetansesenteret skal

 • stimulere til og rettleie innanfor forskinga i helseføretaka
 • bidra til kvalitetssikring av forskinga ved dei kliniske avdelingane
 • vere eit bindeledd mot dei høgskole- og universitetsbaserte forskingsmiljøa
 • skal ha initierande og koordinerande ansvar for nettverksfunksjonane i det regionale helseføretaket

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking (KKF) tilbyr rådgiving til medisinske og helsefaglege forskingsprosjekt i Helse Vest.

Vi kan tilby:

 • Statistisk rettleiing og prosjektstøtte 

  • Biostatistikarane tilbyr rettleiing og er statistisk samarbeidspartnarar med omsyn til forsøksplanlegging, val av statistiske metodar, analyse og publisering.
  • Rettleiinga er organisert i prosjekt som startar med eit innleiiande prosjektmøte mellom forskarar og statistikarar
  • For avtale om statistisk rådgiving, send ein e-post til kkf@helse-vest.no

 • Statistisk programvare
  • Biostatistikarane tilbyr rådgiving ved val av statistisk programvare
  • For tida er følgande programpakkar tilgjengeleg: SPSS (PASW), Stata, Cytel Studio (StatXact/LogXact), R. Kontakt IKT-kundesenteret for tilgang 

 • Undervising / kurs
  • Vi tilbyr kurs og seminar i statistisk metode for større eller mindre forskingsmiljø på førespurnad

Skal du forske?

Send oss ein e-post for ein avtale om statistisk rådgiving. Vi jobbar med prosjekta på langsiktig basis og ber om at ein tar kontakt allereie i planleggingsfasen av prosjekta. Vi har dessverre ikkje kapasitet til å svare på lausrivne førespurnadar.

Hugs å legge ved ei beskriving av forskingsprosjektet ditt.

Vi minnar om at alle forskingsprosjekt skal godkjennast av Regional komité for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK) før oppstart, jf. helseforskingslova 1. juli 2009.

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i Bergen og Stavanger har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og utdanning.

Sjå meir på nettsidene deira

Haukeland universitetssjukehus skal styrke posisjonen som eit av dei leiande helseføretaka innan forsking og innovasjon for å sikre: 

 • Trygge og nære sjukehustenester 
 • Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk 
 • Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon 

Sjå delplan for forsking og innovasjon 2023-2026 i Helse Bergen

Forskningshandboka (8. utgåve i 2019) er laga for å gje tips og rettleiing til sjukehuspersonell, helsefaglege og biomedisinske forskarar som har ein idé det ønsker å omsette i eit forskingsprosjekt med høg kvalitet.

Mange av tipsa er basert på forfattaranes eigne erfaringar innan både basalforsking og klinisk forsking ved sjukehus.

Boka kan tilpassast den enkelte klinikk, sjukehus og forskingsinstitusjon, og gjer i denne versjonen ofte lokale tips frå Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus.  


Forskingshandboka

Kompetansesenteret skal bidra til at føretaka i Helse Vest oppnår sitt forskingsstrategiske mål ved å synleggjere og betre rammene for forsking som ein integrert del av den kliniske verksemda, og gi rettleiing til kliniske forskarar i Helse Vest.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

3. etasje, syd

Armauer Hansens hus

Haukelandsveien 28

5009 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her