Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge - AblaNor

Fem sentre i Norge utfører elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjoner: Oslo universitetssykehus Rikshospitalet (Helse Sør-Øst), Haukeland universitetssjukehus (Helse Vest), St, Olavs hospital (Helse Midt-Norge), Universitetsykehuset Nord-Norge (Helse Nord) og LHL Gardermoen.

Norsk ablasjonsregister har tre hovedformål:

  • Registeret skal utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske ablasjonssentre.

  • Registeret skal gi grunnlag for årlig rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske ablasjonssentre.

  • Registeret kan også på nærmere vilkår gi grunnlag for forskning på pasienter som har blitt utredet eller behandlet for rytmeforstyrrelser ved de norske ablasjonssentre.

Etter rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet september 2009: 

"Ablasjonsbehandling ved atrieflimmer" (helsedirektoratet.no) ble kapasiteten for ablasjon for atrieflimmer (AF) betydelig økt, dette for å redusere ventetiden fra 2-3 år til 6 måneder. Det ble nevnt at "Kvalitetskontroll av ablasjonsbehandlingen ved atrieflimmer kan best løses ved et nasjonalt personidentifiserbart ablasjonsregister, som må være innrettet for forskningsformål".

Arbeidsgruppen har blitt enig om at et nasjonalt register skal inneholde alle former for ablasjonsbehandling og vil inngå i det sentrale hjerte-kar registeret.

Det er av stor betydning å få oversikt over komplikasjoner og ikke minst langtids oppfølgningsresultater. Spesielt atrieflimmer er ubehandlet forbundet med økt sykelighet og dødelighet. Det er ønskelig med mulighet for kostnadsnytte kalkuleringer og pasientrapportert utkomme registrering.

Registeret fikk nasjonalt status sommeren 2015 og begynte registreringer høsten 2019. AblaNor er hjemlet i Hjerte- og karregisterforskriften. Den registrerte har rett til å kreve retting og sletting av opplysninger etter bestemmelsene i helseregisterloven § 25.

Noen kvalitetsmål er prosedyrerelaterte komplikasjoner, dødelighet, sykelighet og livskvalitet.

Ca 1,3 % av befolkningen har forkammerflimmer med økende forekomst hos eldre. Forekomsten av andre former for rytmeforstyrrelse varierer, men er til sammen < 1 %. Pasientene kan være betydelig plaget, og forskning har vist meget god langtidseffekt av ablasjonsbehandling på noen av rytmeforstyrrelsene.

Registeret tar sikte på å samle data etter en standardisert mal fra behandlingsopphold ved norske ablasjonssentre, og å registrere oppfølgingsdata 1 år etter ablasjon.

Dataansvarlig: FHI (Folkehelseinstituttet)

Databehandler: Helse Bergen HF

Leder Peter Schuster

Registerkoordinator Eva Torsvik


Kontakt oss

Epost: ablanor@helse-bergen.no


Les mer om AblaNor på kvalitetsregistre.no


Kontakt

Telefon

Leder Peter Schuster<br>Registerkoordinator Eva Torsvik