Artikkel publisert i Medical Research Methodology

Irene Valaker og medforfattere har nylig publisert en artikkel i BMC med tittel “Adaptation and psychometric properties of the Norwegian version of the heart continuity of care questionnaire (HCCQ)”

Publisert 26.03.2019
Sist oppdatert 20.02.2023

Valaker og medforskerne har oversett og validert et canadiske spørreskjema (HCCQ) som undersøker pasientens erfaring med kontinuitet og sammenhengende helsetjenester. En har fulgt internasjonale retningslinjer med frem- og tilbake oversettelse, samt at brukerrepresentanter og kliniske eksperter har deltatt i arbeidet.

Videre har en benyttet en profesjonell språkvasker og gjennomført pilot-testing i forkant av hovedstudien. Skjemautvikler har også bidratt med gode innspill undervegs i prosessen og er medforfatter på artikkelen. Spørreskjemaet har vist gode psykomtriske egenskaper (validitet og reliabilitet), men en bekreftende faktoranalyse viste moderat tilpasning til de tre kontinuitetsdimensjoner i spørreskjema (informasjon-, relasjon- og ledelseskontinuitet).

Ved evaluering av begrepsvaliditet fant en noen interessante sammenhenger mellom kontinuitet, hjerterehabiliteringsdeltakelse og oppfølging hos fastlege. Kunnskapsoppsummeringer framhever behovet for mer forskning i overgangen mellom tjenestene, og spørreskjema som HCCQ kan bidra til å kartlegge behovet for mer integrerte tjenester for denne pasientgruppen.

Medical Research Methodology - “Adaptation and psychometric properties of the Norwegian version of the heart continuity of care questionnaire (HCCQ)”