Ein studie frå PROCARD Forskingsgruppe

BECARES

spreke mennesker på gressplen
Patient-reported outcomes in the Bergen Early Cardiac Rehabilitation Study (BECARESPRO ) er ei kontrollert intervensjonsstudie der ein undersøker pasienterfaringar og pasientrapporterte utkomme hjå nær 1000 pasientar med koronar hjartesjukdom som deltek i tidleg hjarterehabilitering og nærare 2000 pasientar i kontrollgruppe.

Vidare blir det undersøkt om desse pasientrapporterte data kan predikera helseutkomme, reinnlegging og død. Vi vil òg undersøka etterleving av behandlings‐ og livsstilsråd, og om dette har tyding for pasientens utkomme. Prosjektleiar er professor Tone M Norekvål.

Pasientar med koronarsjukdom som blir henvist til tidleg hjarterehabilitering ved Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sjukehus er inkludert i studien.

Pasientar som fyller inklusjonskriteria, men som av geografiske årsaker ikkje kan delta i rehabiliteringsopplegget utgjer kontrollgruppa og vert rekruttert frå CONCARDPCI-studien. Internasjonal forsking viser at denne gruppa har god effekt av tradisjonell hjarterehabilitering (6-8 veker etter utskriving frå sjukehus). Imidlertid er det forska mindre på tidleg rehabilitering (1-6 veker etter utskriving frå sjukehus).

Kapasiteten i hjarterehabiliteringsprogrammet er i dag betydeleg mindre enn talet på pasientar som fyller kriteria for deltaking i rehabiliteringsprogram og som kunne hatt nytte av tilbodet. Ein utfordring er derfor å henvise dei pasientane som har best nytte av rehabilitering.

Auka kunnskap om nytten av tidleg hjarterehabilitering for den enkelte kan gi betre oppfølging av denne pasientgruppa i framtida. Prosjektet kan gi svar på om tidleg hjarterehabilitering bidrar til å betra eigenrapportert helse, redusera engstelse knytt til sjukdomssituasjonen, betre etterleving av råd om livsstil og medikamentsbruk og redusera nye hendingar. Vi vil òg kunna få meir kunnskap om moglege positive endringar etter sjukdomshending, noko som kan vera viktig i rettleiing av framtidige pasientar. Kunnskap om ein mogleg reduksjon av nye hendingar etter hjarterehabilitering har konsekvensar både for pasienten sjølv og samfunnet.

Gjennomføring av studien
Pasientane blir følgde opp 1, 6, 12 og 24 månader etter avslutta rehabiliteringsprogram, og vidare med registerdata i 10 år eller til død. Inklusjon er ferdigstilt, samt oppfølgingsmålingane opp til 1 år.

Kompetansebygging
Studien har to fullførte og to pågåande mastergrader.

Sist oppdatert 28.07.2022