eHelsekompetanse og risiko for koronar hjartesjukdom

eHelse-ressurser har vorte ei viktig kjelde til informasjon om helse og helsetenester, og kan på denne måten fremja sekundærforebygging etter ei hjartehending. Derimot har me liten kunnskap om korleis eHelsekompetanse påverkar risikoprofilen til pasientar med koronar hjartesjukdom. Ein ny artikkel frå CONCARDPCI-prosjektet har undersøkt bruk av internett for å finna helserelatert informasjon og eHelsekompetanse blant pasientar ved tidspunkt for utblokking av hjartets kransårer (PCI) og ved 12-månader etter utskriving, og korleis desse var assosierte med risikofaktorar for koronar hjartesjukdom.

Publisert 29.09.2023
Sist oppdatert 14.02.2024

Studiar har vist at ein stor del pasientar ikkje etterlever råd om risikoreduserande tiltak etter utblokking av ein kransarterie (PCI). eHelse-ressurser har vorte ei viktig kjelde til informasjon om helse og helsetenester, og kan på denne måten fremja sekundærforebygging etter ei hjartehending. Det har derimot vist seg at ulike barrierar, slik som helserelaterte faktorar, ikkje tilgang til internett og digital kompetanse, hindrar god implementering av eHelse. I tillegg er det vist at låg helsekompetanse er assosiert med risikofaktorar for koronar hjartesjukdom.

Phd-stipendiat Gunhild Brørs og medforfattarane sin nyaste artikkel har som hensikt å undersøkja bruk av internett for å finna helserelatert informasjon og eHelsekompetanse blant pasientar ved tidspunkt for PCI og ved 12-månader etter utskriving, og korleis desse var assosierte med risikofaktorar for koronar hjartesjukdom.

Graphical Abstrakt

Graphical Abstrakt

Hovudfunn frå studien

Studien er basert på data frå CONCARDPCI -prosjektet, (Lenke inn i teksten; CONCARD - Helse Bergen (helse-bergen.no)) ein multisenter kohort studie som inkluderte 3417 pasientar etter PCI. 

Data vart samla ved tidspunkt for PCI og 12 månader etter utskrivelse frå sjukehus, og inkluderte spørsmål om dei brukte internett for å finna helserelatert informasjon, eHelsekompetanse målt med spørjeskjema eHealth literacy scale (eHEALS), røykestatus, nivå av fysisk aktivitet, og dessutan angst og depresjon målt med the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Studien fann at over 70% av pasientane brukte internett for å finna helseinformasjon ved baseline, medan delen vart redusert til 50% etter 12-månader. eHelsekompetanse var moderat ved baseline, og vart signifikant redusert etter 12-månaders oppfølging. Pasientar som røykte hadde signifikant lågare bruk av internett for å finna helseinformasjon enn dei som ikkje røykte. Vidare var lågare eHelsekompetanse assosiert med høgare byrde av depresjon, lågare grad av fysisk aktivitet og å vera røykar, både ved baseline og etter 12-månader.

Studien viser at bruken til pasientar av internett for å finna helserelatert informasjon og grad av eHelsekompetanse må bli vurdert når ein implementerer eHelse, då dei er assosierte med risikofaktorar for koronar hjartesjukdom. eHelse bør difor designast og implementerast med tanke på pasientar med høg risikoprofil då lågare eHelsekompetanse kan hindra bruk og etterleving av råd formidla via eHelse.

​Les artikkelen i European Heart Journal Digital Health