Gratulerer til Irene Valaker med vel gjennomført disputas og doktorgrad

Irene Valaker disputerte 29.11.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Continuity of care across care levels in patients undergoing percutaneous coronary intervention».

Publisert 29.01.2020
Sist oppdatert 10.01.2022
Irene Valaker disputerte

Irene Valaker er ansatt ved Høyskolen på Vestlandet som også har finansiert doktorgradsarbeidet. Hun har vært stipendiat ved Det medisinsk fakultet, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Professor Tone M. Norekvål har vært hovedveileder, mens professorene Bengt Fridlund, Maj-Britt Råholm og Jan Erik Nordrehaug har vært medveiledere. Valaker er utdannet sykepleier og bedriftsøkonom, har klinisk spesialkompetanse i kardiologisk sykepleie og master i organisasjon og ledelse.

Dette var den første kandidaten av flere som disputerte på data fra multisenterstudien CONCARDPCI. Hensikten med denne delstudien var å undersøke pasientenes erfaring med kontinuitet og sammenhengende helsetjeneste etter gjennomgått utblokking av hjertets kransårer - perkutan koronar intervensjon (PCI). Hvert år blir ca. 12 000 pasienter i Norge behandlet med PCI for å åpne trange eller tette koronararterier ved hjertekrampe eller hjerteinfarkt, men likevel er det få studier på kontinuitet mellom tjenestenivå. Ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder har en i studien undersøkt erfaringer og selvrapportert helse hos pasienter som har gjennomgått PCI.

Måletidspunkt 2 måneder etter utskrivelse. Da det ikke eksisterte et norsk sykdomsspesifikt instrument som målte kontinuitet ble et kanadisk spørreskjema, Heart Continuity of Care Questionnaire (HCCQ) oversatt til norsk og validert etter internasjonale retningslinjer. Spørreskjemaet har en flerdimensjonal forståelse av kontinuitetsbegrepet; informasjon-, relasjon- og organisasjons kontinuitet. HCCQ viste tilfredsstillende validitet og reliabilitet, men en bekreftende faktoranalyse hadde moderat tilpasning til de nevnte kontinuitetsdomener.

Noen av de mest sentrale funnene i intervjustudien var at pasienten var fornøyd med den mer tekniske delen av behandlingen, men erfarte fragmenterte og uoversiktlige helsetjenester etter gjennomgått behandling. Dette ble bekreftet i kohortstudien som inkluderte 1318 pasienter ved 2-måneders oppfølging. Pasienten manglet informasjon om nødvendige livsstilsendringer, medikamentell behandling og oppfølging i primærhelsetjenesten etter utskriving fra sykehus.

Oppgitt emne for prøveforelesningen var: Mixed methods» eller «multi methods»? Definisjon, design og bruksområder. Valaker holdt en flott forelesning over emnet, og forsvarte avhandlingen på en briljant måte, med stående ovasjoner fra salen.

Disputasen blir ledet av Professor emeritus Ernst Omenaas. Første opponent, Førsteamanuensis Torstein Hole, NTNU stilte gode og klinisk relevante spørsmål og skapte en god atmosfære fra første stund. 2. opponent, Førsteamanuensis Edith L. Roth Gjevjon, Lovisenberg Diakonale Høgskole fulgte opp med god dialog. Tredje medlem av komiteen var Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim, Universitetet i Bergen.

Disputasen ble avsluttet med en flott markering på Hotel Neptun med underholdning fra familien, nydelig mat og drikke, flotte taler og gode ord til kandidaten.

Gratulerer så mye til Irene!