Medlemmer

Medlemmene i PROCARD

Helsepersonell iført verneutstyr. Foto

Forskingsgruppeleiar

 

Tone Norekvål

 

Tone M. Norekvål har sin hovedstilling ved Hjarteavdelinga, Haukeland universitetssjukehus der ho leier PROCARD forskningsgruppe. Ho er utdanna sjukepleiar og har hovedfag i sykepleievitenskap frå det Medisinske fakultetet, Universitetet i Bergen, og doktorgrad frå samme stad. Norekvål er ansatt som professor II ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen og professor II ved Institutt for helse og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Ho er også tilknytta Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen.

Norekvål har omfattande leiarerfaring, både fra ulike stillingar ved Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, i Det Norske Hjerte-kar Råd i Nasjonalforeningen, som leiar for NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, chair i Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions og andre verv i European Society of Cardiology, mellom anna i Education Committee og i Ethics and Oversight Commitee. Norekvål har bidrege i ulike ESC Task Forces og også ESC Guidelines. Norekvål har også leia fleire forskingsnettverk, og Forskingssatsing på pasientrapporterte data i Helse Bergen.  Ho har ei rekkje styreverv nasjonalt, blant annet i Norsk Hjertesviktregister, og i Ekspertgruppa for dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra. Norekvål er associate editor i European Journal of Cardiovascular Nursing og editorial board member i Cardiology.

Undervisning og veiledning
Norekvål har vegleia seks kandidatar til fullført doktorgrad, og er vegleiar for sju pågåande doktorgradsstipendiatar. Ho underviser på Master i klinisk sykepleie retning kardiologisk sykepleie, og har vegleia nær 30 fullførte mastergradar i sjukepleie og radiografi. Ho vegleier også studentar på særoppgåve og forskarlinje i medisin. 

Forskningsfelt
Tone M. Norekvål har initiert og leier PROCARD-forskinga ved Hjerteavdelingen. Hennar forsking er i hovedsak knytt opp mot pasientrapporterte data (PRO) frå hjertepasientar. Forskinga favnar breitt; både pasienter med koronare problemstillinger, arytmi, klaffesjukdom og hjertesvikt. 

E-post: tone.merete.norekvål@helse-bergen.no 
  Publikasjoner

Seniorforskarar

Bengt Fridlund

Stilling: Senior Professor
Utdanning: Anestesisjukepleiar
Forskingsfelt: Kronisk og kritisk sjuke pasientar og deira pårørande innan fleire fagfelt. Forskingsperspektivet kan sumerast opp som epidemiologiske-, evaluerings-, kjønns-, intervensjons-, og metodestudiar med brei teoretisk forankring.
E-post: beppe.fridlund@gmail.com     

Publikasjonar

   

.

Institutt for helse- og omsorgsvitenskap
Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Bergen
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Bachelor i sykepleie, bachelor og mastergrad i gerontologi, PhD
Forskingsfelt: Postoperative delirium hos eldre (CARDELIR)
E-post:Leslie.Sofia.Pareja.Eide@hvl.no
Publikasjonar

 

Portrett Nina Fålun. Foto


Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Førstelektor
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Pasientovervåking med telemetri (TELMON-NOR)
E-post: nina.falun@helse-bergen.no
Publikasjonar

 

Institutt for helse- og omsorgsvitenskap
Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Bergen
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Sjukepleiar, mastergrad i fysiologi, PhD
E-post: el.Houcine.Messaoudi@hvl.no
Publikasjonar

 

Kjersti Oterhals

   
Hjerteavdelingen ,Haukeland Universitetssjukehus 
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag, PhD
Forskningsfelt: Pasientrapporterte data, Kirurgisk behandling av aortastenose (FollowAVR)
E-post: kjersti.oterhals@helse-bergen.no
Publikasjonar

 

 

Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i organisasjon og leiing, PhD
Forskningsfelt: Oppfølging av pasientar med gjennomgått hjarteinfarkt
(PROCARD)
E-post: irene.valaker@hvl.no

Publikasjonar

Portrett Nina Hjertvikrem. Foto

Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Postdoktor  
Utdanning: Sjukepleiar, siviløkonom, PhD i økonomi
Forskningsfelt: Bruk av helsetenester og kostnadsevalueringer i CONCARDPCI
Epost: nina.hjertvikrem@helse-bergen.no 


 

Trond Røed Pettersen

  
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Postdoktor / Fag- og forskningssjukepleiar
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i kardiologisk sjukepleie, PhD
Forskningsfelt: Medikamentetterleving etter PCI (CONCARD), arytmi, digital hjerterehabilitering
E-post: trond.roed.pettersen@helse-bergen.no 
Publikasjonar

 

 


Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
Stilling: Kvalitetsrådgiver
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i kardiologisk sjukepleie, PhD
Forskingsfelt: e-Helse og hjerterehabilitering (CONCARD)
E-post: Gunhild.Brors@stolav.no
Publikasjonar

 

Høgsskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Stilling: Førsteamanuensis 

Utdanning: Postdoctor

Forskningsfelt: 

E-post: Oda.Karin.Nordfonn@hvl.no

Publikasjonar: 

 

Stipendiater


Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen    
Stilling: Stipendiat
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Pasientovervaking med telemetri (TELMON NOR)
E-post:Marianne.Setrang.Holm@hvl.no

Publikasjonar

 

Irene Instenes


Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Stipendiat, Fag og forskningssjukepleiar, dagleg leiar hjertesviktpoliklinikken
Utdanning: Spesialsjukepleiar i geriatrisk sjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Eldre pasientar som gjennomgår avansert hjartebehandling (CONCARD), delirium.
E-post: irene.instenes@helse-bergen.no
Publikasjonar

 

 

Kristin Johnsen Ramstad_300.jpg

Høgskulen på Vestlandet.

Hjartemedisinsk post (post 1 og 2) Hjarteavdelinga, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Stipendiat, Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: eHelsekompetanse og medikamentetterleving etter PCI, (CONCARDPCI, eHjerteRehab), brukarmedverking i utvikling av digital hjarterehabilitering
Publikasjon: eHealth technology use and eHealth literacy after percutaneous coronary intervention - PubMed (nih.gov)​

E-post: kristin.johnsen.ramstad@helse-bergen.no / kristin.johnsen.ramstad@hvl.no

 

 

 

Hege Andersen Amofah

 

 

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, fag- og forskingssjukepleiar Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Søvn og delirium hos eldre pasienter i forbindelse med hjertekirurgi (CARDELIR)
E-post: hege.andersen@helse-bergen.no
Publikasjonar

Arbeidssted: Medisinsk intermediær overvåkning og hjertepost/hjertepoliklinikk, Haugesund Sjukehus

Stilling: Stipendiat, Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie

Utdanning: Mastergrad i Klinisk sjukepleie, kardiologisk sjukepleie

Forskingsfelt: Livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt og implantert hjertestarter

Publikasjon: DOI:10.4220/Sykepleiens.2019.76099

E-post: hanne.flagtvedt@helse-fonna.no

Medlemmer

Mawahib Al-Azawy, MSc
 

Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Pasientoppfølging ved avansert arytmibehandling
E-post: mawahib.tahir.al-azawy@helse-bergen.no
Publikasjonar

 

Sønneva Bergtun

E-post: Sonneva.Bergtun@siv.no

 

Kvalitetsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF
Stilling: Kvalitetsrådgjevar 
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Pasienterfaringar etter ablasjon av atrieflimmer. Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
E-post: Sonneva.Bergtun@siv.no

Publikasjonar

Camilla Brochs-Haukedal

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Sjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunsthistorie
E-post: camilla.christin.nedreaas.brochs-haukedal@helse-bergen.no  


Kardiologisk overvåkning Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, fagutviklingssjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Takotsubo kardiomyopati og hjertesvikt
E-post: dahlviken@gmail.com

Publikasjonar


Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
E-post: torgeir.eilertsen@helse-bergen.no

Portrett Astri Tafjord Frantzen. Foto

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Frailty og pasientrapportert helse hjå eldre som gjennomgår avansert hjertebehandling
E-post: astri.tafjord.frantzen@helse-bergen.no
Publikasjonar

Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Avdelingssykepleiar                                                                         Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i organisasjon og leiing 
E-post: anne.ashild.frantzen.herdlever@helse-bergen.no

Karianne Dale Jensen, MSc
 

Medisinsk intensiv og overvåkning (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar, assisterande seksjonleiar
Utdanning: Mastergrad i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
E-post: karianne.dale.jensen@helse-bergen.no  


 

Isabel Lechner Krohn, MSc

 

 

Hjerteintervensjonen (HINT) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Radiograf

Utdanning: Mastergrad i helsefag, radiografi
E-post: isabel.lechner.krohn@helse-bergen.no

 

 

Ken Åge Kårstad, MSc

 

Medisinsk intensiv og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Fagsjukepleiar, intensivsjukepleiar

Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
E-post: ken.age.karstad@helse-bergen.no

Publikasjonar

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus 

Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie 

Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie 

Forskingsfelt: Livskvalitet hos koronarsyke pasienter- som har gjennomgått aortakoronar bypassoperasjon og deretter revaskulariseres med perkutan koronar intervensjon

E-post: daniel.madsen@helse-bergen.no  

 

Lene Markhus, MScHjertesviktpoliklinikken og Hjertemedisinsk post (post 1 og 2) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Hjartesvikt, kvinner og seksualitet
E-post: lene.soyland.markhus@helse-bergen.no

Publikasjonar: Women with heart failure and their experiences of sexuality and intimacy: A qualitative content analysis - PubMed (nih.gov)

 

Førde Sentralsjukehus, Helse Førde
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Oppfølging av pasientar med pacemaker
E-post: ewy.katrin.forde.moen@helse-forde.no
Publikasjonar

 

Emma Mølmshaug Midtun, MScHjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus 
Stilling: Perfusjonist

Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i Cardiovascular technology
E-post: emma.molmshaug.midthun@helse-bergen.no
Publikasjonar

 

Geir Atle Myrmoen


Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Assisterende avdelingsleder Hjerteavdelingen
Utdanning: Sjukepleiar, mastergrad i organisasjon og leiing
E-post: geir.atle.myrmoen@helse-bergen.no


Fakultet for helsefag VID vitenskapelige høgskole
Stilling: Høgskulelektor
Utdanning: Sjukepleiar, vidareutdanning i global helse, mastergrad i helsefremming Forskingsfelt: Erfaringar frå kompetansebyggingsprosjekt innanfor åpen hjartekirurgi i Etiopia
E-post: iril.naustdal@vid.no
Publikasjonar

 

Janne NilsenThorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie

Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
E-post: janne.kristin.nilsen@helse-bergen.no

 

Kaja H Olsen
 

Hjerteintervensjonen (HINT) Hjertesviktpoliklinikken og elektrofysiologisk lab. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus 
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
E-post: kaija.hole.olsen@helse-bergen.no

Clare Tompsett, MSc


Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Sjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunsthistorie
E-post: clare.tompsett@helse-bergen.no

Eva Torsvik


Medisinsk Intensiv og overvåkning (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
Forskingsfelt: Pasientoppfølging ved avansert arytmibehandling (radiofrekvens ablasjonsbehandling (RFA))
E-post: eva.torsvik@helse-bergen.no
Publikasjonar


Elfrid H Staveland

Fysioterapiavdelingen.
Hjerterehabiliteringen, thoraxkirurgisk post og hjertemedisinske post). Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.
Stilling: Spesialfysioterapeut Hjerte/Lunge
Utdanning: Mastergrad i klinisk fysioterapi, fordypning hjerte/lunge
Forskingsfelt: Effekt på kardiovaskulær kapasitet, kroppsammensetning og helserelatert livskvalitet etter hjerterehabilitering.
E-post:elfrid.herre.staveland@helse-bergen.no


Irene Drotningsvik_300.jpg

Hjerterehabiliteringen, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Hjerterehabilitering og livskvalitet (BECARES, eHjerteRehab)
E-post: irene.drotningsvik@helse-bergen.no


 

Hjertemedisinsk (Hjertepost 1s2v) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus

Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie                                     

Utdanning: Master i klinisk sjukepleie - kardiologisk sjukepleie

Forskingsfelt: Modifiserbare risikofaktorer og selvrapportert helse hos pasienter med og uten atrieflimmer etter PCI (CONCARDPCI)                                                             

E-post: anniken.juvik.kjolseth@helse-bergen.no

 
 
Hjerteintervensjonen (HINT), Kat.lab, Haukeland Universitetssjukehus 
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
E-post: kristin.rykkje-johannessen@helse-bergen.no

Nasjonale og regionale samarbeidspartnere 

Nasjonale og regionale samarbeidspartnere
Jan Schjøtt​
Tore Wentzel-Larsen
Bjørn Bendz
Alf Inge Larsen
Jørund Langøren
Svein Rotevatn
Cathrine Bjorvatn​

 

​Internasjonale samarbeidspartnere  

Sist oppdatert 21.03.2024