Nyansatt postdoktor skal vurdere effekt og kostnadseffektivitet av eHelseprogram for oppfølging av hjertepasienter

Nina Hjertvikrem blir den aller første postdoktoren i CONCARD PCI – en studie som undersøker hvordan pasienter opplever oppfølgingen fra helsevesenet og bruker helsetjenester etter behandling av trange kransårer i hjertet.

Publisert 28.01.2021
Sist oppdatert 29.08.2023
En eldre mann kommuniserer med helsepersonell via videosamtale på nett. Foto: Colourbox.

Forskningsgruppen PROCARD har gleden av å melde at vi har ansatt vår første postdoktor i CONCARDPCI-studien. Stillingen er tilknyttet en del av studien med fokus på helseøkonomi og ressursbruk. Vi ønsker nå Nina Hjertvikrem velkommen! Hun begynner i stillingen mandag 1.februar.

CONCARDPCI ser på utfordringer fra pasientens ståsted. Studien søker å vinne ny kunnskap for å kunne utvikle eHelseprogram for pasienter som har gjennomført utblokking av trange kransårer i hjertet (også kalt perkutan koronar intervensjon, eller PCI). eHelse er bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å kunne tilby pasienter sikrere, mer effektive og mer tilgjengelige helse- og omsorgstilbud.

CONCARDPCI er en av verdens største kohortstudier med en stor mengde pasientrapporterte data hvor man følger pasientene over tid. Studien inkluderer mer enn 3000 pasienter som har gjennomført PCI, og er et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus, universitetssykehusene i Stavanger og Oslo, samt fire universitetssykehus i Danmark. 

Studien søker å finne ut om disse pasientrapporterte dataene kan bidra til å forutse helseutfall, reinnleggelser og død. Man undersøker også bruk av helsetjenester, kostnader og prediktorer for kostnader på tvers av sektorer, etter PCI.

Per i dag vet man ikke nok om pasientenes helsekompetanse, opplevelser i pasientforløpet, preferanser for rehabilitering, eller hvilken oppfølging de får. Studien undersøker pasientenes evner til å ta til seg helseinformasjon og følge livsstilsråd, pasientenes fysiske og psykiske helse etter PCI, og hvordan pasientene opplever oppfølgingen på tvers av nivå og sektorer etter utskrivelse fra sykehus. 

Hjertepasientenes utfordringer og ønsker

I dag ser det ut til at kun et begrenset antall pasienter får tilbud om hjerterehabilitering, til tross for det faktum at europeiske retningslinjer anbefaler dette. CONCARDPCI utforsker mangelen på strukturert oppfølging av pasienter etter gjennomført PCI.

Det overordnede målet med postdoktorprosjektet er gjennom ulike metoder å kartlegge pasientenes preferanser for oppfølging, og evaluere bruk av helsetjenester, kostnader og prediktorer for kostnader på tvers av sektorer, etter PCI. Prosjektet undersøker altså hva pasientene selv verdsetter når de skal bli tilbudt et rehabiliteringsprogram; for eksempel et eHelseprogram.

For at eHelseprogram skal kunne bli tilgjengelige for pasientene som har behov for det, kreves det kostnadseffektivitet. I CONCARDPCI utvikles det et tverrfaglig eHelseprogram for oppfølging av pasienter etter PCI. Postdoktoren skal i en intervensjonsstudie avgjøre effekten av programmet, og evaluere programmets kostnadsnytte.

En av utfordringene med hensyn til pasientoppfølging i Norge, er de store geografiske avstandene. For noen pasienter blir det for langt å reise til nærmeste rehabiliteringssenter. Koronakrisen har også gjort CONCARDPCI stadig mer aktuell, ettersom det under pandemien har oppstått nye utfordringer rundt det å gjøre helsehjelp tilgjengelig for hjertepasienter.   

Å kunne tilby helsehjelp på nye måter er en av de strategiske satsningsområdene til Direktoratet for eHelse i perioden 2019 – 2022. Denne studien vil gå rett inn i profilen til dette satsingsområdet. 

Postdoktorens kompetanse og arbeidshverdag

Med sin lange utdanning og erfaring, er Nina Hjertvikrem godt rustet til de utfordrende oppgavene som følger med postdoktorstillingen. I tverrfaglige studier som CONCARDPCI, ser man det som helt nødvendig å inkludere personer med ulik spesialkompetanse. 

Nina Hjertvikrem har bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole, mastergrad i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Stavanger og doktorgrad i økonomi. Under arbeidet med doktorgraden, var hun tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS.

Et fotografi av Nina Hjertvikrem, den nyansatte postdoktoren i CONCARDPCI. Foto: Privat.

Nina Hjertvikrem, nyansatt postdoktor i CONCARDPCI. Foto: Privat.

Den 3. april 2020 forsvarte Hjertvikrem avhandlingen sin, Collaboration in research and innovation networks. Avhandlingen tok for seg hvordan bedrifter og organisasjoner innen forskning og innovasjonsnettverk samarbeider. Grunnet koronakrisen, ble Hjertvikrem den første ved UiS som har disputert heldigitalt.

Professor Rikke Søgaard og førsteamanuensis Tina Hansen går inn som mentorer for postdoktor Nina Hjertvikrem, sammen med professor Tone M. Norekvål, forskningsleder for PROCARD. Hjertvikrem bor til daglig i Stavanger, men kommer til å være hos PROCARD i Bergen på jevnlig basis.

Seks delstudier og publikasjoner er planlagt i prosjektet. Postdoktor vil være førsteforfatter på fire og medforfatter på to av publikasjonene. Datainnsamlingen til fire av disse er ferdigstilt av CONCARDPCI-teamet før postdoktor begynner i stillingen. 

Postdoktorprosjektet er fullfinansiert av Norsk Sykepleierforbund.

Les mer om CONCARDPCI-studien