PROCARD fokuserer på samhandling

I en ny studie som inkluderer pasienter som har gjennomgått utblokking av kransarterier (PCI)  undersøkes det hvordan pasienter med gjennomført PCI erfarer kontinuitet mellom profesjoner, nivå og sektorer etter utskrivelse fra sykehus.

Publisert 01.02.2017

​Studien belyser problemstillingene med ulike vitenskapelige metoder. Den første delstudien er nettopp publisert i internasjonalt tidsskrift.
 
Valaker et al. har publisert artikkelen «Continuity of care after percutaneous coronary intervention: The patient’s perspective across secondary and primary care settings» i European Journal of Cardiovascular Nursing. Studien er en del av CONCARD-studien som utgår fra Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC). Målet med denne delstudien var å kartlegge hvordan pasienter etter PCI-behandling erfarer kontinuitet mellom spesialisthelsetjenestene og kommunen i tidlig fase etter utskrivelse fra sykehus. Studien har en kvalitativ tilnærming og det var gjennomført 22 dybdeintervjuer med pasienter 6-8 uker etter utskrivelse fra sykehus.
 
Studien viste at pasientene var tilfreds med den tekniske utførelsen av PCI-behandlingen og ivaretagelsen i forbindelse med inngrepet, men mindre fornøyd med utskrivelsesprosessen fra sykehuset. De savnet mer informasjon om leveregler etter behandling og mer individuelt tilpasset informasjon. Pasientene ønsket videre en tydeligere henvisningspraksis til oppfølgingstilbud i kommunene.
 
Etterhvert som høyteknologisk behandling blir mer vanlig kan det få konsekvenser for utforming av tjenestetilbudet. I en spesialisert helsetjeneste er pasientene avhengig av en koordinert innsats fra flere instanser. Det kan vise seg å være nødvendig med mer fleksibel organisering og tverrfaglig samarbeid på ulike behandlingsnivå.
 
Fullstendig artikkel finner du her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28111970