Spørreskjema som måler pasientenes eHelsekompetanse nå tilgjengelig på norsk

Digital teknologi er en viktig kilde til helseinformasjon for pasienter som har gjennomgått behandling av trange eller tette kransårer. Et nytt spørreskjema på norsk gjør at helsepersonell nå kan vurdere pasientens opplevelse av egen eHelsekompetanse (elektroniske helsekompetanse).

Publisert 23.09.2020
Sist oppdatert 07.06.2023
En person som sitter ved et bord
En eldre kvinne søker etter helseinformasjon på et nettbrett. Foto: izusek, iStockphoto.

I moderne tid har digital teknologi blitt en viktig kilde til helseinformasjon blant pasienter som har gjennomgått perkutan koronar intervensjon, eller PCI— en behandlingsteknikk hvor man åpner trange eller tette kransarterier. Dermed vil det være viktig for helsepersonell å ha tilgang til spørreskjema som hjelper dem å vurdere pasientens opplevelse av egen elektroniske helsekompetanse, også kalt eHelsekompetanse. eHelsekompetanse er pasientens opplevelse av egen kunnskap, fortrolighet og ferdighet til å søke opp, finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon fra internett.

PhD-stipendiat Gunhild Brørs og medforfattere har publisert en artikkel om eHelsekompetansen til pasienter med hjertesykdom i Journal of Medical Internet Research – et av verdens beste tidsskrifter for medisinsk informatikk. 

Gunhild Brørs og medforfattere har oversatt og validert et canadisk spørreskjema kalt eHEALS (eHealth Literacy Scale). Skjemaet vurderer pasientens opplevelse av egen eHelsekompetanse, og etter denne oversettelsen, er det nå tilgjengelig på norsk. Brukerrepresentanter og kliniske eksperter har deltatt i arbeidet. Skjemautvikler, forskeren Cameron D. Norman, har også bidratt med innspill underveis i prosessen, og er medforfatter på artikkelen. For å validere den norske versjonen av eHEALS, ble skjemaet testet på 1695 pasienter etter gjennomgått PCI. 

Hovedfunn fra studien

Resultater fra studien indikerer at pasienter med høyere grad av utdanning og de som var i arbeid har høyere eHelsekompetanse, sammenlignet med pasienter med lav grad av utdanning og de som var pensjonert. Studien rapporterte en relasjon mellom eHelsekompetanse og en opplevelse av at internett var en nyttig og viktig kilde til å finne helseinformasjon. Studien viste også at pasienter med høyere eHelsekompetanse er mer utforskende og har høyere evne til å finne pålitelige kilder til god helseinformasjon, samt høyere evne til å vurdere kvaliteten på helseinformasjon uten hjelp fra andre.

På de fleste av de åtte spørsmålene i eHEALS-skjemaet, svarte en høy andel av pasientene at de var usikre eller enige. Dette kan tyde på at pasientene opplever seg selv som nøytrale til eller relativt fortrolige med egen eHelsekompetanse. Funnene kan også bety at pasientene opplever det som vanskelig å fylle ut spørreskjema i en akutt setting på sykehuset. Dette kan underbygge at eHelsekompetanse er en prosessorientert ferdighet som utvikler seg over tid, parallelt med at tilgangen til digital teknologi øker, og at de individuelle, sosiale og miljømessige sammenhengene endres.


Resultater fra studien indikerer at den norske versjonen av eHEALS har akseptable psykometriske egenskaper (validitet og reliabilitet). I fagfeltet psykometri bruker man teorier og teknikker for måling av psykologiske fenomener, som for eksempel psykologiske tester eller spørreskjemaer som måler evner, holdninger, ferdigheter, personlighetstrekk, livskvalitet eller symptomer på psykiske lidelser.

Studien bidrar med ny kunnskap om de psykometriske egenskapene til eHEALS blant pasienter som har gjennomgått PCI. Videre identifiserer studien områder innen eHelsekompetanse som har høy relevans for videre utvikling av digital teknologi som en kilde til helseinformasjon.

PROCARD har det koordinerende ansvaret for den norske versjonen av spørreskjemaet eHEALS. Man kan få tak i skjemaet ved å kontakte forskningsleder Tone M. Norekvål