Gruppebilde to smilende menn og en kvinne, kledd i hvite uniformer i sykehus. Foto

Hud og revmatologisk sengepost

Hud og revmatologisk sengepost diagnostiserer og behandlar pasientar som treng å vere innlagt i sjukehus grunna dårleg funksjon, alvorleg sjukdom eller behov for høgspesialisert behandling. Her foregår lengre medisinsk utgreiing og behandling av dei sjukaste pasientane. Vår sengepost er moderne og har 15 sengeplassar fordelt på enkelt-, dobbelt- og trippeltrom. Alle rom har eige bad/toalett. Vi har også utgreiing og behandling av dagpasientar med revmatisk sjukdom.

I tillegg til legar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar og postsekretær er det tverrfaglege teamet i avdelinga samansett av ergoterapeutar, fysioterapeutar, sosionom og farmasøyt. I tillegg har vi samarbeid med ernæringsfysiolog.

Ved innlegging får du ein pasientansvarleg lege og sjukepleiar. Desse har ansvar for behandling og pleie, og følgjer deg opp under heile opphaldet. Andre legar og sjukepleiarar vil også delta i behandling og pleie, men vi prøver å sikre mest mogleg kontinuitet.

Informasjon til deg som skal innleggast

 • Når du kjem til avdelinga blir du motteken av sjukepleiar og lege. På innleggingsdagen kan det bli noko ventetid.  Du vil få nærmare beskjed om tid for oppmøte.Undersøkingar kan vere bestilt på førehand og starte same dag
 • Lengda på opphaldet kan variere frå få dagar til fleire veker
 • Du får fire måltid dagleg. Frukost kl. 08.00-09.00, lunsj kl. 12.00-13.00, middag 16.00-17.00 og kvelds 19.00-20.00.

 

Til innlegginga må du ta med deg:

 • Liste over alle medisinar som du brukar
 • Oversikt over undersøkingar du ev. har gjennomgått på andre avdelingar (t.d. røntgen dei siste par åra)
 • Namn på fastlege
 • Minst mogleg verdisaker og kontantar. Sjukehuset kan ikkje ta ansvar for verdiar
 • Toalettsakar, tøy osv.

Seksjonsleiar: Nina Helen Alsaker Bergsvik

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

 3. etasje i Hudbygget, Jonas Lies vei 73

Hudbygget

Jonas Lies vei 73

​Det er parkering utanfor Hudbygget på sjukehusområdet, innkøyring ved Haukeland hotell. Det er begrensa parkeringsplassar, og vi tilrår at du brukar offentleg transport til og frå undersøkinga/behandlinga om mogleg. Dersom du av helsemessige årsaker ikkje kan bruke offentleg transportmidlar, må du få godkjenning av behandlar på at du skal få drosje (samkøyring). Sjå nettsida pasientreisar.no​ for meir informasjon eller ring 05515.

Om du ønskar å kjøyre sjølv og vil parkere på sjukehusområdet, gjer vi merksam på at det er nokre få parkeringsplassar mot parkeringsavgift utanfor Hudavdelinga. Pasientar som er innlagt i minimum 7 dagar kan få tilbod om å kjøpe parkeringskort for kr 350,- pr veke. Snakk med postsekretær i sengeposten om dette.

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Kl. 17.00 - 20.00
Utanom denne tid ber vi om at du avtaler med personalet.

 • Ta med ei oversikt over medikamenta du eventuelt bruker
 • Ver vennleg å opplyse om kven som er fastlegen din når du møter til undersøking / behandling hos oss
 • Har du frikort, ber vi om at du tar dette med og viser det til helsesekretæren i ekspedisjonen om du skal til poliklinisk undersøking

Det er lov til å bruke eigen mobiltelefon under opphaldet, men vi ber om at du viser omsyn til andre pasientar som ein deler rom med. Om du ønsker, kan du ta med eigen berbar PC som du kan kople til vårt gjestenett.

Skal du innleggast på sengepost eller pasienthotell må du ta med deg toalettsaker, klede, innesko o.l. Sjukehuset kan ikkje ta ansvar for verdisaker, så vi ber om at du ikkje tar med deg dette ved innlegging.

Du må gjerne ha med deg pårørande til utskrivingssamtale.

Når du er pasient på sengeposten vår er det det fire måltid dagleg:

 • Frukost kvardagear kl. 08.00 - 09.00. Laurdag og sundag kl. 08.30 - 09.30.
 • Lunsj kl. 12.00 - 13.00
 • Middag kl. 16.00 - 17.00
 • Kvelds kl .19.00

Hudavdelinga har buffet kor alle måltid på sengeposten blir servert. Buffeten er bemanna på dagtid og kvardagar.

​For å bli utgreidd / behandla ved Hudavdelinga må ein bli tilvist av lege. Når avdelinga har mottatt tilvising blir denne vurdert av seksjonsoverlege hos oss, og innan 10 verkedagar vil vi sende ut brev om ventetid og om det er aktuelt med poliklinisk undersøking eller opphald på dagpost / hotell eller sengepost.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Ventetida varierer ut frå kor alvorleg sjukdommen er eller hastegrad, og vil variere frå pasient til pasient.

Om sjukdommen blir forverra i ventetida, er det viktig at du kontaktar fastlege / tilvisande lege. Fastlege / tilvisande lege må då sende utfyllande opplysningar til avdelinga som vil avgjere om ventetida skal endrast.