Meistringsgrupper

Ved Seksjon for smertebehandling og palliasjon driv ein jevnleg med meistringsgrupper. Gruppene er leia av psykolog og fysioterapeut og har 6 – 8 deltakarar.

Deltakarane er på førehand vurdert ved seksjonen av fysioterapeut eller psykolog, og vert så satt på ei venteliste. Ventetida kan vere på ca. 6 mnd.

Meininga med gruppebehandlinga er via samtalar (kognitiv terapi eller ACT), heimeoppgåver og øvingar retta mot auka bevissthet kring kropp og avspenning, å bidra til at deltakarane finn strategiar for å ei betre meistringen av sine smerter. Eit anna mål med gruppa er å verte tryggare på at fysisk aktivitet ikkje gjer smertetilstanden verre.

Gruppebehandlinga er samansett av åtte samlinger à to timar. Det er alltid eit informasjonsmøte i forkant av behandlinga der deltakarane får grundig informasjon om tilbodet og skriv under på ein kontrakt for deltaking i gruppa.

Sist oppdatert 02.12.2022