Hva skjer i Sterilsentralen

Levande bakteriar og andre mikroorganismar har hatt stor betydning for evolusjonen av liv på jorda. Hos oss sendes dei ned på Sterilsentralen for å dø.

To ansatte ved Sterilsentralen som jobber. Foto
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sterilitet inneberer i praksis fråvær av alle former for levende mikroorganismar. Sterilt utstyr brukast ved kontakt med sterile områder, som blodårer, urinvegar, nedre luftvegar og ved brot på hudbarrieren.​

To ansatte ved Sterilsentralen. Foto


To ansatte ved Sterilsentralen. FotoUtgangspunktet for å kunne operere pasientar er at det finns sterile instrument som står til disposisjon for operasjonspersonalet.


Operasjonssjukepleiaren si viktigaste oppgåve er å hindre infeksjon og sikre pasienttryggleik. Det er viktig at dei har forståing for arbeidet med sterilisering og har difor ein del av praksisen sin på Sterilsentralen.

Operasjonsutstyr som har blitt vasket. Foto


I biologisk materiale som blod, puss og sekreter er det gode vekstmoglegheiter for mikroorganismar. Brukte instrument skal difor reingjerast og desinfiserast snarast etter bruk. Etter vask og desinfeksjon blir instrumenta kontrollert, før det pakkes før sjølve steriliseringa. ​

To ansatte som venter forran en maskin som brukes ved Sterilsentralen


Det er ingenting som heiter nesten sterilt. Alt handlar om desinfeksjon, reingjering, kontroll, pakking, sterilisering og distribusjon av sterilt utstyr til avdelingar som har pasientbehandling.

Saksar, skalpellar, klemmer og andre instrument blir vaska, olja og sterilisert under høg varme og trykk. Sterile produkt må handterast slik at dei er sterile heilt frå sjølve steriliseringsprosessen og fram til dei blir brukte.​

En mannlig ansatt som jobber med å pakke rent utstyr. Foto.


Alt som er i berøring med sterilt utstyr skal vere sterilt, og arbeidet går føre seg i kontrollerte og reine soner. Utstyret behandlast forsiktig slik at forpakningen ikkje bli skada og utstyret usterilt. Det blir så køyrt i lukka bakke og vogn med interntransport rundt om på sjukehuset. No er det klart til operasjon.​​
Sist oppdatert 09.03.2023