Kreft post 1

Vi ligger i Parkbygget, 2. etg. Vi har 22 sengeplassar fordelt på einerom og tosengsrom. På post 1 arbeider vi i 2 tverrfaglige team, rosa og oransje, og pasientane blir fordelt i team etter diagnose. Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og legar har ansvar for pleie og behandling under opphaldet i avdelinga.

Bufféen har eigen kokk på dagtid. Det blir lagt stor vekt på at maten skal vere næringstett, ha rett temperatur og vere innbydande.

Bufféen har lyse, fine lokaler med utsikt over sykehusparken.


Måltida blir servert til følgande tider:

 • Frukost kl. 08.00-09.00 
 • Lunsj    kl. 12.00-13.00 
 • Middag kl. 15.30-16.30 
 • Kvelds  kl. 19.00-20.00

Det er mogleg å få enklare retter også utanom desse tidene.

Vi har også eit stort utval av næringsdrikkar og yoghurt som alltid er tilgjengelig for pasientane. 

Posten har ei stor TV-stove til pasienter og pårørande. Ventearealet ved inngangen kan også brukes av pasienter og pårørende. Her er det også ein TV, samt litt leiker og bøker for borna.

Vi har eit samtalerom / leikerom med ein del leiker, bøker og tegnesaker. Her har vi gjerne informasjons- og familiesamtaler.

 

Vi ønsker gjerne besøk av barn og barnebarn i avdelinga. Vi veit at det kan vere godt for borna å få sjå kor foreldre eller besteforeldre er innlagt, og blir litt kjent med oss som jobber her. Snakk gjerne med legen din eller nokon i pleiepersonalet om du har spørsmål knytt til dette. 

Vi tilbyr familiesamtaler med lege/pleiepersonell på avdelinga, og rettleiing og hjelp til foreldre alt etter behov. 

Det er lagt opp trådlaust nettverk i heile bygget. 

Våre hovudoppgåver er knytt til utgreiing, behandling og pleie av pasientar frå Helse Vest.

Vi har ansvar for pasientar som får strålebehandling og / eller medikamentell kreftbehandling (cellegift/antistoff/immunterapi). Symptomlindring og oppfølging under og etter behandling er sentrale oppgåver. 

Vi har som mål at våre pasientar skal få god pleie og symptomlindring, og at pasientar og pårørande har tilstrekkeleg informasjon rundt sin situasjon. 


Det blir lagt mykje arbeid i å koordinere og planlegge utskrivingar, og vi har fokus på at overgangane mellom kommune og sjukehus skal vere gode og trygge for pasientar og pårørande.

Vi samarbeider blant anna med primærhelsetenesta, palliativ sengepost på Haukeland universitetssjukehus og Røde Kors sjukeheim, palliativ eining.


 • Vaktskifte kl. 07.00
 • Frukost kl. 08.00-09.00
 • Legevisitt ca. kl. 09.00-11.00
 • Lunsj kl. 12.00-13.00
 • Vaktskifte kl. 14.30-15.30
 • Middag kl. 15.30-16.30
 • Kvelds kl. 19.30–20.30
 • Vaktskifte kl. 21.30–22.00

Vi har visittid frå kl. 17.00 - 20.00.

 

Du kan gjerne ha blomsterbukettar på pasientrommet.

Av hensyn til smittevern, er det ikkje tillate med potteplantar med jord på pasientromma. 

 

Vi ber om at ein ved bruk av mobiltelefon viser omsyn til medpasientar. Vi ber også om at det ikkje blir tatt bilde som kan vise andre pasientar. 

Det er tilgang til TV ved kvar seng. I tillegg er det TV i fellesareal og daglegstove. 

Vi anbefaler at verdisaker blir lagt igjen heime.

Er du i langvarig behandling kan du ha rett til å reise på permisjon i løpet av behandlingsperioden. Reiseutgifter må du då dekke sjølv.

Kontakt legen din for å få informasjon om permisjonar.

 

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus
Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Kreft post 1
Postboks 1400
5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Kreft post 1 ligg i Parkbygget, 2. etasje.

Parkbygget

Haukelandsveien 22, 5021 Bergen

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Pasientar og pårørande ved Kreftavdelinga kan låne bil.

​Ønskjer du å låne ein bil?

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Ibsens gate 118, i ein gamal trevilla like nedanfor Pasienthotellet på Haukeland.

Les meir om Vardesenteret