Kreft sengepost 2

Inneheld totalt 35 senger og 5 behandlingsstolar. I helga har me opent 22 av sengene. Desse er fordelt på eierom, tosengsrom og firesengsrom. Pasientane vert delt inn i 4 team (rødt, gult, blått og grønt) ut i frå kva diagnose dei har. Kvart team består av sjukepleiar, hjelpepleiar / helsefagarbeidarar og legar som har ansvar for pleie og behandlinga under opphaldet i avdelinga.

Post 2 har buffét med eige personale. Det blir lagt stor vekt på at maten skal sjå fin ut, ha rett temperatur og vere innbydande.


 • Frukost kl. 08.00-09.00
 • Lunsj kl. 12.00-13.00
 • Middag kl. 15.30-16.30
 • Kveld kl. 19.30-20.30
Det er også mogleg å få enklare rettar utanom desse tidene. 

Post 2 har ein daglegstove i vestfløya. Her er det TV og litt leiker for barn som er på besøk. I tillegg har me fleire sittegruppar i korridoren. 

Sjukehuset si kantine i 3. etasje, samt kafé og sittegrupper i 0. etasje i Sentralblokka kan nyttast.

Det er variabel trådlaus dekning på posten. 

Våre hovudoppgåver er knytt til utgreiing, behandling og pleie av pasientar frå Helse Vest. For dei fleste pasientane har vi ein regional funksjon, i tillegg har vi ein lokalfunksjon for nokon av pasientgruppene.

Behandlinga vi yter er hovudsakleg medikamentell kreftbehandling og strålebehandling.


Vi er eit nasjonalt sarkomsenter, som medfører at vi har ansvaret for den pre- og postoperative behandlinga av pasientar med denne kreftforma.


Vi har óg ansvaret for alle pasientane som får autolog stamcellehøsting (HMAS). 


Symptomlindring og oppfølging under- og etter behandling er sentrale oppgåver. Dei fleste kurane vi gir, påverkar pasienten  sin beinmarg, slik at dei er meir utsette for infeksjonar. Difor vert nokre av pasientane innlagt mellom kurane.


Vi har fokus på barn som pårørande, og barn er velkommen hos oss. Vi tilbyr familiesamtalar, rettleiing og hjelp til foreldra ved behov.

Det faste personalet omfattar spesialsjukepleiarar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar / helsefagarbeidarar, legar og postsekretær.

Det er eit nært samarbeid med fysioterapeutar, ergoterapeutar, sosionomar, klinisk ernæringsfysiolog og sjukehusprest. Avdelinga har jamnleg studentar i praksis. 

Vi arbeider tett med palliativt team og andre spesialeiningar på sjukehuset. Det blir lagt mykje arbeid i å koordinere og planlegge utskrivingar. Vi har også eit nært samarbeid med lokalsjukehusa og pleie- og omsorgstenesta. Vi formidlar også kontakt med palliativ sengepost på Haukeland universitetssjukehus, Røde Kors palliativ avdeling, Kreftforeninga og andre aktuelle instansar. 

Visittida på sjukehuset er frå kl. 17.00-20.00. 

På fleirsengsrom kan det vere behov for å avgrense besøka inne på rommet. 

Det er ein fordel om ein kan nytte fellesareal til å ta imot besøk.

Mange av pasientane våre har eit lågt immunforsvar. Vi oppmodar til besøkande å vise omsyn til dette.

Barn er velkommen på besøk. Vi har ein liten leikekrok på daglegstova og det er mogleg å låne spel, bøker, leiker, teiknesaker m.m.


 • Vaktskifte kl. 07.00
 • Frukost kl. 08.00-09.00
 • Legevisitt ca. kl. 09.00-11.00
 • Lunsj kl. 12.00-13.00
 • Vaktskifte kl. 14.30-15.30
 • Middag kl.15.30-16.30
 • Kvelds kl. 19.30–20.30
 • Vaktskifte kl. 21.30–22.00

Postane er tilknytt buffétservering i eigne lokale. Vi prøver å gje eit variert og appetittvekkande tilbod, med stor grad av individuell tilpassing. 

Pasientane er utsett for infeksjonar. Det er derfor nødvendig å ta nokon førehandsreglar i avdelinga. Berre avskorne blomstrar kan bli tatt med til pasientane. Er pasienten isolert på rommet pga. infeksjonsfare, er det ikkje høve til å ha blomstrar på rommet.

Vi ber om at ein ved bruk av mobiltelefon viser omsyn til medpasientar. Vi ber også om at det ikkje blir tatt bilde som kan vise andre pasientar.

Det er tilgang til TV på dei fleste rom. På fleirsengsstovar må ein vise omsyn til andre pasientar. Vi har også nokon Nintendo Switch til utlån.

Det blir tilrådd å ikkje oppbevare verdisaker/pengar på rommet. Postane har ingen deponeringsmoglegheit for verdisaker.

Etter avtale med personalet kan ein reise på permisjon. Reiseutgifter må ein dekkje sjølv. Det er eigne reglar for pasientar frå andre kommunar utanom Bergen. Ta kontakt med personalet.

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Kreft post 2 Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Kreft post 2 held til i Sentralblokka, 4. etasje.

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Pasientar og pårørande ved Kreftavdelinga kan låne bil.

​Ønskjer du å låne ein bil?

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Ibsens gate 118, i ein gamal trevilla like nedanfor Pasienthotellet på Haukeland.

Les meir om Vardesenteret