Evaluering av det nye NIPT-tilbudet for gravide - Decisions, Information and Autonomy in Norwegian Antenatal Care

Diana-studien

Svangerskapsomsorgen i Norge er i endring. I 2022 innførte norske helsemyndigheter tilbud om ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 12-14 (før kjent som «tidlig ultralyd») for alle gravide. Gravide som er over 35 år på termindato får i tillegg tilbud om blodprøven NIPT (Non-invasiv prenatal test).

Gravid mage og krusedull

DIANA-studien skal evaluere noen av disse endringene, og ønsker særlig å belyse de berørte kvinnenes opplevelser og perspektiver.

Du som deltar i DIANA-studien får en unik mulighet til å si din mening om svangerskapsomsorg og kvinnehelse i Norge.


DIANA-studien er et forskningsprosjekt der vi skal undersøke om gravide kvinner tar informerte valg tidlig i svangerskapet.

Vi er særlig interessert i blodprøven NIPT, og de valgene gravide tar når de får tilbud om NIPT som del av offentlig svangerskapsomsorg.

Studien er et samarbeid mellom Avd. for medisinsk genetikk og Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus, og VID vitenskapelige høyskole.

Å velge å takke ja eller nei til blodprøven NIPT kan være vanskelig for en gravid kvinne hvis hun ikke har fått tilstrekkelig informasjon på forhånd. Hun må vite hva som taler for og hva som taler mot å ta i mot tilbudet om NIPT. Hun bør også ha fått informasjon om hva skjer hvis NIPT-prøven ikke er helt normal, hvilke tilleggsundersøkelser som gjøres, ventetiden før et endelig svar foreligger og hvordan svaret skal forstås. Hun bør også ha tenkt gjennom hva hun skal gjøre hvis hun får vite at fosteret har en alvorlig sykdom. Alt dette er nødvendig for at den gravide skal kunne ta et informert valg om NIPT. Når valget er tatt, må hun også få mulighet til å gjøre som hun hadde tenkt, og faktisk ta det valget som er rett for henne.​


Non-invasiv prenatal test er en laboratorieanalyse som gjør det mulig å undersøke om det er høy risiko for at fosteret har trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 (Edward syndrom) eller trisomi 13 (Patau syndrom). Dette kan gjøres ved å undersøke en blodprøve fra mor, som må tas etter svangerskapsuke 10.

Dette er en analyse som alle gravide som er over 35 år på termindato får tilbud om gjennom det offentlige helsevesenet. Gravide skal få informasjon om dette fra fastlege, jordmor, eller gynekolog på sykehuset, og kan selv bestemme om de ønsker å takke ja eller nei til NIPT-blodprøven.


NIPT er et nytt tilbud i Norge. Vi vet derfor ikke så mye om hvordan gravide opplever dette tilbudet, hva de vet om NIPT, og hvordan de bestemmer seg for om de ønsker analysen.

Dette har vi som jobber i helsevesenet plikt til å evaluere, og det er viktig at de gravide selv får mulighet til å uttale seg. Slik kan vi sikre at norske gravide får et helsetilbud som holder høy kvalitet og som reflekterer de gravides egne ønsker.

Hvis du ønsker å si din mening om NIPT og være med å forme fremtidens helsevesen og svangerskapsomsorg, kan du delta i DIANA-studien.

Som helsevesen er vi forpliktet til å gi forståelig, tilstrekkelig og verdinøytral informasjon slik at kvinner kan ta velinformerte valg. Det er kun du, som bruker av det nye NIPT-tilbudet, som kan fortelle oss om vi har lyktes med det.


Alle som er:

  • Gravid

og

  • 35 år eller eldre ved termindato

og

  • ​skal til ultralydundersøkelse på Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus i første del av svangerskapet
vil få tilbud om å være med i DIANA-studien.

Dette skjer automatisk, og du trenger ikke å gjøre noe selv. Du vil få en SMS etter ultralydtimen din med mer informasjon.

Studien er en spørreundersøkelse med to spørreskjema. Hvis du har tilbud om å delta i studien, vil du få informasjon om dette under timen til ultralydundersøkelse i første del av svangerskapet. Deretter vil du få en SMS med lenke til samtykkeskjema og det første spørreskjemaet. Du kan svare med mobilen, og det tar omkring 15 minutter. Etter en måned får du en ny SMS med lenke til det andre spørreskjemaet. Det tar omkring ett minutt å fylle ut.

Noen av de som har svart på spørreskjemaene, vil også bli spurt om å delta i et gruppeintervju på et senere tidspunkt.

Vi vil ikke lagre ditt navn, adresse eller annen personalia noe sted. Telefonnummeret ditt blir også slettet når studien er over.

Svarene på spørreskjemaene kan ikke kobles til ditt telefonnummer eller til deg på annen måte.


Ja, du kan når som helst og uten grunn, trekke ditt samtykke og deltakelse i studien. Ønsker du det, tar du kontakt med prosjektleder Andrea F.Krohn-Hansen på epost: diana.prosjekt@helse-bergen.no

Vær oppmerksom på at forskningsresultater som allerede er publisert, ikke kan slettes.


Andrea F. Krohn-Hansen er genetisk veileder på Avd. for medisinsk genetikk hun er også prosjektleder for DIANA-prosjektet og stipendiat.

Ida Wiig Sørensen er genetiker og overlege på Avd. for medisinsk genetikk. Hun har det medisinske ansvaret for NIPT-analysene som utføres i Helse Bergen.

Link til:

diana.prosjekt@helse-bergen.no

​​ 

Hvis du ønsker mer informasjon om NIPT kan du les mer på Helsenorge sine nettsider:  

Fosterdiagnostikk - Helsenorge

​​​
 

​​

DIANA symbol.png

​​

Sist oppdatert 12.09.2023