Kreftgenomikk

Seksjon for kreftgenomikk (SKG) utfører genetiske analysar for å avdekke eller overvake kreftsjukdom. Vi er også deltakarar i den nasjonale satsinga Infrastruktur for Presisjonsdiagnostikk (InPreD), som nivå 1 sjukehus.

Kreftgenomikk, etablert 4.januar 2021, ligg på nivå 2.1 i Laboratorieklinikken og har ansvar for å tilby avansert molekylær kreftdiagnostikk. 

For å imøtekomme eit stadig aukande behov for genetiske analysar ved kreftsjukdom har ein samla molekylære analyser som tidlegare vart utført ved moderavdelingane; Avdeling for medisinsk genetikk, Avdeling for patologi og Medisinsk biokjemi og farmakologi. 

I tillegg til moderavdelingane, samarbeidar seksjonen tett med Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft, Seksjon for bioinformatikk og Biobank Haukeland. 

Vi er ein seksjon i rask vekst, og består av tilsette med ulik yrkesfagleg bakgrunn som bioingeniørar, molekylærbiologar og legar, alle med fagleg spesialkompetanse. Seksjonen har også ei sentral rolle i Infrastruktur i PresisjonsDiagnostikk (InPreD) ved Haukeland sjukehus.

Seksjonen er delt i to einingar med ulike ansvarsområde; blodgenomikk og tumorgenomikk

Kreftgenomikk er akkreditert, det vil seie at laboratoriet tilfredsstiller krav til kvalitet og kompetanse definert i NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier. Registreringsnummeret for akkrediteringsomfanget er Test 299 Laboratorieklinikken, Avdeling for medisinsk genetikk.

 

 

Norsk akkreditering Test 299. Grafisk / logo.

 

Akkrediteringsomfang for Test 299

 

Logo. InPreD HUS. Nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk - Kreft.

Innan kreftfeltet har vi for tida ei nasjonal satsing for å etablere infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD) innan kreftfeltet, der Helse Bergen HF skal vere eit nivå 1-sjukehus og vere leiande i utviklingsarbeidet. Kreftgenomikk har ei sentral rolle i innføring av nødvendige laboratorieanalysar for presisjonsmedisin og leggje til rette infrastruktur, biobanking og studiespesifikke analysar for kliniske studiar. Kreftgenomikk skal ha ei brei instrumentering og metoderepartoar, samt gode digitale løysingar, og sørgje for utdanning og kompetanseoverføring til mindre sjukehus. Arbeidet går føre seg i tett samarbeid med andre einingar i Helse Bergen, og mellom sjukehus regionalt og nasjonalt.

Kreftgenomikk er utøvande laboratorie, men for rekvirering av analysar nyttar vi rekvisisjonsskjema frå moderavdelingane; Avdeling for medisinsk genetikk (MGM), Medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) og Avdeling for patologi. Det er også eit eige skjema for utvida molekylære analysar for molekylærpatologi, tilhøyrande Kreftgenomikk.

Rekvisisjonsskjema for Seksjon for blodgenomikk: Medisinsk biokjemi og farmakologi (PDF)

Rekvisisjonsskjema for Seksjon for blodgenomikk: Blodsjukdommar og leukemi (PDF)

Rekvisisjonsskjema for Seksjon for tumorgenomikk: Molekylærpatologisk undersøking (PDF)

Rekvisisjonsskjema for Kreftgenomikk: Utvida molekylære analysar (PDF)

For meir informasjon om prøvetaking og analysetilbod, sjå Analyseoversikten.no

Slik finn du fram

Oppmøtestad

7. etasje i Laboratoriebygget 

Adkomst via Sentralblokka 3. etasje. Følg gangbroen over til Laboratoriebygget.
Opningstider: 08:00-15:30
 

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland

Analyseoversikten

Sjå vår elektroniske analyseoversikt for informasjon om alle våre analysar, Lab-info og for bestilling av prøvetakingsutstyr.
Analyseoversikten
Forsiden til analyseoversikten. Skjermdump