Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi er akkreditert av Norsk Akkreditering.

Kvalitet og akkreditering

Avdelinga blei første gang akkreditert 23. februar 2009 etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 231
Dette betyr at avdelinga sine tenester og produkt oppfyller definerte krav til kvalitet og at det finst eit system for å overvake og dokumentere at krava blir tilfredsstilte. 

Akkrediteringslogo. Grafikk
     

Akkrediteringsomfang for TEST 231Accreditation scope for TEST 231Analysemetodane har breie måleområde som skal dekkje forventa kliniske analyseresultat.

Det er her vedlagt ei liste over den analytiske variasjonen for våre akkrediterte analysar: Analytisk variasjon

Analyseoversikten gir utvida informasjon om analysane i akkrediteringsomfanget. 

Ta kontakt med laboratoriet dersom du ønskjer meir informasjon.  

Medisinsk ansvarlege:
Medisinsk biokjemi: Kristin Varsi
Klinisk farmakologi: Camilla Borthen Methlie
Hormonanalyser: Kristin Viste

Standarden er spesielt tilpassa medisinske laboratorium og omfattar heile prøveprosessen frå rekvirering, prøvetaking, prøvehandtering, analysering til svarrapportering, rådgiving og tolking.  Det blir også sett spesifikke krav til intern kvalitetskontroll og deltaking i ekstern kvalitetsvurdering.

Sist oppdatert 29.08.2023