Akkreditering

Avdeling for medisinsk genetikk er akkreditert av Norsk Akkreditering.

​Avdelinga blei akkreditert 19. august 2016 etter NS-EN ISO 15189: Medisinske la​boratorier. Krav til kvalitet og kompetanse av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 299.
Akkreditering innebærer at avdelinga sine produkt og tenester må oppfylle definerte krav til kvalitet og det må være eit system for å overvake og dokumentere at krava blir tilfredsstilte.

Standarden er spesielt tilpassa medisinske laboratorium og omfattar heile prøveprosessen frå rekvirering, prøvetaking, prøvehandtering, analysering til svarrapportering, rådgiving og tolking.
Det blir også sett spesifikke krav til intern kvalitetskontroll og deltaking i ekstern kvalitetsvurdering.​

Logo Norsk akkreditering 299. Grafikk
 


Sist oppdatert 02.03.2022