Cortad-studien

Cortad er en nasjonal prospektiv registerbasert klinisk legemiddelstudie som startet opp i mars 2023.

Plenadren-mangel

25.04.2024: Oppdatering vedrørende Plenadren legemiddelmangel.

Det har vært en pågående mangel på både 20 og 5 mg Plenadren tabletter. I dag har legemiddelverket meldt at Plenadren 20 mg tabletter er tilbake på apotekene, men at det mangler fortsatt 5 mg tabletter.

Cortad studien har tilgang til et lite ekstra lager med Plenadren tabletter. Vi ber om at studiedeltakere tar kontakt med oss ved mangel, helst en god stund i forveien før blir tom for Plenadren.

Uansett bør alle de som bruker Plenadren også ha resept på Cortison, i beredskap.

Målet med Cortad er å undersøke hvorvidt Plenadren er overlegen standardbehandling med kortison hos nydiagnostiserte pasienter med primær binyrebarksvikt. 

Plenadren er ett kortisolpreparat med slow-release som gjør at man kun trenger å ta en tablett daglig, men denne koster nesten 30 ganger mer enn cortisol-tabletter. Det er aldri gjort blindede randomiserte studier som har sammenlignet disse. 

Med utgangspunkt i vårt nasjonale register vil det nå bli gjort en register-basert randomisert studie der disse behandlingsregimene sammenlignes med livskvalitet og arbeidsevne som mål på effekt.
Studien vil belyse kostnad og effekt ved behandlingen som vil være nyttig kunnskap både for leger, pasienter og helsepolitikere i Norge og andre land.​ 

Det primære målet med studien er å finne ut om Plenadren gir bedre livskvalitet, arbeidsevne, søvnkvalitet og kognitiv funksjon enn standard kortisonbehandling. Sekundære mål inkluderer kliniske markører for kardiometabolske risikofaktorer, beinhelse og kortisoleksponering.

Cortad er en registerbasert studie, og pasientinformasjon og prøver vil gå inn i ROAS. Studien koordineres av professor Eystein Husebye ved Haukeland universitetssykehus, og er finansiert av helseforetakene i Norge under programmet Klinisk Behandlingsforskning. Daglig leder av studien er lege og doktorgradsstipendiat Sandra Dis Steintorsdottir. Selve studien vil foregå på ditt lokale eller regionale sykehus.

Hva innebærer studien for pasienten

Ved studiestart vil pasienten bli tilfeldig valgt ut til behandling med en av de to mulige kortisol-lignende medikamentene, og det vil gjennomføres ordinære rutineundersøkelser og blod-, urin- og hårprøver. Det vil også bli gjennomført en beintetthetsundersøkelse, og spørreskjemaer om livskvalitet og søvn. En uke etter start vil det tas blodprøver å undersøke om doseringen din er riktig. Etter en måned vil det tas en rask statusrapport via telefon.

Det blir kontroller 6 og 12 måneder etter studiestart. Her vil det gjennomføres undersøkelser samt igjen ta prøver fra blod, spytt, urin og hår. Livskvalitetsskema vil bli fylt ut ved begge kontrollene, og på 12 måneders kontrollen skal det også gjøres en ny beintetthetsundersøkelse. I tillegg skal det gjøres registrering av søvnkvalitet og en internettbasert testing av mentale ferdigheter via mobil.

 
 
Send en epost til addison@helse-bergen hvis du ønsker en zip-fil med alle dokumentene​
 

Ta kontakt med meg hvis du har en pasient med nydiagnostisert primær binyrebarksvikt. Alle henvendelser tas imot med takk!
Sist oppdatert 26.04.2024