Interiør pasientrom på sykehus, pasient i seng ute av fokus, skjema ligger på nattbord. Sort-hvitt foto

SATS Norge

SATS Norge er eit standardisert verktøy for helsepersonell for å vurdere hastegrad ved øyeblikkelig hjelp. Alle akuttmottak, ambulansar og fleire legevakter i Helse Vest brukar SATS Norge for å vurdere hastegrad for akutt sjuke pasientar.

SATS Norge vart innført i alle akuttmottak, ambulansar og fleire legevaktar i Helse Vest i perioden 2013-2016, på initiativ av Program for pasientsikkerheit i Helse Vest.

Målet med innføringa var å sikre betre kvalitet på tenestane og redusere talet på pasientskadar.  

SATS Norge hjelper alle aktørane som møter akutt sjuke pasientar til å vurdere og prioritere pasientar på same måte.

Dette bidrar til betre pasientsikkerheit ved at helsepersonellet har eit felles grunnlag for å avgjere kor raskt den enkelte pasienten treng hjelp, og eit felles språk for å formidle informasjon om pasientens tilstand.    

SATS Norge er ei norsk versjon av South African Triage Scale (SATS), utarbeidd med tillating frå  Emergency Medicine Society of South Africa (EMSSA​).

Alle pasientar som blir vurderte og prioriterte med SATS Norge får ein hastegrad.

Hastegraden blir oppgitt i fargekode: Raud, oransje, gul, grøn og blå. Fargekoden indikerer kor lenge pasienten kan vente før tilsyn av lege på legevakt eller i akuttmottak.

For å bestemme hastegraden blir det gjort ei vurdering i tre trinn:

1.      Velje symptom frå klinisk prioritetsliste

Dette er ei liste over ulike symptom og tilstandar som kan gi hastegrad raud, oransje eller gul. Ein vel alvorsgrad ut frå symptoma til pasienten. Fotnoter til prioritetslista gir nærare forklaring på korleis ein skal klassifisere den enkelte pasienten sin tilstand, og gjer det lettare å velje rett hastegrad. 

Det finnast to ulike prioritetslistar:

  • ein for barn 0-14 år
  • ein for vaksne, barn fylt 15 år og gravide uansett alder. 

2.      Måle vitale parametre og bestemme TEWS (Triage Early Warning Score)

Tabell for skåring av vitale parameterar: respirasjon, puls, blodtrykk, bevissheitsgrad, mobilitet og skade. Kvart parameter kan gi opp til 2 poeng. Samla poengsum angir hastegrad for pasienten.

For barn er det utarbeidd 6 TEWS-tabellar for ulike alderstrinn. 

3.      Klinisk skjønn

Hastegraden kan bli oppgradert ved at helsepersonell ut frå klinisk kunnskap og skjønn vurderer pasienten annleis enn det prioritetslista og TEWS indikerer.

Den høgaste hastegraden av prioritetsliste, TEWS eller klinisk skjønn blir pasienten sin endelege hastegrad. 

Det er utarbeidd ein power point-presentasjon og eit oppgåvehefte for bruk i undervisning:

E-læringskurs for helsepersonell er også tilgjengeleg i Læringsportalen (Helse Bergen). 

SATS Norge er et bearbeidet åndsverk som bygger på og avledes av "The South African Triage Scale Charts", som er et åndsverk laget av South African Triage Group, the Emergency Medicine Society of South Africa, brukt under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike lisens: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

The South African Triage Scale (SATS) og SATS Norge er begge underlagt en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License  

Grafisk bilde. Ulike ikoner for lisens for bruk; Fri bruk til ikke kommersiell virksomhet.

SATS Norge har bearbeidet det originale verket ved å oversette det fra engelsk til norsk, og ved å endre og tilpasse prioritetslistene og skåringstabellene for vitale parametere (for barn og voksne) til norske forhold.

Det bearbeidede åndsverket tilhører helseforetakene i Helse Vest RHF, og er lisensiert under den samme Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike lisensen: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

Du kan kontakte SATS Norge på denne e-postadressa:

satsnorge@helse-bergen.no


Regional kontaktperson

Heidi S. Brevik


Lokale kontaktpersonar:

Det er utarbeidd regionale kvalitetsindikatorar for SATS Norge. Desse blei vedtekne på det regionale fagdirektørmøtet i oktober 2016:

  • Kvalitetsindikator 1: Samanfall i hastegrad i ambulanse og akuttmottak

  • Kvalitetsindikator 2: Mortalitet; hastegrad ved ankomst akuttmottak på pasientar som døyr innan 24 timar.

  • Kvalitetsindikator 3: Tid frå pasienten kjem til akuttmottak til legetilsyn i henhold til hastegrad i SATS Norge.

  • Kvalitetsindikator 4: Talet på pasientar med vurdering (hastegrad) etter SATS Norge i ambulansetenesta.

 

 

 

Sist oppdatert 16.01.2024