Interiør pasientrom på sykehus, pasient i seng ute av fokus, skjema ligger på nattbord. Sort-hvitt foto

SATS Norge

SATS Norge er eit standardisert verktøy for å vurdere hastegrad for akutt sjuke eller skadde, som brukast av helsepersonell i akuttmottak, ambulansar og fleire legevakter i Helse Vest.

SATS Norge bidrar til betre pasientsikkerheit ved å hjelpe helsepersonell til å vurdere og prioritere pasientane på same måte, og ved å gje eit felles språk for å formidle kor mykje det hastar.  

Vurderinga med SATS Norge tildeler kvar pasient ein hastegrad: raud, oransje, gul, grøn eller blå. ​Hastegraden indikerer kor lenge pasienten kan vente før tilsyn av lege på legevakt eller akuttmottak.

Hastegraden vert bestemt ut frå pasientens symptom, vitale parameterar og klinisk skjønn. Den høgaste hastegraden av desse tre vert den endelege hastegraden for pasienten.

​SATS Norge er ein norsk versjon av South African Triage Scale (SATS), utarbeidd med tillating frå Emergency Medicine Society of South Africa (EMSSA​), på CC-BY-NC-SA-lisens.

​Hastegraden indikerer kor lenge pasienten kan vente før tilsyn av lege på legevakt eller i akuttmottak. Hastegradsvurderinga har tre trinn: 

 1. Klinisk prioritetsliste: Dette er ein oversikt over ulike symptom og tilstandar, som gjer raud, oransje eller gul hastegrad. Fotnoter til prioritetslista gir nærare forklaring til mange av punktene, og skal hjelpe i valet av hastegrad. 

  Det finnast to ulike prioritetslistar, ein for barn frå 0 til fylte 15 år, og ein for vaksne, barn etter fylte 15 år og gravide uansett alder.

 2. Vitalparametrar: TEWS (triage early warning score): Ut frå pasientens vitale parametrar (respirasjon, puls, blodtrykk, bevissheitsgrad, mobilitet og skade) gir ein poeng til ein samla skår, som angir ein hastegrad. 

  For barn er det utarbeidd 6 TEWS-tabellar for ulike alderstrinn.

 3. Klinisk skjønn: Helsepersonell kan sette opp hastegraden ut frå klinisk skjønn om ein vurderer pasienten annleis enn det prioritetslista og TEWS indikerer.

Den høgaste hastegraden frå klinisk prioritetsliste, TEWS og klinisk skjønn vert pasientens hastegrad. 

Det er utarbeidd ein power point-presentasjon og eit oppgåvehefte for bruk i undervisning:

E-læringskurs for helsepersonell er også tilgjengeleg i Læringsportalen (Helse Bergen). 

SATS Norge er et bearbeidet åndsverk som bygger på og avledes av "The South African Triage Scale Charts", som er et åndsverk laget av South African Triage Group, the Emergency Medicine Society of South Africa, brukt under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike lisens: CC BY-NC-SA 4.0 Deed | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | Creative Commons 

The South African Triage Scale (SATS) og SATS Norge er begge underlagt denne lisensen. 

SATS Norge har bearbeidet det originale verket ved å oversette det fra engelsk til norsk, og ved å endre og tilpasse prioritetslistene og skåringstabellene for vitale parametere (for barn og voksne) til norske forhold.

Det bearbeidede åndsverket tilhører helseforetakene i Helse Vest RHF, og er lisensiert under den samme Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike lisensen: CC BY-NC-SA 4.0 Deed | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | Creative Commons

En svart og hvit logo
Lisens CC

 

Du kan kontakte SATS Norge på denne e-postadressa:

satsnorge@helse-bergen.no

 

Regional kontaktperson

Heidi S. Brevik


Lokale kontaktpersonar:

Det er utarbeidd regionale kvalitetsindikatorar for SATS Norge. Desse blei vedtekne på det regionale fagdirektørmøtet i oktober 2016:

 • Kvalitetsindikator 1: Samanfall i hastegrad i ambulanse og akuttmottak

 • Kvalitetsindikator 2: Mortalitet; hastegrad ved ankomst akuttmottak på pasientar som døyr innan 24 timar.

 • Kvalitetsindikator 3: Tid frå pasienten kjem til akuttmottak til legetilsyn i henhold til hastegrad i SATS Norge.

 • Kvalitetsindikator 4: Talet på pasientar med vurdering (hastegrad) etter SATS Norge i ambulansetenesta.

 

 

 

Sist oppdatert 13.05.2024