Norsk Dysfaginettverk

for logopeder som jobber med dysfagi

Norsk Dysfaginettverk er et nettverk etablert i 2009 av logopeder på Sunnaas sykehus HF. Medlemmene består (per i dag) av 80 norske og utenlandske utdannede logopeder virksomme i primær-, og spesialisthelsetjenester samt kommunale og privatpraktiserende. Nettverket er en arena for å fremme implementering og bruk av evidensbasert praksis innenfor dysfagifagfeltet. Et overordnet mål med nettverket er standardisering, prosedyreutvikling og kliniske forskningsprosjekter i samsvar med internasjonal dysfagivitenskap.

Dysfagi, eller spise- og svelgevansker, betyr å ha vansker med å føre mat, drikke, spytt og/eller medisiner fra munnen til magen. Dysfagi kan deles i to grupper: 1) orofarygeal dysfagi (OD); vansker med å føre mat/drikke fra munnen, gjennom svelget, forbi åpningen til luftrøret og inn i spiserøret og 2) øsofogeal dysfagi (ED) vansker med bevegelse av mat/drikke gjennom spiserøret. Noen mennesker kan ha både OD og ED [1].

OD kan ramme mennesker i alle livets aldre og er forårsaket av underliggende sykdom eller skade. OD er vanlig hos eldre mennesker og som følge etter f.eks. hjerneslag, traumatisk hjerneskade, tumor i hodet, munn eller hals, og nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom, multippel sklerose og amyotrofisk lateral sklerose. Vanlige symptomer som kan tyde på OD er blant annet hosting/harking under eller direkte etter et måltid, følelse av opphoping i halsen[2].

OD kan føre til alvorlige medisinske konsekvenser som underernæring, dehydrering, aspirasjonspneumoni og død, samt ha negative påvirkning på livskvalitet.

Logopeder utreder og behandler OD både alene og i tverrfaglig samarbeid med andre helsefaglige profesjoner som f.eks. sykepleiere, leger, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, og ergoterapeuter. Stor variasjon i etiologisk årsak samt komplekse og alvorlige komplikasjoner sekundært til OD gjør at helsefaglige profesjoner må ha tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre evidensbasert utredning og intervensjon[3].

Referanser:

1. World Health Organization, International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). 2019.

2. Baijens, L.W., et al., European Society for Swallowing Disorders - European Union Geriatric Medicine Society white paper: oropharyngeal dysphagia as a geriatric syndrome. Clin Interv Aging, 2016. 11: p. 1403-1428.

3. Speyer, R., Behavioral Treatment of Oropharyngeal Dysphagia, in Dysphagia Diagnosis and Treatment, O. Ekberg, Editor. 2017, Springer International Publishing AG: Cham, Switzerland. p. 669-686.

Neste nettverkssamling 

Velkommen til årets dysfaginettverksmøte! 

Når: 12. - 13. september 2024 

Sted: Ullevål Sykehus, Oslo universitetssykehus 

Tema: Årets hovedtemaer blir 

Dag 1: Trakeostomi, og dag 2: Fiberoptisk endoskopisk evaluering av svelg (FEES). 

Det blir tverrfaglig, internasjonalt, og hands on. Dette vil du ikke gå glipp av! 

Vi ønsker FEES-pasientcaser vi kan diskutere i plenum. Send forslag til programkomiteen. 

Sosialt med middag på restaurant, klokka 19 den 12.09. Detaljer kommer fra styret. 

Det er 40 fysiske plasser, og dagene vil også streames. 

Meld dere på via epost annmma@ous-hf.no. Presiser om du deltar fysisk eller digitalt. Nettverksmøtet er fortrinnsvis for dysfaginettverkets medlemmer. 

Dysfaginettverksmøte foreløpig program (PDF)

 

Styret i Norsk Dysfaginettverk

Portrett Maribeth Caya Rivelsrud. Kvinne som smiler i hvit skjorte.

Maribeth Caya Rivelsrud

Sunnaas sykehus HF

maribeth.rivelsrud@sunnaas.no

Maribeth Caya Rivelsrud, PhD, har 30 års klinisk erfaring som sykehuslogoped og skrev sin avhandling om Oropharyngeal dysphagia in adults: Prevalence, professional practices, patient perspectives and treatment outcomes (gu.se). Hun er ansatt som fagsjef for logopeder og spesialpedagoger ved forskningsavdeling på Sunnaas sykehus HF, samt foreleser om spise-/svelgevansker ved diverse universiteter, kurs/konferanser, fag- og brukerforeninger. Maribeth er en av grunnleggerne av det norsk dysfaginettverket og er opptatt av å fremme kunnskapsbasertpraksis, tverrfaglig samarbeid og brukerperspektiver.

Portrett Anders Haarklau Nordeide. Mann med skjegg.

Anders Haarklau Nordeide

Haukeland Universitetssjukehus

anders.haarklau.nordeide@helse-bergen.no 55 97 62 19

Anders jobber som logoped ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og har en bistilling som fagkontakt for logopedi i ParkinsonNet. Anders har erfaring med kartlegging og behandling av voksne pasienter i akuttfase ved HUS, subakuttfase ved AFMR Nordås og i senfase som kommunalt ansatt logoped. Han har kompetanse i fleksibel endoskopisk evaluering av svelgefunksjon (FEES) og videofluoroskopi (Modified Barium Swallowing Impairment Profile), og erfaring med forelesning om dysfagi for masterstudenter i logopedi og andre fagprofesjoner. 

Portrett Sara Karolina Normann. Kvinne holder et kosedyr.

Sara Karolina Norrmann

Nordlandssykehuset

sara.karolina.norrman@nordlandssykehuset.no

Sara Norrman arbeider på Nordlandssykehuset i Bodø og Lofoten. Hun er fagkoordinator for logopedtjenesten i Bodø, som innebærer ansvar for bl.a. å vurdere henvisninger. Hun jobber med voksne pasienter, primært med kartlegging ettersom de har en akutt funksjon. Sara jobber også med barn, der hun kartlegger oralmotorikk/sensorikk og svelgfunksjon. Hun inngår i ernæringsteamet på sykehuset i et tverrfaglig team. Videre samarbeider hun med flere nettverk, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, rettet mot barn og voksne pasienter.

Portrett Malin Sinding. Kvinne med halvlangt blondt hår.

Malin Sinding

Oslo Universitetssykehus ved Rikshospitalet

mholmber@ous-hf.no

Malin Sinding, legitimerad logoped (utdannet ved Umeå Universitet, Sverige). Malin har siden 2006 jobbet ved OUS Rikshospitalet, Barneavdeling for nevrofag. Hun jobber i et tverrfaglig team som utreder barn 0-18 år med spise- og ernæringsvansker. Samarbeider tett med radiologisk avdeling i forhold til videofluoroskopi-undersøkelser, som på Rikshospitalet gjøres i team med radiolog, radiograf og logoped.

Portrett Nathalie Thengs Sagland. Kvinne med blondt hår.

Nathalie Thengs Sagland

Stavanger universitetssykehus

nathalie.thengs.sagland@sus.no

Nathalie jobber som logoped ved Seksjon terapi ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Hun arbeider hovedsakelig med pasienter i akuttfase, men tilbyr også polikliniske tjenester. Nathalie har tidligere erfaring fra Drammen sykehus, samt har vært kommunalt ansatt logoped for voksne og barn. Hun er sertifisert i Modified Barium Swallow Impairment Profile (MBSImP), kartlegger pasienter med svelgevansker ved bruk av videofluoroskopi, og samarbeider tett med øre-, nese-, halsavdelingen om fleksibel endoskopisk evaluering av svelgefunksjon (FEES). Hun har i tillegg erfaring som veileder for logopedstudenter, samt vært involvert i prosjekter med fokus på undervisning og veiledning i kartlegging av dysfagi.   

En mann som smiler til kameraet

Bjørn-Thore Hønstad Vaagan

St. Olavs hospital HF

bjorn-thore.honstad.vaagan@stolav.no

Bjørn Thore jobber som logoped ved St. Olavs hospital (Stolav) og har erfaring med kartlegging og behandling av voksne pasienter i akuttfase ved Stolav. Han har kompetanse i fleksibel endoskopisk evaluering av svelgefunksjon (FEES) og videofluoroskopi (MBS).

 

 

Sist oppdatert 06.05.2024