Kompetansespredningsplan, kvalitetsverktøy, kvalitetsmål og resultatmål

​Kompetansespredningsplan

Nasjonal behandlingstjeneste for strålekniv har som målsetning om at behandlingstilbudet er kjent ved alle landets sykehus, slik at flest mulig pasienter potensielt kan få behandlingstilbudet. Det er særlig viktig at landets nevrokirurgiske avdelinger kjenner til stråleknivs-tilbudet; indikasjoner for behandling og kontraindikasjoner, fordeler og ulemper med stråleknivbehandling, samt oppfølging etter behandling. Andre spesialiteter må også kjenne til tilbudet, særlig da nevrologer, onkologer og indremedisinere med behandlingsansvar for kreftpasienter (lunge). Det er i mindre grad aktuelt at allmennleger kjenner til behandlingsansvaret da vår pasientkategori (intrakraniell cancer, benigne svulster, karmalformasjoner med blødningsrisiko, m.fl.) ivaretas av spesialisthelsetjenesten. 

Vi ønsker derfor å øke kompetansen til våre samarbeidende avdelinger gjennom oppbygging og formidling av kunnskap innen våre fagområder blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten primært, men også til pasienter/pårørende samt andre tjenesteytere som hjelper vår pasientpopulasjon. 

Besøk med undervisning om strålekniv er sentralt for vår virksomhet. Vi har målsetning om minst fire besøk på samarbeidende avdelinger/sykehus per år, og tar typisk kontakt med relevant avdeling dersom vår behandlingsoversikt viser at kjennskap til bør økes. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker besøk til fellesundervisning, e.l.
Kompetansespredningsplanen synliggjør organisereringen av kompetansespredningsarbeidet, kompetansespredningstiltakene og virkemidlene overfor de ulike målgruppene. Planen gir også en oversikt over fagnettverk det samhandles med og potensielle nye innsatsområder.
Type kompetanseMålgruppeMetodeNettverk/samhandlingMål
Forskning

Dosering

Oppfølging

Bildeteknikk

Livskvalitet

Pasie​nttilfredshet

Henvisende avd.

Internasjonale kolleger

Pasienter

Pårørende

Generelle befolkning

Retro- og prospektiv analyse av behandlingsdata.

Sammenligne resultater med andre modaliteter.

Nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Publisering

Møter

Utarbeide og publisere norske guidelines for stereotaktisk strålebehandling.
Kurs

Kjenne indikasjon, kontraindikasjon, fordeler og ulemper ved stråleknivbeh.

Henvisende avd.

Henvisende leger

HUS strålekniv leger

Annet helsepersonell

Pasienter

Pårørende

DNLF kurs for leger

Internt kurs for HUS

Innlegg på mestrings- og læringskurs for pasienter/pårørende.

DNLF

Nøkkelpersoner på henvisende sykehus.

Pasientorganisasjoner.

Regionale fagnettverk.

Poeng til spesialistutdanningen for leger.

Interne leger kjenner behandling bedre.

Tryggere pasienter.

KonferanseInformasjon, opplæring, oppdatering innen strålekniv

Henvisende avd.

Henvisende leger.

HUS strålekniv personell

Innlegg

Posters

Stands

Nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Publisering.

Møter.

Kontinuerlig kompetansespredning og -bygging blant aktuelle faggrupper
Besøk

Kjenne indikasjon, kontraindikasjon, fordeler og ulemper ved stråleknivbeh.

Henvisende avd.

Henvisende leger

 

Internundervisning, besøk på ulike sykehusRegionale fagnettverk, avdelinger.To besøk per halvår.
Utdanning

Grunnutdanning

Videreutdanning

Etterutdanning

PhD

Sykehusfysikere

Radiografer

Radiologer

Medisinstudiet

Strålekniv på studieplan i medisin

Utplassering

Hospitering

HIB, UIBGenerell informasjonsspredning om behandlingstilbudet.

Kvalitetsverktøy

Virksomheten har en forskningsdatabase fra 1998 som har nasjonal dekningsgrad. Siden 2006 har vi registrert pasienter som har vært behandlet i gammakniven, kontrollundersøkelser og ev. etterbehandlinger. I oktober 2016 fikk vi konsesjon fra Datatilsynet til å drive kvalitetsregister for strålekniv. Vi overvåker og formidler behandlingsresultater, frem til nå gjennom forskningsprosjekter - og resultater viser at vi er sammenlignbare med internasjonale standarder – se referanseliste.

Per 2019 arbeider vi med den tekniske løsningen for et nytt kvalitetsverktøy - som uten tilgang til helseregistre.no-plattformen er utfordrende.

Per 2019 pågår brukerundersøkelse med pasientrapporterte data på tjenesten. I 2019 publiserte vi også pasientrapporterte data på bla. livskvalitet (se referanselisten).

 • Forskningsdatabase, 1998, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Register for stråleknivbehandling, 2006, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Publiserte retningslinjer for stråleknivbehandling (henvisningskriterier og indikasjon), 2019
 • Kompetansespredningsplan knyttet til virksomheten, 2019, Kompetansespredningsplan
 • Register for overvåkning av henvisninger til virksomheten, 2017, Nasjonal henvisningsrutine
 • Pasientrapporterte data / pasientopplevd behandling

Kvalitetsmål

Behandling innen medisinsk frist er et viktig kvalitetsmål som sier noe om organiseringen av tjenesten og som er felles for alle pasientene. Frist avhenger av medisinsk diagnose, og disse er:

 • Metastaser: 3 uker
 • Meningeom: 3 måneder
 • Arteriovenøs malformasjon: 3 måneder
 • Godartet hjernehinnesvulst og godartet hjernenervesvulst: 3 måneder
 • Nevralgi: 4 uker
 • Hypofysesvulst: 3 måneder, hvis truet synsfunksjon kortere (3 uker).

Øvrige kvalitetsmål:

 • Epikrisetid (7 dager)
 • Vurdere henvisning og planlegge behandling innen 10 dager
 • Overholde pakkeforløp (kreft)

Resultatmål

Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv har som overordnet resultatmål å tilby et fullgodt behandlingstilbud for stereotaktisk strålebehandling til pasienter med arteriovenøse malformasjoner, til pasienter med godartede intrakranielle svulster, hypofysesvulster og til pasienter med hjernemetastaser (se over) – der kirurgi, annen strålebehandling, endovaskulær eller medikamentell behandling ikke er egnet. Ettersom målsetningen med behandlingen er forskjellig fra de ulike tilstandene, kan resultatene ikke måles med samme enhet. Det overordnede resultatmål blir derfor å opprettholde dagens behandlingsvolum på ca. 400-450 pasienter per år og med målsetning om en svak årlig økning av antall behandlede pasienter/år.

Som øvrige resultatmål, skal vi skal spre kunnskap om behandlingstilbudet både i form av publikasjoner og i form av tradisjonell undervisning – og med dette arbeide for å være likeverdig tilgjengelig. Det er vårt mål at de nærmest samarbeidende avdelingene og spesialitetene, kjenner til behandlingstilbudet. I praksis, er det således viktigst at nevrokirurger i Norge kjenner til hovedindikasjonene og de vanligste kontraindikasjonene for behandling. Tjenestens referansegruppe skal bestå av fagfeller fra alle helseregioner som i større detalj skal kjenne behandlingstjenestens indikasjoner og begrensninger. Vi skal forske, og være det ledende forskningsmiljøet innen stereotaktisk, intrakraniell strålebehandling. Forskningen skal bidra til bedre grunnlag for beslutningstagere nasjonalt så vel som internasjonalt på våre fagområder. Behandlingstjenesten skal ha tilknyttet enten en PhD-kandidat eller en postdoc-stipendiat, med avsatt tid til forskning utenom klinisk aktivitet. Ansatte skal delta på nasjonale og internasjonale kongresser med muntlige presentasjoner og postere om våre prosjekter, og de skal være synlige med sin kompetanse i media når det er relevant og etterspurt. Vi skal være tilgjengelig for konsultasjon vedr. stereotaktisk strålebehandling både i og utenfor kontortid, og vi skal besvare skriftlige henvendelser med velbegrunnede og vitenskapelig forankrede svar.

 1. Likeverdig tilgjengelig: Vi arbeider systematisk for å sikre at henvisere over hele landet kjenner til tjenesten, se kompetansespredningsplan.
 2. Kompetanseoppbygging
 3. Kunnskaps- og kompetansespredning: Tjenesten arbeider systematisk for å bygge opp kompetanse på vårt felt for helsepersonell og pasienter - dels med kurs og brosjyrer, men også i form av standardisert informasjon etter behandling. Vi har publisert det typiske pasientforløpet på våre hjemmesider, og vi inngår i pakkeforløp når det er aktuelt (kreft).
 4. Kvalitet på og resultater av behandlingen: Resultater av behandlingen måles løpende i prosjektform og leder da til publikasjoner, jamfør de forrige års rapporter og understående referanseliste.
 5. Bedre kostnadseffektivitet: Stråleknivbehandling er mer kostnadseffektivt enn kraniotomi for en rekke lidelser, PMID 25444994.
 6. Pasientperspektiv: Pågående brukerundersøkelse med pasientrapporterte data på tjenesten. I 2019 publiserte vi også pasientrapporterte data på bla. Livskvalitet.

 1. Acta Neurochir (Wien). 2019 Sep;161(9):1809-1816. doi: 10.1007/s00701-019-04003-2. Epub 2019 Jul 18. Fatigue in patients with vestibular schwannoma. Dhayalan D1, Lund-Johansen M2,3, Finnkirk M2, Tveiten ØV
 2. Surgical salvage of recurrent vestibular schwannoma following prior stereotactic radiosurgery. Wise SC, Carlson ML, Tveiten ØV, Driscoll CL, Myrseth E, Lund-Johansen M, Link MJ. Laryngoscope. 2016 Nov;126(11):2580-2586. doi: 10.1002/lary.25943. Epub 2016 Apr 23.
 3. Long-term quality of life in patients with vestibular schwannoma: an international multicenter cross-sectional study comparing microsurgery, stereotactic radiosurgery, observation, and nontumor controls. Carlson ML, Tveiten OV, Driscoll CL, Goplen FK, Neff BA, Pollock BE, Tombers NM, Castner ML, Finnkirk MK, Myrseth E, Pedersen PH, Lund-Johansen M, Link MJ. J Neurosurg. 2015 Apr;122(4):833-42. doi: 10.3171/2014.11.JNS14594. Epub 2015 Jan 2.
 4. Patient Motivation and Long-Term Satisfaction with Treatment Choice in Vestibular Schwannoma. Carlson ML, Tveiten ØV, Lund-Johansen M, Tombers NM, Lohse CM, Link MJ. World Neurosurg. 2018 Jun;114:e1245-e1252. doi: 10.1016/j.wneu.2018.03.182. Epub 2018 Apr 3. Patient- versus physician-reported facial disability in vestibular schwannoma: an international cross-sectional study. Tveiten ØV, Carlson ML, Goplen F, Myrseth E, Driscoll CLW, Mahesparan R, Link MJ, Lund-Johansen M.
 5. Long-term Auditory Symptoms in Patients With Sporadic Vestibular Schwannoma: An International Cross-Sectional Study. Tveiten OV, Carlson ML, Goplen F, Vassbotn F, Link MJ, Lund-Johansen M. Neurosurgery. 2015 Aug;77(2):218-27
 6. Long-term dizziness handicap in patients with vestibular schwannoma: a multicenter cross-sectional study. Carlson ML, Tveiten ØV, Driscoll CL, Neff BA, Shepard NT, Eggers SD, Staab JP, Tombers NM, Goplen FK, Lund-Johansen M, Link MJ.
 7. Risk factors and analysis of long-term headache in sporadic vestibular schwannoma: a multicenter cross-sectional study. Carlson ML, Tveiten ØV, Driscoll CL, Boes CJ, Sullan MJ, Goplen FK, Lund-Johansen M, Link MJ.
 8. Quality of life is maintained using Gamma Knife radiosurgery: a prospective study of a brain metastases patient cohort. Skeie BS, Eide GE, Flatebø M, Heggdal JI, Larsen E, Bragstad S, Pedersen PH, Enger PØ. J Neurosurg. 2017 Mar;126(3):708-725. doi: 10.3171/2015.10.JNS15801. Epub 2016 Apr 8.
 9. Predictors of quality of life and survival following Gamma Knife surgery for lung cancer brain metastases: a prospective study. Bragstad S, Flatebø M, Natvig GK, Eide GE, Skeie GO, Behbahani M, Pedersen PH, Enger PØ, Skeie BS.
 10. Vestibular schwannomas: clinical results and quality of life after microsurgery or gamma knife radiosurgery. Myrseth E1, Møller P, Pedersen PH, Vassbotn FS, Wentzel-Larsen T, Lund-Johansen M. Neurosurgery. 2005 May;56(5):927-35; discussion 927-35.
 11. [Stereotactic radiosurgery of cerebral arteriovenous malformations]. Pedersen PH, Baardsen R, Larsen JL, Thorsen F, Wester K Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 May 20;122(13):1277-80.
 12. Gamma knife surgery of meningiomas involving the cavernous sinus: long-term follow-up of 100 patients. Skeie BS1, Enger PO, Skeie GO, Thorsen F, Pedersen PH. Neurosurgery. 2010 Apr;66(4):661-8; discussion 668-9.
 13. Gamma knife surgery of colorectal brain metastases: a high prescription dose of 25 Gy may improve growth control. Skeie BS1, Enger PØ, Ganz JC, Skeie GO, Parr E, Hatteland S, Ystevik B, Heggdal JI, Pedersen PH.World Neurosurg. 2013 Mar-Apr;79(3-4):525-36
 14. Gamma knife surgery in brain melanomas: absence of extracranial metastases and tumor volume strongest indicators of prolonged survival. Skeie BS, Skeie GO, Enger PØ, Ganz JC, Heggdal JI, Ystevik B, Hatteland S, Parr E, Pedersen PH. World Neurosurg. 2011 May-Jun;75(5-6):684-91; discussion 598-603
 15. Gammaknife surgery versus reoperation for recurrent glioblastoma multiforme. Skeie BS, Enger PØ, Brøgger J, Ganz JC, Thorsen F, Heggdal JI, Pedersen PH. World Neurosurg. 2012 Dec;78(6):658-69.
 16. Conservative management or gamma knife radiosurgery for vestibular schwannoma: tumor growth, symptoms, and quality of life. Breivik CN1, Nilsen RM, Myrseth E, Pedersen PH, Varughese JK, Chaudhry AA, Lund-Johansen M. Neurosurgery. 2013 Jul;73(1):48-56; discussion 56-7.
 17. Gamma knife treatment of growing vestibular schwannoma in Norway: a prospective study. Varughese JK, Wentzel-Larsen T, Pedersen PH, Mahesparan R, Lund-Johansen M. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Oct 1;84(2):e161-6.
 18. Long-term tumor control of benign intracranial meningiomas after radiosurgery in a series of 4565 patients. Santacroce A, Walier M, Régis J, Lišcák R, Motti E, Lindquist C, Kemeny A, Kitz K, Lippitz B, Martínez Álvarez R, Pedersen PH, Yomo S, Lupidi F, Dominikus K, Blackburn P, Mindermann T, Bundschuh O, van Eck AT, Fimmers R, Horstmann GA. Neurosurgery. 2012 Jan;70(1):32-9; discussion 39.
 19. Gamma-knife radiosurgery in pediatric cerebral and skull base tumors. Hirth A, Pedersen PH, Baardsen R, Larsen JL, Krossnes BK, Helgestad J. Med Pediatr Oncol. 2003 Feb;40(2):99-103
 20. Cerebral metastases treated with stereotaxic gamma radiation. 6-year experience with the "gamma knife" at the Haukeland hospital Baardsen R, Larsen JL, Wester K, Pedersen PH. Tidsskr Nor Laegeforen. 1997 Apr 30;117(11):1591-5. Norwegian
Sist oppdatert 16.02.2022