Ergonomi for hender

Veiledning i leddvern

Mange tenkjer ikkje over korleis dei brukar hendene når dei utfører daglege aktivitetar. Ergonomi handlar om å bruke ledda på ein mest mogeleg hensiktsmessig måte, og fokuserar på bruk av alternative arbeidsteknikkar og hjelpemiddel.

​Erfaring og studiar visar at ergonomi/det å bruke hendene på ein hensiktsmessig måte kan gje ei bedre aktivitetsutføring.​

Leddsmerter kan påverke utføring av daglege aktivitetar. Når ergoterapeuten formidlar ergonomi for hender er hovudfokuset på korleis ein bruker hendene i utføring av daglege aktivitetar. Målet er at ein skal kunne gjera aktivitetar med minst mogleg smerter, og at ein kan utføre aktivitetar på ein ergonomisk måte. 

Rettleiing i ergonomi forhender er eit tilbod til personar som er innlagt Revmatologisk avdeling og som har utfordringar med handrelaterte aktivitetar. ​ Sist oppdatert 06.07.2023