Fysioterapi ved Hjarteavdelinga, Kirurgisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling, ØNH-avdelinga og Kirurgisk serviceklinikk

Seksjonsleiar: Rune Olsen 

55 97 29 22 / rune.olsen@helse-bergen.no 

​Storleik på gruppa

14 fysioterapeutstillingar: 1 seksjonsleiar, 13  fysioterapeutar                                         

Arbeidsområde​ 

Hjarteavdelinga:

 • Post 1 
 • Post 2
 • Post 3 MIO (Medisinsk intensiv og overvåking)
 • Post 4 Thoraxkirurgisk post 

Mest vanlege diagnosar:

Post 1 og 2:

 • Hjarteinfarkt
 • Hjartesvikt
 • Hjaretsjuke m/ tilleggsdiagnosar som KOLS, pneumoni, apoplexia cerebri
Post 3: 
 • Alvorleg hjarteinfarkt
 • Alvorleg hjartesvikt
 • Akutt dårlege medisinske pasientar, bl.a. sepsis, intox, pneumoni o.a.
 • Ikkje-opererte pasientar på respirator
 • Hjarteopererte pasientar med behov for intensivbehandling over ein lengre periode
Post 4: 
Mest vanlege diagnosar for kirurgi:
 • Angina pectoris 
 • Aortastenose/-insufficiens
 • Mitralstenose/-insufficiens
 • Ventrikkelseptum- og atrieseptumdefekt
 • Thoracale aortaaneurismer
 • Lungetumorar
 • Pneumothorax
 • Pectus excavatum
 • Thorasic outlet syndrom
 • Thymom/ myastenia gravis
 • Pasientar med thoraxskader
 • Pasientar som får utført PCI

Kirurgisk avdeling:

 • ​Post 1 gastro, vest og nord
 • Post 2 urologi 
 • Post 3 akutt gastro
 • Post 4 kar
 • Post 5 urologi og endokrinologi

Mest vanlege diagnosar for kirurgi: 

Post 1 vest:
 • Canser ventriculi
 • Canser oesophagi
 • Canser i lever/ gallevegar
 • Pancreatitt
 • Perforert ulcus ventriculi/- duodeni
Post 1 nord:
 • Canser coli
 • Canser recti
 • Ulcerøs colitt
 • Morbus Crohn
Post 2:
 • Canser renis
 • Canser vesica urinaria
 • Canser urethra
 • Canser prostata
 • Canser testis
Post 3:
 • Pasientar til akutt gastrokirurgi
Post 4:
 • Abdominalt aortaaneurisme
 • Arteriosklerose (stenose, trombose, emboli)
Post 5:
Som Post 2 og: 
 • Canser mammae
 • Canser thyroidea (ved trakeostomi)
 • Canser suprarenalis 

Nevrokirurgisk avdeling:

Vanlege diagnosar:
 • Hjerneblødning
  • ​Intracerebralt hematom (ICH)
  • Subarachnoidalt hematom (SAH)
  • Subduralt hematom (SDH)
  • Epiduralt hematom (EDH)
 • Arteriovenøs malformasjon (AVM)
 • Cerebralt aneurisme
 • Tumor cerebri (TC)/ metastase
 • Spinal tumor/ metastase
 • Acusticusnevrinom/ spinalt schwannom (ACU)
 • Traume/ hodeskade med impresjonsfraktur, kontusjon, lesjon, diffus aksonskade
 • Commotio
 • Fraktur i columna
 • Lumbalt diskusprolaps
 • Cervikalt diskusprolaps
 • Lumbal spinal stenose
 • Ischias/ cauda equina syndrom
 • Parkinsons sjukdom 

Øre-Nese-Hals-avdelinga:

Mest vanleg:
Post 2:
 • Operasjonar for canser larynx, lingua og bucca 

Barnekirurgi post 1:

 • Barn operert for ØNH-sjukdommar
 • Barn operert for magelidingar

Nasjonalt Kompetansesenter for Vestibulære Sjukdommar (Balanselaboratoriet):

 • Vurdering og behandling av pasientar med svimmelheit av ulike årsaker 
Kirurgisk serviceklinikk:
 • TIO (Thorax intensiv og overvåking)
 • Postoperativ seksjon
 • Intensivmedisinsk seksjon 
Mest vanleg:
 • Pasientar i første postoperative fase etter kirurgi
 • Pasientar med postoperative komplikasjonar
 • Pasientar med store cardiopulmonale problem
 • Pasientar med store skader 

Behandlingsform:

På fysioterapiseksjonen foregår akutt behandling, rehabilitering, informasjon/ rettleiing og undervisning, individuelt og i grupper, til pasienter og pårørande. 

Behandling skjer i og i nærheita av pasientseng, på korridor, i trapp og på behandlingsrom.

Vi prøver, så langt det let seg gjera, å få til at pasienten blir følgd opp av same fysioterapeut gjennom heile behandlingsforløpet. 

Tiltak:

 • Preoperativ informasjon/ samtale med motivering til eigenaktivitet.
 • Forebygging og behandling av lungekomplikasjonar.
 • Sirkulasjonsfremjande øvingar.
 • Trening av pasientar etter lange og alvorlege sjukdomsforløp, f.eks med apoplexia cerebri og/ eller andre nevrologiske problem, og etter lange intensivmedisinske opphald.
 • Første fase i rehabilitering. Hjartepasientar har og tilbod om rehabilitering fase 2a og 2b.
 • Fysioterapeutane skriv uttalelse om pasientar saman med søknad om plass ved annan avdeling/ institusjon og sender med fysioterapirapport ved overflytting.
 • Tilpassing og bestilling av hjelpemiddel.
 • For alle pasientar blir det lagt stor vekt på rettleiing og informasjon, individuelt og i gruppe, for tida etter utskriving frå sjukehuset, helst saman med pårørande. 
 • Det er utarbeidd skriftlige retningslinjer for behandling. 

Samarbeid:
Fysioterapeutane ved seksjonen samarbeider med dei andre yrkesgruppene, særleg med legar, sjuke- og hjelpepleiare, ved behov og med sosionom og logoped. Det vert samarbeidd også mykje med fysioterapeutar ved andre sjukehus, forutan med 1. linjetenesta. 

Aktivitetar utover behandlingssituasjonen:

 • Undervisning ved Høgskolen i Bergen (HIB), ved tverrfaglege kurs på sjukehuset, for pleiarar og for kolleger ved Fysioterapiavdelinga.
 • Rettleiingsfunksjon for bachelor- og masterstudentar ved Fysioterapeututdanninga HIB i deira praksisperiodar.
 • Vi tek imot hospitantar frå andre sjukehus/ institusjonar, og det blir gitt opplæring til fysioterapeutar frå andre seksjonar ved Fysioterapavdelinga. 

Dokumentasjon: 
DIPS blir brukt som journalsystem for alle pasientar som får behandling. 
Sist oppdatert 26.08.2023