Bemannings­løysingar og tarifforhandlingar

Seksjonen si oppgåve er å gi leiarar i Helse Bergen bistand til god og forsvarleg forvalting av personellressursar.

Seksjonen leverer tenester innan tre hovedområde: 

Forhandlingar, overenskomstar og avtaleverk 
Vi leiar føretakets tarifforhandlingar. Vi bidreg i arbeidet med å utvikle ein forsvarleg personalpolitikk som sikrar god forvaltning av tilgjengelege ressursar. 

Bemannings- og arbeidstidsplanlegging
Seksjonen har ansvar for vidareutvikling av og opplæring i føretaket sin metodikk for bemannings- og arbeidstidsplanlegging. Vi bistår leiarar med dimensjonering, planlegging og disponering av personellressursar. 

HR-styringsdata og analyse 
Vi leverer styringsdata og nøkkeltall til føretaksleinga og leiarar i føretaket. Vi utarbeidar faste månadlege rapportar og særskilte rapportar og analyser etter ønske.

Mobil 47231243

Slik finn du fram

Jørgen Sandbergs hus

Jonas Lies vei 73 (Raudt hus i sykehusparken)

5021 Bergen